Verzoekschrift

Een verzoek is een vraag aan een orgaan van de gemeente om iets te doen of te laten. De procedure is beschreven in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt. De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht, tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd, het een loutere mening is en geen concreet verzoek, de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend of het taalgebruik ervan beledigend is. Verzoekschriften over een onderwerp dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk. Het orgaan of de voorzitter van de gemeenteraad doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden.

Verzoekschrift aan de gemeenteraad

Een verzoekschrift voor de gemeenteraad wordt door de voorzitter van de gemeenteraad op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad gezet indien het minstens 14 dagen voor de vergadering ontvangen werd. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering. De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan gehoord worden door het betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze. Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Zie ook

Meer info