Gemeentebeleid

Het gemeentelijk beleid wordt opgemaakt door het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. De gemeentediensten ondersteunen de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. De beleidsevaluatie gebeurt door de inwoners van de gemeente bij de zesjaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen