Huishoudelijk reglement cultuurraad

Goedgekeurd door de gemeenteraad op xx/xx/xxx en gepubliceerd op deze website op 24 januari 2020.

Artikel 1

Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de culturele raad door het organiseren van de algemene vergadering, van het bestuur, van secties, van studiecommissies, van terugroepen en van de erkenningscommissie.

Artikel 2 Algemene vergadering

De algemene vergadering wordt samengesteld met inachtneming van het decreet van 24 juli 1991 en van de bepalingen van de statuten.

Artikel 3

De algemene vergadering komt tenminste driemaal per jaar bijeen. Zij wordt samengeroepen door de voorzitter en de secretaris, die ervoor zorgen dat de uitnodiging tenminste acht werkdagen voor de bijeenkomst wordt verzonden. Het oproepbericht vermeldt de dagorde. De notulen van de vergaderingen dienen aan de Ieden bezorgd voor iedere volgende vergadering en uiterlijk binnen de twee maanden na elke bijeenkomst.

Artikel 4

De algemene vergadering bepaalt tijdens haar bijeenkomst de periode waarin de volgende gewone vergadering zal plaatsvinden en de te behandelen punten. Nieuwe punten kunnen op de dagorde worden gesteld door het bestuur of op schriftelijke aanvraag van een stemgerechtigd lid. Deze aanvragen dienen tenminste veertien dagen voor de vergadering toe te komen. Buitengewone vergaderingen worden belegd op vraag van het bestuur, het college van burgemeester en schepenen of van tenminste een tiende van de stemgerechtigde leden. De aanvragen moeten schriftelijk gebeuren bij het secretariaat met opgave van de punten die op de dagorde worden gewenst. De alzo gevraagde vergadering wordt binnen de maand na de aanvraag bijeengeroepen. Buitengewone vergaderingen kunnen niet worden opgeroepen tijdens de maanden juli en augustus.

Artikel 5

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter en als ook deze afwezig is door het stemgerechtigd lid met de hoogste leeftijd.

Elke bijeenkomst begint met de goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering, De op de dagorde gestelde punten worden besproken in de volgorde waarin zij op het oproepingsbericht voorkomen.

Alleen op vraag van de voorzitter of zijn vervanger kan de algemene vergadering met een gewone meerderheid de volgorde van de te bespreken punten wijzigen. Als een bepaald punt wegens gebrek aan tijd niet wordt afgehandeld, wordt het automatisch verzonden naar de dagorde van de volgende vergadering en dan bij prioriteit behandeld. Bij het begin van een vergadering kan bij stemming, met een gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden, worden beslist dat een nieuw punt dringend op de dagorde wordt geplaatst.

Artikel 6

De algemene vergadering kan geen geldige besluiten treffen of gemotiveerde adviezen geven, als meer dan de helft van de stemgerechtigde leden verontschuldigd is, In dit geval worden de besluiten en adviezen verwezen naar een volgende buitengewone vergadering, die binnen de maand wordt bijeengeroepen. Deze buitengewone vergadering kan geldig besluiten of adviseren, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

Artikel 7

De algemene vergadering besluit of adviseert bij gewone meerderheid van stemmen. Als er wordt gestemd over personen of functies, gebeurt dit geheim. Alleen de stemgerechtigde leden met een geldig mandaat nemen deel aan de stemming. Bij staking van stemmen maakt de voorzitter zijn stem bekend. Zijn stem is beslissend. Het verslag van de algemene vergadering wordt aan elk lid van de gemeenteraad bezorgd. Op vraag van een stemgerechtigd lid kan een minderheidsnota aan de adviezen worden toegevoegd, minderheidsnota's maken een onafscheidelijk deel uit van de adviezen.

Artikel 8§1

Als aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering, dat werd aangewezen door een vereniging, instelling of dienst, een einde komt, wordt voor zover de erkenning van de vereniging niet werd ingetrokken, de betrokken vereniging, instelling of dienst verzocht binnen de drie maanden schriftelijk een afgevaardigde aan te wijzen. Als dit binnen de drie maanden na het verzoek niet gebeurt, vervalt het lidmaatschap van deze vereniging, instelling of dienst en kan het alleen worden terugverkregen na het indienen van een nieuwe aanvraag bij de voorzitter. Hij zal deze nieuwe aanvraag voorleggen aan de erkenningscommissie. Een nieuwe schriftelijke aanvraag bij de voorzitter is ook vereist wanneer het mandaat is vervallen wegens schorsing of intrekking van de erkenning van de afvaardigende vereniging.

Artikel 8§2

Aan het mandaat van een lid van de algemene vergadering komt van rechtswege een einde indien een afgevaardigde op drie opeenvolgende vergaderingen afwezig blijft. ln dit geval wordt de vereniging verwittigd zoals bepaald in §1 van dit artikel.

Artikel 9 Het bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de algemene vergadering, met in achtneming van de bepalingen van het decreet van 24 juli 1991 en van de bepalingen van de statuten. Bij de verkiezing van het bestuur worden eerst al de leden verkozen. Onder de gekozenen wordt daarna door de algemene vergadering de voorzitter en de ondervoorzitter gekozen. Het secretariaat wordt waargenomen overeenkomstig artikel 6§3 van het decreet van 24 juli 1991.

Bij de verkiezing wordt volgende werkwijze in acht genomen:

 1. Het dienstdoend bestuur organiseert de kiesverrichtingen
 2. Er worden lijsten van kandidaten samengesteld. Een spreiding van de kandidaten over al de groepen van sociaal-culturele activiteit is gewenst
 3. Opvolging van mandaten: Bij het voortijdig wegvallen, om welke reden ook, van een bestuurslid, wordt in de opvolging tot het einde van het betrokken mandaat voorzien door een tussentijdse verkiezing
 4. Indien in het bestuur het maximum aantal leden niet is bereikt, onderneemt de voorzitter stappen om de vacante plaatsen zo snel mogelijk op te vullen. Dit kan uiteraard pas na de eerstvolgende algemene vergadering effectief doorgang vinden.

Artikel 10

Om het dagelijks beheer voortdurend te kunnen voeren, vergadert het bestuur tenminste om de maand, de maanden juli en augustus niet meegerekend. Deze bijeenkomsten worden samengeroepen door een oproepbericht van de voorzitter en/of de secretaris

Artikel 11

Het bestuur is bevoegd om het dagelijks beheerden de culturele raad te voeren. Het bepaalt de houding van de culturele raad ten overstaan van dringende en actuele problemen, onder voorbehoud van goedkeuring door de eerstvolgende algemene vergadering. Het houdt toezicht op de rekeningen. Het stelt het ontwerp van begroting en van jaarverslag op. Het bestuur is ook bevoegd voor alle aangelegenheden, die het in het raam van de statuten door de algemene vergadering zijn toevertrouwd.

Artikel 12

Het bestuur bereidt de algemene vergadering voor, stelt de dagorde ervan op en bepaalt, met inachtneming van artikel 4, 5 en 6 van dit reglement, de datum van de buitengewone vergaderingen. Het voert de beslissingen van de algemene vergadering uit. Het neemt kennis van de binnengekomen briefwisseling en zorgt ervoor dat daaraan het nodige gevolg wordt gegeven.

Het bezit van de culturele raad, dat hem door het gemeentebestuur en andere ter beschikking wordt gesteld, wordt gezamenlijk beheerd door het bestuur. Voor het vervullen van zijn taak kan het bestuur deskundigen uitnodigen op zijn bijeenkomsten en aan derden taken toevertrouwen. Het bestuur beslist bij meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden, waarbij bij staking van stemmen, de stem van de voorzitter van de vergadering beslissend is.

Artikel 13

De voorzitter of zijn vervanger, zoals bepaald in artikel 5 van dit reglement ondertekent de officiële documenten die uitgaan van het bestuur.

Artikel 14

De secretaris zorgt voor het opstellen van de notulen van de algemene vergadering en van het bestuur en zorgt voor het bijhouden van het archief. Hij/zij staat in voor het administratief werk. Hij/zij zorgt voor de verzending van de oproepberichten en van de briefwisseling. Het bestuur kan zo nodig onder zijn leden een plaatsvervangende secretaris aanduiden.

Artikel 15

Het bestuur kiest een penningmeester. De penningmeester zorgt voor de bewaring van de gelden van de culturele raad op een post- op bankrekening en met de voorzitter ondertekent hij/zij de bevelen tot betaling, die in opdracht van het bestuur dienen te gebeuren. De huidige rekeningnummers zijn 417-6088471-45 en 417-60888479-53.

De opening en afsluiting van een bankrekening of spaarboekje gebeurt door de voorzitter en penningmeester, na gunstig advies van de financiële commissarissen. Hij/zij houdt tevens een regelmatig ingevuld kasboek bij. De volmachten op elke bankrekening vervallen van rechtswege bij het beëindigen van het mandaat.

Artikel 16

Met inachtneming van het cultuurpactdecreet en van de decreten en besluiten die het voorzien, wordt de officiële vertegenwoordiging van de culturele raad in beheers- en bestuursorganen en op vergaderingen of plechtigheden vastgesteld door het bestuur. Naargelang van de aard en de noodwendigheid duidt het een voortdurende of eenmalige afvaardiging aan. Deze vertegenwoordiging en afvaardiging wordt herzien bij de vernieuwing van de bestuursmandaten in het bestuur.

Artikel 17

Aan het mandaat van een bestuurslid komt van rechtswege een einde indien betrokken bestuurslid op drie opeenvolgende vergaderingen van het bestuur afwezig blijft. In voortkomend geval wordt gehandeld zoals bepaald in artikel 9, 3° van dit reglement. De secties, studiecommissies en werkgroepen.

Artikel 18

De secties, studiecommissies en werkgroepen kunnen door de algemene vergadering uit zijn leden worden opgericht, met inachtneming van het decreet van 24 juli 1991 en van de bepalingen van de statuten. Hun werkzaamheden worden steeds geleid door een lid van het bestuur. Zij kunnen deskundigen uitnodigen op hun bijeenkomsten.

Artikel 19

De secties hebben een voortdurende algemene opdracht. De studiecommissies bereiden bepaalde onderwerpen voor ter bespreking, ter uitvoering of ter goedkeuring. Zij kunnen afzonderlijk vergaderen om te beraadslagen over problemen eigen aan de hun toegewezen opdracht. Alle voorstellen en ontworpen adviezen worden, naargelang van de gekregen opdracht, ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Voor dringende aangelegenheden worden zij aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd mits bekrachtiging op de eerstvolgende algemene vergadering. De werkgroepen kunnen worden belast met de praktische uitvoering van beslissingen of het organiseren van activiteiten.

Artikel 20 Erkenningscommissie

De duur van de mandaten in de erkenningscommissie bedraagt normaal zes jaar, behoudens herziening. De erkenningscommissie bestaat uit dezelfde personen die zetelen in het bestuur. De erkenningscommissie kiest zelf haar voorzitter en ondervoorzitter.

Artikel 21

De erkenningscommissie heeft als opdracht:

 1. het onderzoek naar de representativiteit van de organisatie voor het plaatselijk cultureel werk voor alle aanvragen om erkenning. Het onderzoek betreft derhalve ook alle verenigingen, diensten en instellingen die na de oprichting van de culturele raad een afgevaardigde wensen aan te wijzen. Om erkend te worden en te blijven moeten
  • de verenigingen ten minste zes maal per jaar een activiteit organiseren voor de leden of voor een ruimer publiek, jaarlijks minstens drie bestuursvergaderingen houden
  • de bibliotheken: door het rijk erkende openbare bibliotheken of erkende filialen van openbare bibliotheken zijn. Een bibliotheek met filialen heeft maximaal vijf afgevaardigden in de algemene vergadering van de culturele raad
  • voor alle andere culturele instellingen en diensten door de erkenningscommissie zelf de erkenningscriteria worden opgesteld. Deze criteria dienen goedgekeurd door de algemene vergadering van de culturele raad
 2. De eventuele intrekking van de erkenning als uit het onderzoek blijkt dat gedurende drie opeenvolgende jaren niet meer werd beantwoord aan de voorschriften van artikel 8, 2° van dit reglement en het meedelen van deze intrekking aan de algemene vergadering om de betrokken organisatie de deelname aan de werkzaamheden van de culturele raad te ontzeggen.

Artikel 22

De erkenningscommissie kan een onderzoek naar de erkenningsvoorschriften als bedoeld in punt 2 van vorig artikel 21, op eigen initiatief, op verzoek van de algemene vergadering of op verzoek van de meerderheid van het bestuur, instellen. De eventuele intrekking van de erkenning is van kracht op 1 januari van het daaropvolgend jaar.

Artikel 23

De aanvragen tot het bekomen van het Iidmaatschap en de daarbij horende documenten, die moeten bekijken dat de aanvragen aan de gestelde voorwaarden voldoen, worden schriftelijk gericht aan het secretariaat. De erkenningscommissie spreekt zich uit binnen de vier maanden na de datum van de aanvraag en brengt de algemene vergadering op de hoogte van haar beslissing, zodat deze aan de aandrager kan worden betekend en het erkende lid kan worden uitgenodigd op de volgende algemene vergadering.

 

Contact

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten