Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie (belwinkels) hebben een dubbele vergunningsplicht, aangevuld met een openingsbelasting van 2 000 euro en een jaarlijkse belasting op de uitbating van 1 000 euro. De vestigingsvergunning en de uitbatingsvergunning vraag je aan bij de communicatiedienst. De wetgeving hierrond is opgenomen in de politiecodex.

Overlast beperken

Om de overlast van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie tegen te gaan, is het verboden om:

 • goederen te laden en te lossen aan nachtwinkels tussen 22 en 7 uur
 • alcoholhoudende dranken te verbruiken in een nachtwinkel
 • alcoholhoudende dranken boven 22 volumeprocent te verkopen
 • tussen 22 en 7 uur in de nabije omgeving van nachtwinkels voertuigen en hun muziekinstallaties draaiende te houden terwijl het voertuig stilstaat

De uitbaters zijn ook verplicht om degelijke en goed bereikbare vuilnisbakken in of bij hun zaak te plaatsen, geregeld leeg te maken en de omgeving errond proper te houden.

Vestigingsvergunning

Wie met een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie wil starten, heeft daarvoor een voorafgaande vestigingsvergunning van het college van burgemeester en schepenen nodig. Die vergunning kan je schriftelijk aanvragen bij de communicatiedienst met het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel of een private bureau voor telecommunicatie weigeren als het vindt dat de openbare orde, veiligheid en rust in het gedrang komt. Hiervoor kan het college van burgemeester en schepenen zich baseren op een advies van de politiediensten. Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel of een private bureau voor telecommunicatie weigeren als het aantal vestigingen van nachtwinkels de ruimtelijke draagkracht van de gemeente overschrijdt.

Uitbatingsvergunning

Wie een nachtwinkel of een privaat bureau voor telecommunicatie wil uitbaten heeft daarvoor ook een uitbatingsvergunning van de burgemeester nodig. Die vergunning kan je schriftelijk aanvragen bij de communicatiedienst met het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

De uitbatingsvergunning wordt verleend na een administratief onderzoek met volgende onderdelen:

 • brandveiligheidsonderzoek
  een onderzoek naar de brandveiligheid uitgevoerd door de brandweerdienst die voor het grondgebied van de gemeente bevoegd is
 • financieel onderzoek
  een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard, ook die betrekking hebben op de instelling en de exploitant
 • stedenbouwkundig onderzoek
  een onderzoek naar de conformiteit van de instelling met de geldende stedenbouwkundige bepalingen, zowel op gemeentelijk niveau als op Vlaams en federaal niveau. Zo dient onder meer nagegaan te worden of de regelgeving stedenbouw gerespecteerd wordt, of de exploitant zijn zaak heeft ingeplant overeenkomstig de voorschriften in de stedenbouwkundige verordeningen, de gewestplannen, de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door dienst ruimtelijke ordening
 • moraliteitsonderzoek
  een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid zoals bepaald in het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken. Bij de aanvraag dient een bewijs van goed gedrag en zeden te worden toegevoegd.
 • een onderzoek naar de hygiĆ«ne, meer bepaald het beschikken over een voedingsmiddelenvergunning
 • desgevallend onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief eventuele beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.

De exploitant moet ook de wetgeving op de openingsuren en de sluitingsdagen naleven.

Bestaande nachtwinkels

Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie die bestongen voor 2011, moeten voor eind april 2011 de nodige vergunningen hebben en aan de bepalingen van de politiecodex voldoen.

Zie ook

Meer info

communicatiedienst gemeentehuis
info@westerlo.be
014 53 92 40