Zorgwonen

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. Men spreekt van zorgwonen als voldaan is aan volgende voorwaarden:

 • in een bestaande woning wordt 1 ondergeschikte wooneenheid gecreëerd
 • de ondergeschikte wooneenheid vormt 1 fysiek geheel met de hoofdwooneenheid
 • de ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwooneenheid niet meegerekend, maak ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning
 • de eigendom of ten minste de blote eigendom van hoofd- en ondergeschikte berust bij dezelfde titularis of titularissen

De creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van

 • hetzij ten hoogste 2 ouderen van 65 jaar of ouder
 • hetzij ten hoogste 2 hulpbehoevende personen (personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een vergoeding van de Vlaamse zorgverzekering, personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven)
  Een familieband is dus niet noodzakelijk, er wordt gekeken naar de hulpbehoevendheid en/of de leeftijd.
 • hetzij de zorgverlener indien de personen, vermeld in punt 1 of 2, gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid.

Aan alle bovenstaande voorwaarden moet voldaan zijn voordat men van zorgwonen kan spreken. Dit betekent indien de zorgbehoevende(n), of perso(o)n(en) boven de 65 jaar, in een aparte constructie verblijft(ven) die losstaat van de woning, men dit niet kan categoriseren onder de term zorgwonen. Dit betekent dat indien bijvoorbeeld een wooncontainer in de tuin wordt geplaatst, dit (voorlopig) niet als woonzorgen kan worden beschouwd. Dit blijft zolang de van toepassing zijnde regelgeving in de stedenbouwwet niet aangepast wordt.

Wanneer is iemand zorgbehoevend?

 • Personen met een handicap. Dit kan je attesteren via het "algemeen attest erkenning van handicap" dat je kunt ontvangen via de FOD sociale zekerheid.

 • Personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering. Dit kan je attesteren via een erkenningsdocument van de Vlaamse Zorgverzekering.
 • Personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen.

Wat na het beëindigen van de zorgsituatie?

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug aangewend wordt voor de huisvesting van 1 gezin, dan is dit meldingsplichtig.

Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, aangewend zal worden voor de huisvesting van meerdere gezinnen of alleenstaanden, dan is hiervoor een stedenbouwkundige vergunning nodig. Het opsplitsen van een woning in meerdere wooneenheden die niet dienen voor zorgwonen is immers altijd vergunningsplichtig.

Aanpak procedure zorgwonen in onze gemeente

 • Voor informatie kan je terecht bij het woonloket.
 • Bij de dienst ruimtelijke ordening moet men het meldingsformulier indienen, ongeacht of er al dan niet vergunningsplichtige- of meldingsplichtige werken worden uitgevoerd.
 • De dienst ruimtelijke ordening plaatst de melding op de agenda van het college voor burgemeester en schepenen voor aktename. De aktename dient binnen 30 dagen te gebeuren.
 • De aktename van het college wordt schriftelijk bezorgd aan de aanvrager.
 • De dienst ruimtelijke ordening bezorgt eveneens een kopie van de akteneming aan de dienst bevolking.
 • Indien de persoon reeds ingeschreven is op het adres, past de bevolking zelf de code van het zorgwonen toe. Indien de desbetreffende persoon nog moet verhuizen, dient deze bij verhuis persoonlijk langs te komen bij de dienst bevolking om zich in schrijven op het nieuwe adres. Bij deze inschrijving kent de dienst bevolking de code zorgwonen toe.

Zonder een aktename van de melding van zorgwonen, kan de dienst bevolking geen personen meer inschrijven onder de code zorgwonen.

 • De melding van het beëindigen van de zorgwonen dient eveneens via het meldingsformulier ingediend te worden bij de dienst ruimtelijke ordening.
 • Hiervan dient opnieuw het college akte van te nemen. Een kopie van de akteneming zal bezorgd worden aan de dienst bevolking. Deze controleert of eventuele codes moeten worden verwijderd.

Meer info

dienst wonen en patrimonium gemeentehuis
rina.beyens@ocmwwesterlo.be - 014 53 92 19