Verkavelingsvergunning

Verkavelen is het verdelen van een perceel grond in een aantal kleinere percelen met de bedoeling die in te richten als bouwgronden. Daarvoor heb je een verkavelingsvergunning nodig. Die kan je aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. In sommige gevallen gaat een verkaveling ook gepaard met het aanleggen van nieuwe wegen of het verbeteren van bestaande wegen. In sommige gevallen is het ook mogelijk om een bestaande verkavelingsvergunning te wijzigen. Hiervoor moet je een aanvraag tot wijziging van verkavelingsvergunning indienen.

De aanvraagformulieren voor een verkavelingsvergunning kan je krijgen bij de dienst ruimtelijke ordening en op www.ruimtelijkeordening.be.

Behandeling van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning

De behandeling van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning of een wijziging van verkavelingsvergunning is zeer gelijkaardig aan deze voor een stedenbouwkundige vergunning. De beslissingstermijn voor het college van burgemeester en schepenen bij een verkavelingsvergunning of wijziging van verkavelingsvergunning bedraagt 150 dagen. Een overzicht van de volledige behandelingsprocedure  van een aanvraag voor een verkavelingsvergunning vind je op www.ruimtelijkeordening.be.

Prijs

De verkavelingsvergunning is gratis.

Verval van een verkavelingsvergunning

De niet-bebouwde delen van verkavelingen van voor 22 december 1977 worden verondersteld vervallen te zijn, tenzij de verkavelaar of de eigenaar binnen de 90 dagen na de inwerkingtreding van het decreet van 18 mei 1999 over de organisatie van de ruimtelijke ordening aangifte deed. Voor nieuwe verkavelingen bestaat een vervalregeling waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen verkavelingen met en zonder wegenaanleg.

Zie ook

Meer info