Beheerraad bibliotheek

De beheerraad van de bibliotheek of de bibliotheekcommissie geeft advies aan het gemeentebestuur over de werking, de inrichting, de uitrusting en het financieel beleid van de bibliotheek.

Leden

  • Voorzitter Kris Van Rompaye
  • Leden Rudy Aerts - Roeland Beeldens - Paul Beersmans - Marc Bernaers - Marie-Claire Catoul - Greet Collart - Assunta Geens - Mieke Lodewyckx - Jan Spruyt - Hilde Van der Auwera - Annemarie Veris - Sandra Vervoort - Kim Vetters - Dora Weckhuysen - Tinne Wuyts
  • Schepen Kelly Verboven
  • Bibliothecaris Steven Duyck

Vergaderingen

De verslagen van de beheerraad bibliotheek kan je krijgen in de bibliotheek.

Organiek reglement van de bibliotheekcommissie

goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 juni 2001, gewijzigd op de gemeenteraad van 16 september 2019

Artikel 1

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 9A van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact, wordt een bibliotheekadviescommissie ingericht (verder bibliotheekcommissie genoemd).

Artikel 2 Samenstelling

De bibcommissie bestaat uit minimum tien personen die namens de gebruikers zetelen.

Personeelsleden van de bib Westerlo en hun partner, en familieleden eerste graad verwantschap kunnen geen lid zijn van de adviescommissie. De leden kunnen ook geen politiek mandaat in Westerlo uitoefenen.

De hoedanigheid van lid wordt verloren:

  • door het verstrijken van de mandaattermijn
  • door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de voorzitter
  • door overlijden of rechtsonbekwaamheid
  • door het in dienst treden als personeelslid van de gemeentelijke openbare bibliotheek
  • na drie opeenvolgende vergaderingen onverwittigd afwezig te zijn geweest
  • door het opnemen van een politiek mandaat in Westerlo

De schepen verantwoordelijk voor bibliotheekzaken kan de vergadering bijwonen zonder stemrecht.

Artikel 3

De bibliotheekcommissie kiest in haar eerste vergadering een voorzitter.

De functie van secretaris wordt waargenomen door de bibliothecaris of zijn afgevaardigde.

Artikel 4 Bevoegdheden en taken

De bibliotheekcommissie heeft een adviserende bevoegdheid, op eigen initiatief of op verzoek, ten aanzien van de inrichtende overheid voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid (werking, inrichting en uitrusting, financieel beleid...).

De bibliotheekcommissie stelt ook (aanpassingen aan) het reglement van inwendige orde (dienstreglement) van de openbare bibliotheek voor, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het gemeentebestuur.

De bibliotheekcommissie heeft recht op alle informatie ten aanzien van alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende de bibliotheek.

Artikel 5

De bibliotheekcommissie wordt steeds helemaal vernieuwd bij voorkeur ten laatste 6 maanden na de vernieuwing van de gemeenteraad. Zolang de nieuwe bibliotheekcommissie niet is samengesteld, blijft de oude in functie.

Artikel 6

De bibliotheekcommissie stelt voor het goede verloop van haar interne werking een huishoudelijk reglement op.

Artikel 7

Alle mandaten worden onbezoldigd waargenomen, op een drankje na.

 

Zie ook