Wilsverklaring over euthanasie

Iedere persoon kan een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren voor wanneer men door ongeval of ziekte aan een ernstige en ongeneeslijke aandoening lijdt, men niet meer bij bewustzijn is en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

Wie kan een wilsverklaring laten registeren?

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die een rijksregisternummer in het rijksregister heeft, kan bij de dienst burgerzaken een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

Hoe kan je een wilsverklaring laten registeren?

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie gebeurt via een aangifteformulier dat aan de dienst burgerzaken bezorgd wordt. De wilsverklaring kan op elk moment opgesteld worden.

Het formulier moet duidelijk leesbaar ingevuld zijn (handgeschreven of getypt) ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens een geen materieel belang heeft bij je overlijden. Een getuige mag dus geen familielid zijn. De verklaring wordt ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwenspersoon of -personen. De vertrouwenspersoon mag geen arts of verplegend personeel zijn.

De ambtenaar van de dienst burgerzaken kijkt na of de wilsverklaring in overeenstemming is met het model dat is toegevoegd bij het Koninklijk Besluit van 2 april 2003.

Waar kan ik een aangifteformulier krijgen?

Op de dienst burgerzaken kan je blanco formulieren krijgen.

Hoe lang is mijn wilsverklaring geldig?

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. De verklaring is slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Indien je nadien wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, is een herbevestiging nodig.

Waar wordt mijn wilsverklaring over euthanasie bewaard?

De wilsverklaring wordt alleen in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu geregistreerd. De ambtenaar van de dienst burgerlijke stand zal je verklaring registeren via de beveiligde webtoepassing 'Euthanasie', bereikbaar via het Portaal van de Sociale Zekerheid. De gegevens worden gecontroleerd door het Rijksregister. Zodra je wilsverklaring geregistreerd is, krijg je een ontvangstbewijs.

Zie ook

Meer info

dienst burgerzaken gemeentehuis
bevolking@westerlo.be
014 53 91 30

www.socialsecurity.be