Belasting op ophaling en verwerking huisvuil diftar huis-aan-huis 2020-2025

Beschrijving

In het belastingsreglement op de ophaling en verwerking van huisvuil met het systeem Diftar huis-aan-huis zijn de volgende onderdelen opgenomen:

 • de definities van restafval en GFT-afval
 • wie de belasting moet betalen
 • de werkwijze voor de ophaling huis-aan-huis van restafval, GFT-afval en grof vuil
 • de betaling
 • de tarieven voor de vaste ophaling, de ophaalkost per kilo restafval en GFT-afval
 • de prijs van een GFT-container
 • de tarieven voor de vervanging en herstelling van de afvalcontainers
 • het tarief voor een slot op de afvalcontainer
 • het gebruik van extra containers bij evenementen

Het reglement werd voor de laatste keer gewijzigd op 19 oktober 2020 en de aangepaste versie is gepubliceerd op deze website op 22 december 2020.

Artikel 1 Belastbaar voorwerp en definities

Met ingang van 1 januari 2021 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een belasting gevestigd op de inzameling en verwerking van huishoudelijke afvalstoffen en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen via het DIFTAR-systeem. 

Op de afvalstoffen vermeld in dit reglement zijn de definities van het materialendecreet, het VLAREMA en het Uitvoeringsplan Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval van toepassing. 

Daarnaast wordt in dit reglement verstaan onder:

 • aansluitpunt: een adres dat geregistreerd staat in het DIFTAR-systeem
 • container: een mobiel inzamelrecipiënt dat gebruikt wordt voor de inzameling van afvalstoffen vermeld in dit reglement
 • ondergrondse container: een inzamelrecipiënt dat vast onder de grond is geplaatst en dat gebruikt wordt voor de inzameling van afvalstoffen vermeld in dit reglement 
 • toegangspas: een digitale kaart waarmee toegang wordt verleend tot een ondergrondse container
   

Artikel 2 Belastingplichtigen

De contantbelastingen in artikelen 4 tot en met 9 zijn per aansluitpunt hoofdelijk verschuldigd door: 

 • de referentiepersoon of andere leden van een (één- of meerhoofdig) gezin, die op 'gezin
 • iedere natuurlijke persoon die ingestapt is in het DIFTAR-systeem, zonder op het aansluitpunt ingeschreven te zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister, verder omschreven als '2de verblijf'
 • ieder natuurlijke of rechtspersoon die een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent, en die ingestapt is in het DIFTAR-systeem, verder omschreven als 'bedrijf'
 • iedere natuurlijke of rechtspersoon die een gebouw beheert (eigenaar, vereniging van mede-eigenaars, syndicus …), en die ingestapt is in het DIFTAR-systeem
 • verenigingen, scholen, gemeenschapshuizen, rusthuizen, openbare en semi-openbare instellingen… die ingestapt zijn in het DIFTAR-systeem

De contantbelastingen in artikel 10 zijn per evenement hoofdelijk verschuldigd door:

 • ieder natuurlijke of rechtspersoon die een evenement organiseert, waarvoor op diens vraag tijdelijk een container ter beschikking wordt gesteld, verder omschreven als 'evenementenorganisator'

Artikel 3 Toekenningsregels

Het huisvuil wordt aangeboden in een grijze container, tenzij de belastingplichtige door middel van een toegangspas toegang heeft tot een ondergrondse huisvuilcontainer. In dit laatste geval wordt er per aansluitpunt één toegangspas voor 30 of 60 liter ter beschikking gesteld.

Het gft wordt aangeboden in een groene container. 

Grof vuil wordt los aangeboden.

De containers en/of toegangspassen worden in opdracht van de gemeente via IOK Afvalbeheer ter beschikking gesteld en blijven eigendom van IOK Afvalbeheer. Ze bevatten een ingebouwde elektronische gegevensdrager waardoor de identiteit van de normale gebruiker is gekend. Ze behoren toe aan de fysieke locatie (gebouw, infrastructuur of domein) van het aansluitpunt.

Per aansluitpunt zijn de volgende toekenningsregels voor de containers van toepassing:

 • standaardvolume:
  Voor huisvuil is het standaardvolume een container van 120 of 240 liter. 
  Voor gft is het standaardvolume een container van 120 liter. Er is voor gft geen container van 240 liter beschikbaar.
 • maximaal toekenbaar volume:
  Voor huisvuil is het maximaal toekenbare volume voor een gezin, 2de verblijf en een bedrijf 240 liter. 
  Voor gft is het maximaal toekenbare volume voor een gezin, 2de verblijf en een bedrijf 120 liter.
 • container van 40 liter:
  Voor de volgende aansluitpunten kan er afgeweken worden van het standaardvolume met de nodige containers van 40 liter:
  • appartement, studentenkamer of studio
  • aanéénsluitende bebouwing
  • assistentie- of bejaardenwoning
  • verder dan 150 meter afgelegen van de reguliere ophaalronde
 • container van 1100 liter:
  Voor de volgende aansluitpunten kan er afgeweken worden van het standaardvolume van het standaardvolume met een container van 1100 liter:
  • jeugd-, cultuur-, sport- en andere verenigingen
  • gemeenschapshuizen en rusthuizen
  • scholen
  • openbare en semi-openbare instellingen
  • verhuring voor evenementen

Gemotiveerde afwijkingen op deze toekenningsregels worden beoordeeld door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 4 Vaste kost

Per aansluitpunt is een vaste contantbelasting van 3,36 euro per maand verschuldigd voor:

 • de gescheiden huis-aan-huisinzameling van afvalstoffen en de verwerking daarvan
 • de wijkinzameling van afvalstoffen en de verwerking daarvan
 • de toegang tot het recyclagepark en de verwerking van niet-betalende afvalstoffen op het recyclagepark
 • de algemene reinheid van de gemeente Westerlo

Artikel 5 Containerkosten

Voor onderstaande containers is een contantbelasting verschuldigd, die per maand wordt verrekend:

 • 40-litercontainer gft: 0,50 euro voor de eerste container en 0 euro per bijkomende container
 • 120-litercontainer gft: 0,50 euro voor de eerste container en 0,50 euro per bijkomende container
 • 1100-litercontainer gft: 6 euro voor de eerste container en 6 euro per bijkomende container
 • 1100-litercontainer huisvuil: 6 euro voor de eerste container en 6 euro per bijkomende container
 • ondergrondse container huisvuil: 35 euro per container
 • ondergrondse container papier: 35 euro per container
 • ondergrondse container glas: 35 euro per container
 • ondergrondse container PMD: 35 euro per container

Artikel 6 Slotkosten

Voor het gebruik van een slot is een eenmalige contantbelasting van 35 euro per container verschuldigd.

Artikel 7 Variabele kosten

Voor de ingezamelde hoeveelheden afval is een contantbelasting verschuldigd, die na elke aanbieding wordt verrekend. Deze verrekening gebeurt per kilogram of per volume, met de mogelijkheid voor de aanrekening van een bijkomende aanrijkost:

 • container huisvuil: 0,24 euro per kilogram
 • container gft: 0,10 euro per kilogram
 • ophaling (op afroep) grof vuil: 0,24 euro per kilogram
 • ondergrondse container huisvuil: 0,90 euro per aanbieding van de toegangspas van 30 liter en 1,80 euro per aanbieding van de toegangspas van 60 liter

Alle bedragen worden na elke aanbieding afgerond op 2 cijfers na de komma.

De kilogram- en volumetarieven worden jaarlijks geïndexeerd zoals bepaald in artikel 11.

Artikel 8 Vervangings- of herstellingskosten

Voor de vervanging of herstelling van de (onderdelen van een) container of de vervanging van de toegangspas is een contantbelasting verschuldigd:

 • Wiel met wielas 40 liter: nvt
 • Wiel met wielas 120 liter: 4,39 euro
 • Wiel met wielas 240 liter: 4,44 euro

 

 • Deksel met dekselas 40 liter: 6,93 euro
 • Deksel met dekselas 120 liter: 3,38 euro
 • Deksel met dekselas 240 liter: 4,69 euro

 

 • Beugel 40 liter: 4,09 euro

 

 • Romp 40 liter: 22,31 euro
 • Romp 120 liter: 20,91 euro
 • Romp 240 liter: 26,16 euro

 

 • Slot 40 liter: 35 euro
 • Slot 120 liter: 35 euro
 • Slot 240 liter: 35 euro
 • Slot 1100 liter: 35 euro

 

 • elektronische gegevensdragers 40 liter: 7,34 euro
 • elektronische gegevensdragers 120 liter: 7,34 euro
 • elektronische gegevensdragers 240 liter: 7,34 euro
 • elektronische gegevensdragers 1100 liter: 7,34 euro

 

 • container met elektronische gegevensdragers 40 liter: 33,34 euro
 • container met elektronische gegevensdragers 120 liter: 28,68 euro
 • container met elektronische gegevensdragers 240 liter: 35,30 euro
 • container met elektronische gegevensdragers 1100 liter: 242,99 euro
 • toeganspas ondergrondse container: 5 euro

De vervangings- of herstellingskosten zijn niet verschuldigd wanneer de containergebruiker of de houder van een toegangspas het bewijs levert dat het verlies of de beschadiging niet werd veroorzaakt door zijn nalatigheid.

Artikel 9 Omruilingskosten

De omruiling naar een ander containerformaat is éénmalig gratis bij wijziging van de gezinssituatie of bij aanmelding van nieuwe containergebruikers.

Voor een omruiling om andere redenen is een contantbelasting van 10 euro per container verschuldigd. 

Artikel 10 Kosten bij evenementen

Containers voor huisvuil en gft kunnen aan evenementenorganisators ter beschikking worden gesteld voor het afval dat op het evenement ontstaat. De containers worden ter beschikking gesteld voor een vastgelegde periode.

Voor de terbeschikkingstelling van containers op een evenement is een contantbelasting verschuldigd:

 • 120 liter container huisvuil: 0 euro per container
 • 120 liter container gft: 0 euro per container
 • 240 liter container huisvuil: 0 euro per container
 • 1100 liter container huisvuil: 0 euro per container
 • 1100 liter container gft: 0 euro per container

Bijkomend is voor de ingezamelde hoeveelheden afval een variabele kost verschuldigd volgens de tarieven vastgelegd in artikel 7.

Indien er vervangings- of herstellingskosten van toepassing zijn worden deze aangerekend volgens de tarieven vastgelegd in artikel 8.

Artikel 11 Indexering

De kilogramtarieven, vermeld in artikel 7, worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de evolutie van de consumptieprijsindex.

De tarieven worden vermenigvuldigd met een factor:

 • met in de teller de consumptieprijsindex die van toepassing was in september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het tarief wordt gewijzigd, en 
 • met in de noemer de consumptieprijsindex die van toepassing was in september 2020. 

Het zo verkregen getal wordt naar beneden afgerond op 2 cijfers na de komma. 

De kilogramtarieven worden enkel geïndexeerd indien een even tarief na afronding op 2 cijfers na de komma bereikt wordt.

De volumetarieven, vermeld in artikel 7, worden niet zelfstandig geïndexeerd maar worden, in geval van tariefwijziging van de kilogramtarieven, eveneens aangepast volgens de omrekensleutel in VLAREMA bijlage 5.1.4.

Artikel 12

De contantbelastingen in artikelen 4 t.e.m. 9 worden geïnd via een provisie die vooraf te betalen is.

De betalingsuitnodigingen voor de provisie worden door IOK Afvalbeheer verzonden, in opdracht van de financieel directeur van de gemeente.

Het bedrag van de eerste betalingsuitnodiging is afhankelijk van de toegekende containers en/of toegangspassen per aansluitpunt:

 • aansluitpunt met één of meerdere containers van 40, 120 en/of 240 liter en/of een toegangspas voor de ondergrondse container: 50 euro
 • aansluitpunt met één of meerdere containers van 1100 liter: 250 euro
 • aansluitpunt met één of meerdere ondergrondse containers: 1500 euro

Zodra de provisie lager is dan een bepaald bedrag, het drempelbedrag, wordt een nieuwe betalingsuitnodiging verzonden. Het drempelbedrag is afhankelijk van de toegekende containers en/of toegangspassen per aansluitpunt:

 • aansluitpunt met één of meerdere containers van 40, 120 en/of 240 liter en/of een toegangspas voor de ondergrondse container: 10 euro
 • aansluitpunt met één of meerdere containers van 1100 liter: 55 euro
 • aansluitpunt met één of meerdere ondergrondse containers: 200 euro

Het bedrag van de nieuwe betalingsuitnodiging is afhankelijk van de afvalhistoriek van de belastingplichtige:

 • afvalhistoriek < 3 maanden: bedrag van de eerste betalingsuitnodiging + negatieve saldo van de provisie
 • afvalhistoriek > 3 maanden: bedrag is gebaseerd op het geraamde gebruik van het DIFTAR-systeem voor 1 jaar + negatieve saldo van de provisie

In geval van afmelding naar aanleiding van een verhuis, overlijden, stopzetting,… wordt het resterende bedrag van de provisie teruggestort op het rekeningnummer van de belastingplichtige.

De afmelding moet uitdrukkelijk door de belastingplichtige of zijn vertegenwoordiger gebeuren. 

Na afmelding worden de containers en/of de toegangspas voor verder gebruik geblokkeerd.

Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd op de provisie, wordt de openstaande schuld ingekohierd.

De contantbelastingen voor een evenement, vermeld in artikel 10, worden geïnd via een aparte betalingsuitnodiging en worden aldus niet verrekend via een provisie. Deze betalingsuitnodiging wordt verzonden door IOK Afvalbeheer, in opdracht van de financieel directeur. Als de contante inning niet kan worden uitgevoerd, wordt de openstaande schuld ingekohierd.
 

Artikel 13 Bezwaren

De vestiging en invordering van de belastingen en ook de behandeling van geschillen gebeuren volgens de modaliteiten vervat in het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.

Artikel 14 Kennisgeving

Een afschrift van dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan IOK Afvalbeheer en OVAM.

Artikel 15 Intrekking

 Het belastingreglement op ophaling en verwerking van afval- diftar huis aan huis goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2019 voor een periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025 wordt ingetrokken. 

Milieu
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 70
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak