Omgevingsvergunning beroepsmogelijkheden

Je kan, als betrokken publiek, in beroep gaan tegen beslissingen over het verlenen van omgevingsvergunningen. Je maakt deel uit van het betrokken publiek als je als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Een beroepschrift dien je digitaal in op www.omgevingsloket.be of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de Deputatie van de provincie Antwerpen, Koning Elisabethlei 22 - 2018 Antwerpen.

Volg hierbij de volgende aanwijzingen nauwgezet op. Zoniet riskeer je dat de Deputatie je beroep onontvankelijk moet verklaren.

Dien het beroep in binnen dertig dagen die ingaan op de datum van de eerste dag van de aanplakking van de beslissing. Die dag is daarbij niet inbegrepen. Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van je beroepschrift aan

  • de vergunningsaanvrager. Het adres van de vergunningsaanvrager vind je in de beslissing.
  • het college van burgemeester en schepenen van Westerlo - Boerenkrijglaan 61-2260 Westerlo.

Vermeld in je beroepschrift

  • je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek
  • het referentienummer van de omgevingsvergunning
  • de redenen waarom je beroep aantekent
  • een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning
  • of je gehoord wil worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op rekeningnummer BE38 7765 9774 0672 van de provincie Antwerpen met als referentie “beroep omgevingsvergunning (+referentienummer) en voeg het betalingsbewijs toe aan je beroepschrift.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015.

Zie ook

Meer info