Belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in Westerlo Centrum

Met de belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen en de subsidie voor ondersteuning van projecten van middenstandsverenigingen voor de lokale economie zorgt de gemeente ervoor dat de lokale middenstand van Westerlo Centrum zeker is van de nodige middelen voor kernversterkende activiteiten zoals opendeurdagen en de jaarlijkse braderij. De regeling kwam er op voorstel van de middenstand van Westerlo Centrum zelf.

De gemeente int elk jaar een bijdrage van de middenstanders in Westerlo Centrum.De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van de ligging en bedraagt 175 euro voor commerciële vestigingen in de blauwe zone, 110 euro voor winkels binnen de ring en 35 euro voor winkels in Westerlo centrum buiten de ring. Vestigingen van meer dan 400 vierkante meter betalen 250 euro extra. De gemeente stort de bijdragen als subsidie integraal door aan de middenstandsvereniging.

De belasting is goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 november 2017 en gepubliceerd op deze website op 9 januari 2018.

Artikel 1

Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 heft de gemeente Westerlo een belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen, gelegen in Westerlo Centrum. Dit besluit vervangt het besluit van 22 mei 2017.

Artikel 2 Definities

 • Commerciële vestiging
  Een commerciële vestiging is een vestigingsplaats van een onderneming en heeft een ondernemingsnummer en een vestigingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
 • Vrije beroepen
  Een vrij beroep is een zelfstandige die hoofdzakelijk intellectuele diensten of goederen levert die men niet als handel of ambacht kan omschrijven. Beroepen die als vrij beroep omschreven worden zijn: boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren, belastingsconsulenten, architecten, landmeters, vastgoedmakelaars, advocaten, notarissen, deurwaarders, dokters, geneesheer-specialisten, tandartsen, medisch laboratoria, ziekenvervoerders, paramedici, kinesitherapeuten, fysiotherapeuten, dierenartsen en apothekers.
 • Organisaties zonder winstoogmerk
  Naast vzw's worden hier ook onder andere overheidsdiensten mee bedoeld. Met andere woorden: alle organisaties die niet als doel hebben om winst te maken.

Artikel 3

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar de commerciële vestiging binnen een van de vastgelegde zones uitbaat, is de belasting verschuldigd. Uitzonderlijk en enkel voor het jaar van opstart geldt voor aanslagjaar 1 mei als referentiedatum. De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar.

Artikel 4

De belasting is niet verschuldigd:

 • door commerciële vestigingen die buiten de tariefzones gevestigd zijn
 • door commerciële vestigingen die niet rechtstreeks aan de consument verkopen zoals kmo's en leveranciers van diensten
 • door uitbaters van vrije beroepen
 • door organisaties zonder winstoogmerk zoals vzw's en overheidsinstellingen
 • als de commerciële vestiging dertig of minder dagen uitgebaat is tijdens het aanslagjaar

Artikel 5

De tarieven zijn afhankelijk van de vestigingsplaats van de onderneming. Er zijn drie tariefzones:

 • tarief zone 1 blauwe zone Westerlo Centrum: 175 euro
 • tarief zone 2 binnen ring Westerlo: 110 euro
 • tarief zone 3 buiten ring Westerlo: 35 euro

Voor commerciële vestigingen of groepen commerciële vestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² (vergunningsplichtig socio-economische vergunning) wordt het tarief met 250 euro vermeerderd.

Artikel 6

De tariefzones zijn vastgesteld als volgt:

 • zone I blauwe zone
  De omschrijving van de blauwe zone is vastgelegd in artikel 11bis A van het politiereglement op het wegverkeer van 2 april 1990 en verdere wijzigingen.
 • zone 2 binnen ring Westerlo
  Deze zone bestaat uit het gebied tussen de Merodedreef en de Zandberg, de Grote Nete tussen de gemeentegrens met Geel en de Merodedreef en de blauwe zone. De commerciële vestigingen aan de buitenkant van de Merodedreef en de Zandberg behoren bij de zone.
 • zone 3 buiten de ring van Westerlo
  Deze zone wordt begrensd door de grenzen van de wijk Westerlo zoals beschreven in de statistische sectoren van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, uitgezonderd de hierboven beschreven zone 1 en zone 2.

Artikel 7

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 8

Dit reglement wordt als definitief aanzien indien tijdens het onderzoek de commodo et incommodo geen bezwaren worden ingediend.

Zie ook

Meer info

communicatiedienst gemeentehuis
communicatie@westerlo.be - 014 53 92 41