Gemeentebestuur

De gemeenteraad en het college besturen de gemeente.

De gemeenteraad bestaat uit 27 leden en vergadert een keer per maand in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen is welkom op de openbare vergadering. De burgemeester-voorzitter zit de raad voor. De gemeentesecretaris maakt het verslag. De werking van de gemeenteraad is beschreven in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad.

Het college van burgemeester en schepenen is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. De Vlaamse regering benoemt de burgemeester en de gemeenteraad de schepenen. Het college neemt de beslissingen samen, enkel de burgemeester heeft een aantal eigen bevoegdheden. De gemeentesecretaris maakt het verslag van het college van burgemeester en schepenen.

Het managementteam coördineert de werking van de diensten van de gemeente. Het bestaat uit de gemeentesecretaris, de financieel beheerder en een aantal diensthoofden. Het zorgt voor de nodige coördinatie tussen de gemeentelijke diensten. Het team staat onder leiding van de gemeentesecretaris.

Zie ook