Naamsverandering familienaam

Iedere Belg kan een aanvraag indienen voor de wijziging van zijn of haar familienaam. Je familienaam kan je echter pas laten wijzigen als je daar een gegronde reden voor hebt.

Hoe moet je je familienaam laten wijzigen?

Je schrijft een gemotiveerde brief naar:

Federale Overheidsdienst Justitie
dienst Naamsverandering
Waterloolaan 115
1000 Brussel
02 542 67 01 - 02 542 67 03 - 02 542 66 75

Deze instantie laat je weten welke documenten je bij je verzoekschrift moet voegen en wat je voor de naamsverandering moet betalen.

Hoe verloopt de procedure verder?

De naamsverandering wordt toegekend bij Koninklijk Besluit. Dat besluit moet in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt worden. Gedurende een termijn van 60 dagen, te rekenen vanaf de bekendmaking, kan elke belanghebbende zich tegen die naamsverandering verzetten. De Koning doet in een met redenen omklede beslissing uitspraak over dit verzet. Na die termijn, of vanaf de datum waarop het verzet is verworpen, is het besluit definitief. Een afschrift van het besluit wordt dan overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Financiën (administratie van de registratie), die het tegen betaling van de registratierechten aan de verzoeker overhandigt. De verzoeker moet daarna, binnen de 60 dagen na de registratie ervan, het afschrift van het besluit overhandigen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze:

  • van de geboorteplaats van de aanvrager
  • van de plaats van de gewone verblijfplaats van de aanvrager, indien hij of zij niet in België geboren is
  • van Brussel, indien de aanvrager noch in België geboren is, noch er zijn gewone verblijfplaats heeft

De ambtenaar van de burgerlijke stand schrijft het besluit over in de registers van de burgerlijke stand. De naamswijziging wordt definitief vanaf de datum van overschrijving. De dienst burgerzaken wordt van de naamswijziging op de hoogte gebracht. Een nieuwe identiteitskaart wordt voor jou aangevraagd.

Hoelang duurt de procedure?

De gemiddelde duur van de procedure schommelt momenteel tussen 1,5 jaar en 2 jaar. Voor meer info kan je terecht op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie: www.just.fgov.be

Opgelet: De naamsverandering gaat automatisch over op je kinderen indien deze geboren zijn na de indiening van je aanvraag. De minderjarige kinderen die geboren zijn voor het indienen van het verzoek genieten slechts van de naamsverandering indien het verzoek tot hen was uitgebreid.

Zie ook

Meer info...

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be
014 53 91 30