Belasting op begraven

De gemeente heft een belasting van 500 euro op het begraven van overledenen, het verstrooien van assen en het bijzetten van urnen in het columbarium van personen die overleden zijn buiten de gemeente en die op het ogenblik van het overlijden niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente. Inwoners van de gemeente Westerlo betalen deze belasting niet.

Het belastingsreglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 21 maart 2016 en gepubliceerd op deze website op 18 mei 2016.

Artikel 1A

Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing zal het besluit van 16 december 2013 houdende belasting op de begraving en uitstrooiing van stoffelijke resten en de bijzetting van asurnen in het columbarium op de gemeentelijke begraafplaatsen voor niet-inwoners worden ingetrokken.

Artikel 1B

Met ingang van heden en voor een termijn eindigend op 31 december 2019, wordt voor de gemeente een belasting geheven op het begraven op de gemeentelijke begraafplaats van het lijk of de as, op de asverstrooiing en op de bijzetting van de as in het columbarium, van personen die overleden zijn buiten het grondgebied van de gemeente en die, op het ogenblik van het overlijden, niet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van de gemeente.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door de persoon die de begraving, de uitstrooiing of de bijzetting in een columbarium aanvraagt.

Artikel 3

De belasting wordt vastgesteld op 500 euro per begraving, uitstrooiing of bijzetting in een columbarium.

Artikel 4

De belasting is niet verschuldigd voor het begraven, het uitstrooien of de bijzetting in het columbarium van:

  • voor het vaderland gevallen militairen of burgers
  • personen die minder dan 5 jaar verhuisd zijn, maar gedurende 30 jaar of sinds hun geboorte in de gemeente hebben gewoond
  • personen die wegens ouderdom, ziekte of handicap afgeschreven zijn uit de gemeente en op het ogenblik van overlijden ingeschreven zijn in een andere gemeente (een doktersattest wordt gevraagd)
  • personen die behoren tot de (vroegere) kerkelijke omschrijving van de parochie
  • personen wiens partner reeds begraven, bijgezet of verstrooid werd in de gemeente

Artikel 5

De belasting moet contant worden betaald op het ogenblik van de aanvraag tot begraving, uitstrooiing of bijzetting in een columbarium, tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 6

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 7

Deze verordening wordt als definitief aanzien indien tijdens het onderzoek de commodo et incommodo geen bezwaren worden ingediend.

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken burgerlijke stand gemeentehuis
burgerlijke.stand@westerlo.be
014 53 91 37