Belasting Diftar

DIFTAR is een systeem voor de ophaling van huisvuil. Het restafval en het GFT-afval dat je aanbiedt, wordt bij de ophaling gewogen. Dat gebeurt met een gegevens-chip in je vuilnisbak. 

Per maand betaal je 3 euro als vaste kost voor de afvalophaling. Daarvoor krijg je een restafvalcontainer en wordt je afval (restafval, pmd, papier en karton) opgehaald. Restafval meegeven met de ophaaldienst kost 0,22 euro per kilo. Wil je een GFT-container? Die kost 1,50 euro extra per maand GFT-alval meegeven met de ophaaldienst kost 0,12 euro per kilo.

Het belastingsreglement werd voor het laatst gewijzigd op 20 november 2017 en gepubliceerd op deze website op 9 januari 2018

Artikel 1

Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een belasting gevestigd op het ophalen en verwerken van huisvuil en gft en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem.

 • Onder huisvuil of restafval wordt verstaan: de afvalstoffen zoals omschreven in artikel 3 van het Materialendecreet.
 • Onder gft wordt verstaan: de afvalstoffen zoals omschreven in artikel 1.2.1 van het Vlarema.
 • Onder grofvuil wordt verstaan: de afvalstoffen zoals omschreven in artikel 1.2.1 van het Vlarema.

Dit besluit vervangt het besluit van 16 december 2013.

Artikel 2

De belasting is hoofdelijk verschuldigd door:

 • de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en die geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of gft en als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager, verder omschreven als 'gezin'
 • de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister en die geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt van huisvuil en/of gft en als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruikmakend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager, verder omschreven als 'gezin'
 • ieder natuurlijk persoon en rechtspersoon die als hoofd- en/of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent en die geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt en per afzonderlijk ophaalpunt van huisvuil en/of gft en als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruik makend van containers voorzien van een elektronische gegevensdrager, verder omschreven als 'bedrijf'
 • verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, kerkfabrieken, parochiezalen, openbare en semi-openbare instellingen... die geïnitialiseerd zijn als ophaalpunt en per ophaalpunt van huisvuil en/of gft en als dusdanig gekend zijn als afvalproducent gebruikmakend van container(s) voorzien van een elektronische gegevensdrager.

Artikel 3

Een tijdelijke containergebruiker is een inrichter van evenementen en dergelijke aan wie op zijn/haar vraag gedurende minstens 1 dag en maximum 1 maand één of meerdere containers ter beschikking worden gesteld door IOK-Afvalbeheer in opdracht van de gemeente voor het inzamelen en verwerken van huisvuil en/of gft dat op het evenement ontstaat.

Voor de plaatsing van een tijdelijke container aan de inrichter van een evenement wordt een contantbelasting aangerekend voor het leveren en het afhalen van de container(s). Dit bedrag is samengesteld op basis van het aantal en type container per fractie en wordt samengesteld uit:

 • 120-liter-container: 0 euro voor huisvuil en 0 euro voor gft
 • 240-liter-container: 0 euro voor huisvuil en niet van toepassing voor gft
 • 1100-liter-container: 0 euro voor huisvuil en 0 euro voor gft

Bijkomend wordt voor het gebruik van de containers, voor de ophaling en verwerking van de ingezamelde hoeveelheden en voor een eventuele herstelling of vervanging een contant belasting aangerekend door IOK-Afvalbeheer in opdracht van de financieel beheerder aan de inrichter van een evenement en dit volgens de tarieven vastgelegd in artikelen 8 en 9.

Artikel 4

Het huisvuil en gft worden aangeboden in respectievelijk grijze en groene container(s) die door de gemeente via IOK-Afvalbeheer ter beschikking worden gesteld. Deze containers zijn eigendom van IOK-Afvalbeheer. De container bevat een ingebouwde elektronische gegevensdrager waardoor de identiteit van de normale gebruiker is gekend. De containers behoren toe aan de fysische locatie (gebouw, infrastructuur of domein) van het aansluitpunt.

Per aansluitpunt zijn de volgende toekenningsregels voor de containers van toepassing:

Zowel voor gft als voor huisvuil is het maximaal toekenbaar volume voor een gezin en een bedrijf 240 liter en mits er wordt voldaan aan de hierna vermelde redenen van afwijking van het standaardvolume.

Voor huisvuil is het standaard volume voor de container 120 liter of 240 liter. Mits afdoende motivering kan hier van afgeweken worden volgens:

 • container van 40 liter voor aansluitpunten met specifieke bewoning: appartement of studio - aaneensluitende bebouwing - serviceflats - bejaardenwoning - verder dan 150 meter afgelegen van de reguliere ophaalronde kan een aansluitpunt beschikken over de nodige containers van 40 liter
 • een container van 1.100 liter voor de volgende aansluitpunten: gemeenschapshuizen en rusthuizen - jeugd-, cultuur-, sport- en andere verenigingen - kerkfabrieken - scholen - openbare en semi-openbare instellingen - verhuring voor evenementen

Voor gft is het standaard volume voor de container 120 liter

 • container van 40 liter voor aansluitpunten met specifieke bewoning: appartement of studio - aaneensluitende bebouwing - serviceflats - bejaardenwoning - verder dan 150 meter afgelegen van de reguliere ophaalronde kan een aansluitpunt beschikken over de nodige containers van 40 liter
 • tweede container van 120 liter voor aansluitpunten met een grotere afvalproductie: voor gezinnen - bedrijven - gemeenschapshuizen en rusthuizen - jeugd-, cultuur-, sport- en andere verenigingen - kerkfabrieken - scholen - openbare en semi-openbare instellingen - verhuring voor evenementen
 • een container van 1.100 liter voor de volgende aansluitpunten: gemeenschapshuizen en rusthuizen - jeugd-, cultuur-, sport- en andere verenigingen - kerkfabrieken - scholen - openbare en semi-openbare instellingen - gemeentelijke diensten - verhuring voor evenementen

Afwijkingen op deze toekenningsregels kunnen enkel worden toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 5

De eerste betalingsuitnodiging voor de vooraf te betalen provisie zal worden opgestuurd door IOK-Afvalbeheer in opdracht van de ontvanger vanaf de initiatiedatum teneinde vanaf deze datum effectief met het aanrekeningsysteem per aansluitpunt te kunnen starten.

De eerste betalingsuitnodiging bedraagt 50 euro per aansluitpunt. Per locatie met één of meerdere containers van 1.100 liter bedraagt het bedrag voor de eerste betalingsuitnodiging 250 euro.

Artikel 6

De hierna gedefinieerde contantbelastingen in de artikelen 7, 8, 9, 10 en 11 worden in mindering gebracht van de vooraf betaalde provisie op het ogenblik zoals vermeld in deze artikelen.

Van zodra het drempelbedrag is overschreden wordt een betalingsuitnodiging verstuurd door IOK-Afvalbeheer in opdracht van de ontvanger. Het bedrag van deze uitnodiging zal berekend worden voor het geraamde gebruik van het DIFTAR-systeem voor het volgende jaar gebaseerd op de historiek van het aansluitpunt van de afgelopen 3 maanden. Indien de historiek korter is dan 3 maanden, dan is het bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging berekend volgens artikel 5.

Het drempelbedrag bedraagt 10 euro per aansluitpunt. Per locatie met één of meerdere containers van 1.100 liter bedraagt het drempelbedrag 55 euro.

Artikel 7

Een vast belastingbedrag is verschuldigd voor

 • de gescheiden ophaling aan huis van afvalfracties zoals restafval, gft, grofvuil, papier/karton, kerstbomen
 • de toegang tot het recyclagepark en voor de verwerking van verschillende niet betalende fracties ontvangen op het recyclagepark en
 • voor de algemene reinheid van de gemeente Westerlo.

Dit bedrag bedraagt per aansluitpunt 3 euro per maand en wordt verrekend op de provisie.

Voor de terbeschikkingstelling van een gft-container van 40 liter of 120 liter is een bijkomende belasting ten bedrage van 1,50 euro per maand verschuldigd die eveneens wordt verrekend op de provisie. Dit bedrag verhoogt met 1,50 euro per maand indien de belastingplichtige volgens de toekenningsregels vermeld in artikel 4 van dit reglement, beschikt over meerdere gft-containers van 120 liter.

Voor de terbeschikkingstelling van een grote container van 1.100 liter (zowel beschikbaar voor restafval als voor gft-afval) is hier bovenop een bijkomende belasting ten bedrage van 6 euro per maand verschuldigd die wordt verrekend op de provisie.

Artikel 8

Voor de ophaling en verwerking van het aangeboden afval is naast de in voorgaand artikel vermelde belasting, een contantbelasting per kg gewogen gewicht verschuldigd.

De contantbelasting per kg gewogen gewicht voor de ophaling en verwerking van het aangeboden afval wordt in mindering gebracht van de vooraf betaalde provisie op het ogenblik dat de kipbeweging van de aangeboden container door de ophaalwagen wordt geregistreerd en is vastgesteld op:

 • 0,22 euro per kilogram aangeboden huisvuil
 • 0,22 euro per kilogram aangeboden grofvuil
 • 0,12 euro per kilogram aangeboden gft

Artikel 9 Overzicht vervangings- en herstellingskosten

 • Wiel met wielas: 120 liter: 4,39 euro - 240 liter: 4,44 euro
 • Deksel met dekselas 40 liter 6,93 euro - 120 liter 3,38 euro - 240 liter 4,69 euro
 • Beugel: 40 liter 4,09 euro
 • Romp: 40 liter 22,31 euro - 120 liter 20,91 euro - 240 liter 26,16 euro
 • Slot: 35 euro
 • Vervanging elektronische gegevensdrager: 7,34 euro
 • Vervanging container met elektronische gegevensdrager: 40 liter 33,34 euro - 120 liter 28,68 euro - 240 liter 35,30 euro - 1100 liter - 242,99 euro

Bovenvermelde contantbelastingen worden in mindering gebracht van de vooraf betaalde provisie op het ogenblik van vervanging en/of herstelling.

Deze contantbelastingen zijn niet verschuldigd wanneer de containerhouder het bewijs levert dat het verlies of de beschadiging van de container niet werd veroorzaakt door of het resultaat is van enige nalatigheid van zijnentwege.

Artikel 10

Bij omruiling van een container op vraag van de containergebruiker, wordt een contantbelasting van 10 euro aangerekend. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de vooraf betaalde provisie op het ogenblik van de omruiling.

Bij nieuwe containergebruikers of bij wijziging van de gezinssituatie waardoor andere toekenningsregels van toepassing zijn, zullen, bij wijze van overgangsmaatregel, de containers op verzoek éénmalig gratis worden omgeruild.

Artikel 11

Indien de containergebruiker verzoekt om een slot te plaatsen, dan wordt er per slot eenmalig een contantbelasting van 35 euro aangerekend. De contantbelasting wordt in mindering gebracht van de provisie op het ogenblik van de plaatsing van het slot.

Artikel 12

Bij een afmelding als referentiepersoon naar aanleiding van verhuizing of van een overlijden of een gelijkaardige omstandigheid, die officieel moet gebeuren, wordt het DIFTAR-systeem afgesloten en wordt het, na afrekening van de verschuldigde belastingen, nog beschikbare bedrag van de voorafbetaalde provisie door IOK-Afvalbeheer in opdracht van de financieel beheerder teruggestort op het rekeningnummer van de persoon bepaald in artikel 2. De containers worden voor verder gebruik geblokkeerd.

Artikel 13

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 14

Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek, wordt deze verordening als definitief aanzien.

Artikel 15

Een afschrift van dit reglement zal ter kennisgeving worden overgemaakt aan IOK-Afvalbeheer, OVAM en de afdeling Handhaving - Milieu-inspectie van het Departement Omgeving.

 

Zie ook

Meer info

DIFTAR-informatielijn
0800 97 687 op weekdagen van 8.30 tot 17 uur

www.diftar-iok.be