Aperitiefconcert Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia op zondag 28 juli 2019

 

De burgemeester heeft op 27 juni 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex (www.westerlo.be/artikel/politiecodex), toelating gegeven aan Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia voor de organisatie van een aperitiefconcert op zondag 28 juli 2019 op het Jos Geunsplein in Tongerlo. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
    Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en privé-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.
  • het plaatsen van een tent op het Jos Geunsplein (art. 98 en volgende)
    Het is verboden buiten noodzaak of zonder toelating van de burgemeester enig deel van het openbaar domein te belemmeren, door er materialen, steigers of om het even welk andere voorwerpen achter te laten. Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, die door hun val of op andere wijze kunnen schaden.
    Onverminderd de bepalingen in het bosdecreet van 13 juni 1990 en het veldwetboek van 7 oktober 1886, is het verboden opzettelijk schade aan te richten, aan planten en bomen in openbare parken, openbare plantsoenen, speel- en sportterreinen en bloembakken op het openbaar domein. Van de organisatoren wordt verwacht dat ze zorg dragen voor het openbaar domein. Het gemeentebestuur niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade aan derden die voortspruit uit de opstelling of de opstellingswijze van de tent.

 

Zie ook