Aanvullende personenbelasting

De federale overheid heft elk jaar belastingen op de inkomsten van de belastingplichtigen. Het belastbare inkomen bestaat uit het totale nettoinkomen min de aftrekbare bestedingen. Het totale nettoinkomen is de som van de inkomsten uit onroerende goederen, roerende goederen en kapitalen, beroepsinkomsten en eventuele andere inkomsten. Alle gemeenten heffen aanvullende personenbelastingen. Die worden berekend op basis van hetzelfde nettoinkomen als voor de personenbelasting, maar verschillen van gemeente tot gemeente. De aanvullende personenbelasting bedraagt in Westerlo 7 %, en dat sinds 1995.

Het belastingsreglement is goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013 en gepubliceerd op deze website op 29 januari 2014.

Artikel 1

Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 2

De belasting wordt vastgesteld op 7 % van het volgens artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende gedeelte van de personenbelasting die aan het rijk verschuldigd is voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Artikel 3

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepalingen vervat in de artikelen 466 e.v. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Artikel 4 Deze verordening wordt als definitief aanzien indien tijdens het onderzoek de commodo et incommodo geen bezwaren worden ingediend.

Zie ook

Meer info

dienst financiƫn gemeentehuis
financiele.dienst@westerlo.be
014 53 91 80