Retributie op gebruik dienstverlening Kinderclub 2020-2025

Artikel 1

Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing zal het besluit van 16 december 2019 houdende het gebruik van de door de gemeente opgerichte voor- en naschoolse kinderopvang voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ingetrokken.

Artikel 2

Vanaf de publicatie van dit reglement op de gemeentelijke website en voor een termijn eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op het gebruik van de door de gemeente opgerichte voor- en naschoolse kinderopvang.

Artikel 3

De retributie is verschuldigd door de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind.

Artikel 4

De retributie wordt vastgesteld als volgt:

 1. bij voor- en naschoolse opvang en woensdagnamiddagopvang:
  0,90 euro per kind per begonnen half uur
 2. op schoolvrije dagen en vakantiedagen:
  3,80 euro per kind voor een verblijf van minder dan 3 uur
  5,70 euro per kind voor een verblijf tussen 3 en 6 uur
  9,50 euro per kind voor een verblijf langer dan 6 uur
 3. bij gelijktijdige opvang van kinderen uit hetzelfde gezin op eenzelfde dag wordt 25 % korting verleend op de totale ouderbijdrage.
  Gezinnen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en pleeggezinnen krijgen een korting van 50% voor alle kinderen van het gezin op voorlegging van:
  bewijs van toekenning verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds OF
  de erkenning als pleeggezin + bewijs van pleegplaatsing voor het kind dat in de kinderopvang is ingeschreven
 4. De toekenning van het sociaal tarief van 50 % wordt jaarlijks herzien op 31 januari. De ouders bezorgen voor 31 januari een nieuw bewijs voor het lopende jaar.
 5. Ouders, gedomicilieerd in Westerlo, die niet genieten van een verhoogde tegemoetkoming maar waarvan vermoed wordt dat ze het moeilijk hebben, worden doorverwezen naar de sociale dienst van het OCMW. Op basis van een individueel dossier kan het bijzonder comité voor de sociale dienst beslissen om een 0-tarief of 50 %-tarief toe te kennen aan dit gezin. Het tarief is geldig voor 1 jaar en gaat in de maand na de beslissing. 1 jaar na de toekenningsdatum evalueert de sociale dienst het dossier en keurt het BCSD eventueel een verlenging goed. 
  Bij vermoedens van financiële en/of sociale problemen bij gebruikers die niet gedomicilieerd zijn in Westerlo en niet in aanmerking komen voor de korting verwijzen wij de ouders door naar het OCMW van hun gemeente.

Artikel 5

De hogervermelde tarieven worden ingevorderd als een retributie en zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na toezending van de factuur.