Aanvraag Belgische nationaliteit

De wet voorziet verschillende mogelijkheden om Belg te worden. Je kan je nationaliteit wijzigen onder andere door naturalisatie, nationaliteitskeuze of nationaliteitsverklaring. Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis.

Meenemen

Prijs

Je betaalt enkel de aangetekende verzending die de dienst burgerzaken moet gebruiken om de aanvraag door te sturen. Tot 100 gram: 6,21 euro, tot 350 gram 7,35 euro.

Wat zijn de stappen?

Je komt naar de dienst burgerzaken met je verblijfsvergunning. Hiermee kan de dienst burgerzaken nagaan welke procedure voor jou kan toegepast worden. 

Je krijgt een lijst van documenten die je moet verzamelen. Met die documenten, die voldoende gelegaliseerd en vertaald moeten zijn, moet je opnieuw langskomen bij de dienst burgerzaken. Het volledige dossier wordt vervolgens doorgestuurd naar verschillende instanties ter controle. Op het moment dat die controle voltooid is, zal het dossier, indien er geen negatieve adviezen zijn, verder afgehandeld en afgewerkt worden door de dienst burgerzaken. Van zodra het dossier afgerond is nodigt de dienst burgerzaken je uit voor de aanvraag van een elektronische identiteitskaart. Naturalisatie vormt hierop een uitzondering: je dossier wordt wel opgestuurd maar de verdere afwerking verloopt volledig via de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Dienst Naturalisaties, Leuvenseweg 48, 1000 Brussel. Je kan een naturalisatiedossier trouwens ook zelf versturen.

Wat met documenten uit het buitenland?

Elk vreemd document bestemd voor de burgerlijke stand moet gelegaliseerd worden (uitzondering: indien een verdrag vrijstelling van legalisatie voorziet). Geactualiseerde informatie over legalisatie is steeds beschikbaar op de website van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Consulaire attesten:

  • in België afgeleverd: moeten door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken gelegaliseerd worden
  • in het buitenland afgeleverd: moeten gelegaliseerd worden door de Belgische consul ter plaatse

Alle documenten moeten opgesteld zijn in het Nederlands of vergezeld zijn van een eensluidende vertaling in het Nederlands. De vertaling kan gebeuren in België door een erkend beëdigde vertaler (handtekening wordt gelegaliseerd op rechtbank van eerste aanleg).

Zie ook

Meer info

burgerlijke stand dienst burgerzaken gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37

www.diplomatie.be

www.vreemdelingenrecht.be