Huishoudelijk reglement Gemeenschapscentrum Westerlo

Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 14 februari 2005 

I. Huurregeling

 1. Elke aanvraag om over een bepaalde ruimte binnen het Gemeenschapscentrum te beschikken, moet gericht zijn aan de cultuurfunctionaris. Bij ontstentenis van een cultuurfunctionaris wordt deze functie waargenomen door het diensthoofd welzijnszaken. Indien de personeelsformatie gewijzigd wordt door het bestuur, zal de invulling van deze functie automatisch aangepast worden.De cultuurfunctionaris dient de aanvragen te behandelen met in acht name van het beslissingsrecht van de inrichtende overheid en van de adviserende en medebeslissende bevoegdheden van de raad van bestuur van het Gemeenschapscentrum (organiek reglement voor de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum artikel 11§1). Het contract geeft recht op het gebruik van het lokaal, inboedel, verlichting, verwarming en onderhoud.
 2. Elke huurder verbindt er zich toe te zullen voldoen aan de voorschriften inzake gemeentelijke en provinciale taksen op vertoningen en vermakelijkheden, inzake Sabam, Billijke Vergoeding en inzake politiereglementen (bijvoorbeeld met betrekking tot de leeftijdsgrens).


II. Algemene voorschriften voor het gebruik van de lokalen

 1. Het is verboden om ramen, deuren, muren, panelen, vloeren en zo verder te benagelen, te beplakken en/of te beschrijven. Zij mogen van geen enkel hechtingsmiddel voorzien worden.
 2. Behoudens een overeenkomst met de cultuurfunctionaris*, moeten onmiddellijk na de voorstelling of na de laatste van een ononderbroken reeks voorstellingen alle kostuums, schermen, geluid en lichtapparatuur die niet tot het patrimonium van het Gemeenschapscentrum behoren, verwijderd worden.
 3. De huurder is steeds verantwoordelijk voor aangebrachte schade aan het gebouw en aan het materiaal zowel door hemzelf en zijn aangestelden als door de deelnemers van de door hem ingerichte activiteiten aangebracht.
 4. Het Gemeenschapscentrum kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en beschadiging aan materiaal, dat toebehoort aan de huurder. Het is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 5. Alle lokalen zijn gesloten. De huurder verbindt er zich toe
  1. de lokalen in een behoorlijke staat achter te laten en elke beschadiging onmiddellijk te melden
  2. de lichten, zowel in de lokalen als in de gangen en in de toiletten te doven
  3. de sleutels 1 uur na de activiteiten terug te bezorgen aan de huisbewaarder, tenzij een specifiek zaalreglement anders voorziet
   de lokalen moeten ontruimd zijn voor een bepaald uur, naargelang de overeenkomst: vóór 12.30 uur voor voormiddagzittingen, vóór 18.30 uur voor namiddagzittingen, vóór 24 uur voor avondzittingen, tenzij een specifiek zaalreglement het anders voorziet
  4. Uitzonderingen zijn mogelijk, in afspraak met de cultuurfunctionaris*.
 6. Het in gereedheid brengen van de zalen gebeurt in principe in de morgen of namiddag die aan de activiteit voorafgaat, maar mag nooit voorafgaandelijke activiteiten storen. Het in gereedheid brengen van de zalen op de dag of de avond die aan de activiteit voorafgaat kan slechts na overleg met de cultuurfunctionaris* worden toegestaan. Voor activiteiten die plaatsvinden in het gemeentehuis) moet er rekening mee gehouden worden dat dit gebouw in de eerste plaats een administratieve functie bezit. Vooral indien de activiteiten plaatsvinden tijdens de werkuren van het gemeentepersoneel dient er over gewaakt dat de personeelsleden niet in hun werkzaamheden worden gestoord. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, worden de voorwaarden door de cultuurfunctionaris nader bepaald.

III. Voorwaarden voor het gebruik van het gemeenschapscentrum

1. Huur lokalen

Als huur dient betaald te worden: de huur van de lokalen is in overeenstemming met de tarieven die opgenomen zijn in het retributiereglement (vastgesteld na advies van de raad van bestuur)

2. Tentoonstellingen

 • Duur van de tentoonstelling
  De tentoonstelling vangt steeds aan op een zaterdag en loopt normaal over drie weekends. Bij gemotiveerd besluit kan door de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum voor een andere) periode toelating gegeven worden.
 • Tentoonstellingsmateriaal
  Voor de ophanging van de kunstwerken worden uitsluitend de panelen van de gemeente gebruikt. Deze worden gratis opgesteld en weggeborgen door het gemeentepersoneel. Er mogen slechts bijkomende spots gebruikt worden, die voldoen aan de reglementering ter zake
 • Bewaking
  Tijdens de kantooruren van het gemeentehuis is een tentoonstelling in het gemeentehuis geopend, doch er is geen permanente bewaking aanwezig. Tijdens de weekends (vanaf vrijdagmiddag tot maandagmorgen) en op de feestdagen dient de exposant, tijdens de voorziene openingsuren, zelf voor de bewaking van de tentoonstelling te zorgen, zoals dit eveneens gebeurt in de andere lokalen gedurende de week
 • Verzekering
  De kunstwerken op een tentoonstelling worden door de gemeente op geen enkele manier verzekerd. De verzekering KAN afgesloten worden bij Ethias door bemiddeling van de gemeentelijke diensten. Indien de exposant een verzekering wenst, dient hij uiterlijk één week voor de opening van de tentoonstelling een lijst met de namen van de werken en de te verzekeren waarde te bezorgen aan de gemeentelijke cultuurdienst. Deze verzekering valt ten laste van de exposant.
 • Foto’s kunstwerken
  Ten einde de inrichters toe te laten een gemotiveerd besluit te treffen omtrent de toelating, dient de aanvrager samen met zijn aanvraag, duidelijke kleurfoto’s van tenminste vier van zijn kunstwerken over te maken aan de raad van bestuur van het gemeenschapscentrum

3. Inrichten concerten en voorstellingen boek

Voor de inrichting van een concert of de voorstelling van een boek kan gebruik gemaakt worden van het gemeenschapscentrum. Het tarief wordt in dit geval toegepast zoals het tarief van tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, concerten e.d. in andere lokalen (retributiereglement).

4. Uitnodigingen en affiches voor tentoonstellingen en activiteiten in het gemeentehuis

De exposant/inrichter draagt alle kosten van het drukken en verzenden van uitnodigingen en affiches. Het materiële werk hiervan wordt niet door de gemeentelijke diensten gedaan. De uitnodigingen dienen bepaalde gegevens te vermelden en opgemaakt te worden volgens vastgesteld model (in bijlage). De exposant/inrichter dient ten minste vier weken voor de opening van de tentoonstelling/manifestatie 250 uitnodigingen (zonder briefomslag) gratis aan de gemeentelijke cultuurdienst te bezorgen. Deze uitnodigingen worden door deze dienst verzonden op kosten van het gemeentebestuur. De lijst met de namen van de door de gemeente uitgenodigde personen kan niet door de exposant verkregen worden (wet op privacy).

5. Receptie

Indien de exposant/inrichter het wenst kan de tentoonstelling/manifestatie geopend worden met een receptie, op kosten van de exposant.

Contact

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten