Beachparty op zaterdag 13 juli en Terraskeskermis op zaterdag 10 augustus 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2019 toelating gegeven aan AT De Camping Vrienden om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de Beachparty op zaterdag 13 juli 2019 en tijdens Terraskeskermis op zaterdag 10 augustus 2019, telkens van 15 uur tot 2 uur op het terrein van camping 't Heultje, Kempische Ardennen 6, op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2 bis §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

De burgemeester heeft op 27 juni 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex (www.westerlo.be/artikel/politiecodex), toelating gegeven aan AT De Campingvrienden voor de organisatie van een beachparty op zaterdag 13 juli 2019 en een Terraskeskermis op zaterdag 10 augustus 2019 aan taverne 't Heultje, Kempische Ardennen 6 in Heultje. De toelating is van toepassing voor:

 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en privé-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en/of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.
 • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 7 en 22 uur) is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang kan brengen.
  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen, dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.
 • het verlengen van het sluitingsuur op 13 juli van 16 tot 2 uur (op 14 juli 2019) en op 10 augustus 2019 van 16 tot 2 uur (op 11 augustus 2019) (art. 49 en volgende)
  De muziek en/of zang dienen vanaf 22 uur gedempt te zijn zodat het de buren niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving van de bovenvermelde voorwaarden wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken. De uitbaters van de openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen zijn verplicht de bepalingen van dit hoofdstuk (art. 49 t.e.m. art. 59) steeds op een goed zichtbare plaats in hun openbare inrichting en/of op hun evenement uit te hangen, zodat de tekst duidelijk leesbaar is.

 

Zie ook