Belastingen en retributies

In de belastings- en retributiereglementen staan de tarieven die de gemeente heft op afvalophaling, bedrijven, bouwen en verbouwen, brandweer en ambulance, gemeentelijke dienstverlening, markten, kermissen en handel en recreatie en toerisme. De algemene belastingsreglementen hebben te maken met de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op onroerende voorheffing.

Voor sporadische activiteiten en de sporadische verkoop van roerende goederen heeft de gemeenteraad zijn bevoegdheden gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen.