Webshop Westerlo

Via Webshop Westerlo verkoopt de gemeente tickets voor cultuurvoorstellingen en voor inschrijvingen in het vrijetijdsaanbod van Westerlo. De algemene voorwaarden voor de webshop zijn goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2018 en gepubliceerd op www.westerlo.be op 3 september 2018.

Algemene voorwaarden webshop, verkoop tickets en inschrijvingen vrijetijdsaanbod Westerlo

De algemene voorwaarden gelden voor alle tickets, reserveringen en inschrijvingen die je betaalt via de webshop. De algemene voorwaarden kunnen op elk moment wijzigen. Wijzigingen worden van kracht bij publicatie op de website.

Artikel 1 Hoedanigheid

Webshop Westerlo is het online verkooppunt van AGB Westerlo en gemeente Westerlo. Gemeente Westerlo en AGB Westerlo handelen als organisatoren voor de eigen activiteiten, cursussen, evenementen en voorstellingen. Op een later moment kunnen nog producten toegevoegd worden aan het aanbod. Gemeente Westerlo en AGB Westerlo kunnen ook handelen als dienstverlener voor externe organisatoren van activiteiten of evenementen. Ze kunnen nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen door de externe organisatoren van data, plaats, prijs of annulering van hun activiteiten of evenementen.

Artikel 2 Betalingswijze

Artikelen geboekt via Webshop Westerlo worden onmiddellijk betaald via online banktransactie. De juiste gegevens (rekeningnummer, referentienummer bestelling, te betalen bedrag, bestemmeling enz.) staan vermeld in het scherm dat verschijnt wanneer de banktransactie plaatsvindt en vooraleer je de kaart in de kaartlezer stopt. Betalingen gebeuren onmiddellijk, indien er niet onmiddellijk betaald wordt, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Een reservering wordt pas definitief na ontvangst van betaling van de verschuldigde geldsom. Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde prijzen inclusief eventuele taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zitten in de prijs vervat, die hiervan kennis krijgt alvorens tot bestelling over te gaan.

Artikel 3 Terugbetaling

Activiteiten en cursussen worden in principe niet omgeruild of terugbetaald. Tickets worden enkel terugbetaald als een activiteit of cursus geannuleerd wordt. Overmacht in hoofde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling. Tickets kunnen enkel worden terugbetaald ten aanzien van een geregistreerde besteller.

Artikel 4 Kosten webshop

Er worden geen kosten voor betalingstransacties aangerekend.

Artikel 5 (E-)tickets en inschrijvingsbewijzen

Na de betalingsbevestiging worden de e-tickets of het inschrijvingsbewijs per e-mail verstuurd. De koper is verantwoordelijk voor het invullen van een juist e-mailadres en het nakijken van eventueel tegenhouden van mails afkomstig van Webshop Westerlo door spamfilters. Deze e-tickets of inschrijvingsbewijzen zijn in pdf-formaat. E-tickets hebben een barcode en breng je je mee naar de activiteit als bewijs van betaling en toegang. Na aflevering van de tickets is de tickethouder verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de tickets. In geen geval zullen bij verlies of ontvreemding vervangtickets worden voorzien. Enkel niet of slecht leesbare barcodes kunnen aanleiding geven tot het overhandigen van een duplicaat aan de eerste zich aanbiedende tickethouder. Enkel de eerste aanbieder van het originele ticket wordt toegang verleend tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket zal beschouwd worden als een kopie en geen toegang geven tot zaal of evenement.

Artikel 6 Misbruik

De koper van producten uit Webshop Westerlo dient zich te houden aan de wet betreffende verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen van 30 juli 2013. Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke ticketprijs is verboden. De koper maakt zich sterk dat eventuele nieuwe houders van deze producten zich eveneens zullen onthouden van de verkoop van producten tegen prijzen die afwijken van deze aangekondigd in de webshop.

Artikel 7 Bescherming van persoonsgegevens en privacy

AGB Westerlo en gemeente Westerlo respecteren en beschermen de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden en nooit doorgegeven aan derden. Meer informatie over de manier waarop wij uw gegevens beschermen vind je in de privacyverklaring op www.westerlo.be. Deze bepalingen inzake privacybeleid maken een integraal deel uit van de algemene voorwaarden.

Artikel 8 Wettelijke bepalingen

Op alle verkopen via de webshop is regelgeving inzake verkoop op afstand van toepassing zoals opgenomen in het Wetboek Economisch Recht. Zoals voorzien door de wet, beschikt de koper na ontvangst van de tickets over een periode van 14 kalenderdagen om de aankoop te annuleren of een fout in de bestelling door te geven. De koper kan dit enkel telefonisch en via e-mail melden. (Gemeente Westerlo - info@westerlo.be - 014 54 75 75). Als deze termijn overschreden wordt, wordt de reservering als definitief beschouwd. In geval van annulering behoudt de leverancier zich het recht om aan de koper de administratieve kosten en reservatiekosten terug te eisen. Reeds gemaakte onkosten zullen aangerekend worden.

Artikel 9

De persoon of firma die de bestelling plaatst, wordt beschouwd als opdrachtgever en wordt als enige verantwoordelijk gehouden voor de reservering en betaling ervan.

Artikel 10

Rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom zullen alle modellen van het ticket, grafische ontwerpen en informaticasoftware die door de gemeente Westerlo werden ontwikkeld, haar eigendom blijven. De producten blijven steeds uitsluitend eigendom van de gemeente Westerlo, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nabootsing onder welke vorm dan ook en met om het even welk procedé strikt verboden.

Artikel 11

De koper erkent kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en verklaart zich hiermee akkoord. Deze akkoordverklaring wordt bevestigd door de betaling van de reservering.

Artikel 12

Bij betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.