Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 september 2019 en gepubliceerd op deze website op 13 november 2019.

Kantooruren en berekening van termijnen

Artikel 1

De raadsleden kunnen in het gemeentehuis altijd terecht tijdens volgende kantooruren: van maandag tot en met donderdag van 9 uur tot 12 uur en van 14 uur tot 16 uur, de maandagavond van 18.30 uur tot 20.30 uur en de vrijdag van 9 uur tot 12 uur.

Artikel 2

Indien er geen akte of gebeurtenis is die de termijn doet ingaan, wordt de termijn berekend door terug te tellen vanaf de gebeurtenis die de termijn doet eindigen. De dag van de gebeurtenis die de termijn doet eindigen is niet in de termijn inbegrepen. De dag van de verzending (per post) is ook niet in de termijn begrepen. De dag van de bezorging (per e-mail of per bode) is wel begrepen in de termijn. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van een voorbeeld. Overeenkomstig artikel 20 van het decreet lokaal bestuur moet de oproeping in principe ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan het raadslid bezorgd. Dit houdt in dat, als er maandag 25 februari 2019 een vergadering voorzien is, de oproeping moet worden bezorgd ten laatste op zondag 17 februari 2019. Rekening houdend met de kantooruren zal in principe de agenda per e-mail vrijdag 15 februari 2019 toegekomen zijn. Overeenkomstig artikel 21 van het decreet lokaal bestuur kunnen raadsleden uiterlijk vijf dagen voor de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Dat wil dus zeggen dat de gemeenteraadsleden tot uiterlijk woensdag 20 februari 2019 agendapunten kunnen toevoegen en dit tot 15 uur.

Bijeenroeping

Artikel 3§1

De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. (artikel 18 decreet lokaal bestuur)

Artikel 3§2

De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De voorzitter kan de gemeente- en OCMW-raad bijeenroepen door een gezamenlijke oproeping met als bedoeling de vergaderingen aansluitend te laten plaats vinden. Hierbij stelt de voorzitter voor gemeente en OCMW duidelijk onderscheiden agenda’s op. (artikel 19 en 20 decreet lokaal bestuur)

Artikel 3§3

De oproeping wordt verzonden via e-mail vanuit het digitale dossierprogramma. De dossiers die betrekking hebben op de agenda worden ter beschikking gesteld op de wijze voorzien in artikel 11, §1 van dit reglement.

Artikel 3§4

De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van:

 1. een derde van de raadsleden
 2. een vijfde van de raadsleden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus
 3. het college van burgemeester en schepenen
 4. de burgemeester, voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de burgemeester

In hun schriftelijke aanvraag aan de algemeen directeur, met kopie aan het secretariaat, moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk punt een duidelijke titel en een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde vergadering. De algemeen directeur bezorgt vervolgens de voorstellen aan de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in artikel 4 van dit reglement, kan nakomen. De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. (artikel 19 en artikel 67 decreet lokaal bestuur)

Artikel 4§1

De oproeping (of gezamenlijke oproeping) wordt ten minste acht dagen vóór de dag van de vergadering bezorgd aan de gemeenteraadsleden. (artikel 20 decreet lokaal bestuur). In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode afgeweken worden. Een gezamenlijke oproeping in spoedeisende gevallen kan enkel als er zowel voor de gemeenteraad als de OCMW-raad spoedeisende punten zijn. (artikel 19, 20 en artikel 67 decreet lokaal bestuur)

Artikel 4§2

De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. Een gezamenlijke oproeping bevat duidelijk onderscheiden agenda’s voor de gemeenteraad en de OCMW-raad. (artikel 20 decreet lokaal bestuur)

Artikel 5§1

Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering, ten laatste om 15 uur, punten aan de agenda van de gemeenteraad toevoegen. Daarvoor bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de algemeen directeur, met kopie aan het secretariaat, die de voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. Noch een lid van het college van burgemeester en schepenen, noch het college van burgemeester en schepenen als orgaan, kan van deze mogelijkheid gebruik maken. (artikel 21 decreet lokaal bestuur)

Artikel 5§2

De algemeen directeur deelt de aanvullende agendapunten zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad onmiddellijk mee aan de gemeenteraadsleden, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen. (artikel 21 decreet lokaal bestuur)

Openbare of besloten vergadering

Artikel 6§1

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. (artikel 28, §1 decreet lokaal bestuur)

Artikel 6§2

De vergadering is niet openbaar als:

 • het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering
 • de gemeenteraad met twee derde van de aanwezige leden en gemotiveerde beslist tot behandeling in besloten vergadering, in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid
  (artikel 28, §1 decreet lokaal bestuur)

De vergaderingen over de beleidsrapporten (=het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening) zijn in elk geval openbaar. (artikel 249 decreet lokaal bestuur)

Artikel 7

De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Bij een gezamenlijke oproeping opent de voorzitter eerst de openbare zitting van de gemeenteraad, waarbij hij de vergadering van de gemeenteraad schorst nadat de agenda van het openbare deel afgewerkt is. Tijdens deze schorsing van de gemeenteraad opent de voorzitter de OCMW-raad waarna de agenda van de OCMW-raad volledig afgewerkt wordt. Na het sluiten van de vergadering van de OCMW-raad, opent de voorzitter het besloten deel van de gemeenteraad. Als tijdens de openbare vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in besloten zitting moet voortgezet worden, kan de openbare vergadering van de gemeenteraad, enkel met dat doel, worden onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering van de gemeenteraad blijkt dat de behandeling van een punt in openbare zitting moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt, of in geval van de eedaflegging van een personeelslid kan de besloten zitting, enkel met dat doel, onderbroken worden. (artikel 28, §2 decreet lokaal bestuur)

Artikel 8

De gemeenteraadsleden, en alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. (artikel 29, §4 decreet lokaal bestuur)

Informatie voor raadsleden en publiek

Artikel 9

Alle bestuursdocumenten worden bekendgemaakt en raadpleegbaar gemaakt conform artikels 285, 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur en conform het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 over de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur.

Artikel 10

Behalve in spoedeisende gevallen worden plaats, dag, uur, agenda en de voorstellen van beslissingen voor zover deze vatbaar zijn voor openbaarmaking, van de vergaderingen van de gemeenteraad uiterlijk acht dagen voor de vergadering openbaar gemaakt, zodat het publiek er kan van kennis nemen op elk moment. De door de raadsleden toegevoegde agendapunten en de agenda, opgemaakt in spoedeisende gevallen, worden openbaar gemaakt binnen de 24 uur na het toevoegen van de punten of opmaken van de agenda en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering. Deze openbaarmaking gebeurt door de publicatie op de website. De aanwezigen in de gemeenteraadszaal kunnen de behandeling van de agenda volgen via projectie op een scherm. Er worden ook papieren exemplaren van de agenda beschikbaar gesteld voor het aanwezige publiek. Het openbaar deel van de vergadering van de gemeenteraad kan worden beluisterd via de website.

Artikel 11§1

Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, via toegang tot het digitale dossierprogramma ter beschikking gehouden van de raadsleden.

Artikel 11§2

Elk ontwerp van meerjarenplan, aanpassingen van het meerjarenplan en jaarrekening, worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop het ontwerp besproken wordt aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd. Vanaf het ogenblik dat het ontwerp van het beleidsrapport bezorgd is aan de raadsleden, wordt aan hen ook de bijbehorende documentatie ter beschikking gesteld. Deze stukken worden op dezelfde wijze bezorgd aan de raadsleden zoals de dossiers vermeld in in artikel 11 § 1. van dit reglement. (artikel 249 decreet lokaal bestuur)

Artikel 11§3

Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de algemeen directeur of de door hem aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de vergadering van de gemeenteraad. Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. De raadsleden richten hun verzoek mondeling of per e-mail aan de algemeen directeur. Op een schriftelijk vraag wordt schriftelijk geantwoord tenzij het raadslid een mondelinge toelichting wenst. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren tenzij anders wordt overeengekomen. (artikel 20 decreet lokaal bestuur)

Artikel 12§1

De gemeenteraadsleden hebben recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de drager, die het bestuur van de gemeente betreffen. (artikel 29, §1 decreet lokaal bestuur)

Artikel 12§2

De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, ter beschikking gesteld aan de gemeenteraadsleden via de digitale toepassing. (artikel 50 decreet lokaal bestuur)

Artikel 12§3

De briefwisseling gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad en die bestemd is voor de gemeenteraad, wordt meegedeeld aan de gemeenteraadsleden. (artikel 29, §1 decreet lokaal bestuur)

Artikel 12§4

Zonder voorafgaande aanvraag kunnen worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de diensten geopend zijn:

 • de budgetten van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen
 • de rekeningen van vorige dienstjaren, de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is
 • de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is
 • de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad
 • de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen
 • de adviezen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden
 • de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen en belasting- en retributiereglementen
 • het register van de inkomende en uitgaande stukken

Artikel 12§5

Alle andere documenten en dossiers dan die in artikel 11 en artikel 12, § 2 tot § 4, die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, kunnen door de raadsleden ter plaatse geraadpleegd worden. Het college zal de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden deze andere documenten kunnen raadplegen. Om het college in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden aan het college schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. Aan de raadsleden wordt uiterlijk binnen acht werkdagen na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld waar en wanneer de stukken kunnen worden ingezien. Het raadslid, dat de in deze § bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage.

Artikel 12§6

De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift verkrijgen van dossiers, stukken en akten tegen kostprijs. De raadsleden doen hun aanvraag tot het verstrekken van een afschrift via een formulier dat hen daartoe ter beschikking wordt gesteld. (artikel 29, §1 decreet lokaal bestuur)

Artikel 12§7

De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven. Om het college in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden minstens acht werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en welk uur. Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de werking. De raadsleden zijn op bezoek en gedragen zich als een bezoeker. (artikel 29, §2, §3 en §5 decreet lokaal bestuur)

Artikel 13

De gemeenteraadsleden hebben het recht om mondelinge en schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en schepenen. Daarvoor is geen toegelicht voorstel van beslissing nodig. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord. Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering van de gemeenteraad kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. (artikel 31 decreet lokaal bestuur)

Quorum

Artikel 14

Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De namen van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld.

Artikel 15§1

De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende leden van de gemeenteraad aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. (artikel 26 decreet lokaal bestuur)

Artikel 15§2

De gemeenteraad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van artikel 26 van het decreet over het lokaal bestuur overgenomen. (artikel 26 decreet lokaal bestuur)

Wijze van vergaderen

Artikel 16§1

De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen. Op de voor de vergadering vastgestelde dag en uur en zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. (artikel 24 decreet lokaal bestuur)

Artikel 16§2

Het laten deelnemen van derde personen aan de vergadering is slechts toegelaten in de gevallen voorzien in het decreet lokaal bestuur. Buiten deze gevallen kunnen derden bij de behandeling van een bepaald agendapunt slechts toegelaten worden met het oog op het verstrekken van informatie, toelichtingen en/of technische adviezen inzake materies, waarin zij uit hoofde van hun vorming, kwalificatie en /of beroepservaring als deskundig worden erkend. Bovendien dienen zij door de voorzitter uitgenodigd te worden. Zij kunnen in geen geval deelnemen aan de besluitvorming.

Artikel 17§1

De voorzitter van de gemeenteraad geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad aanbelangen. De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist.

Artikel 17§2

Een punt dat niet op de agenda van de gemeenteraad voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. (artikel 23 decreet lokaal bestuur)

Artikel 18§1

Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter van de gemeenteraad welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel. De voorzitter verleent het woord naar de volgorde van de aanvragen en, ingeval van gelijktijdige aanvraag, naar de rangorde van de raadsleden.

Artikel 18§2

Indien de gemeenteraad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer ze aan het woord komen. De voorzitter kan aan de algemeen directeur vragen om toelichtingen te geven.

Artikel 19

Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de bespreking aldus wordt geschorst:

 1. om te vragen dat men niet zal besluiten
 2. om de verdaging te vragen
 3. om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie
 4. om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden
 5. om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden
 6. om naar het reglement te verwijzen

Artikel 20

De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter stemming gelegd.

Artikel 21

Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve voor een verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. Als een gemeenteraadslid, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren.

Artikel 22§1

De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde teruggeroepen. Elk lid dat tot de orde werd teruggeroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. (artikel 25 decreet lokaal bestuur)

Artikel 22§2

De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen. De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en dat proces-verbaal bezorgen aan het openbaar ministerie met het oog op de eventuele vervolging van de betrokkene. (artikel 25, volgens artikel 74 decreet lokaal bestuur)

Artikel 23

Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, tenzij de voorzitter er anders over beslist.

Artikel 24

Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen.

Artikel 25

Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien hij oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking. 

Wijze van stemmen

Artikel 26§1

Voor elke stemming in de gemeenteraad omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Artikel 26§2

De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen, blanco en ongeldige stemmen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. (artikel 33 decreet lokaal bestuur)

Artikel 27§1

De gemeenteraad stemt over het eigen deel van elk beleidsrapport. Nadat zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad elk hun deel van het beleidsrapport hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport goed zoals vastgesteld door de OCMW-raad. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn. De gemeenteraad kan het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de OCMW-raad niet goedkeuren als dat de financiële belangen van de gemeente bedreigt. In dat geval vervalt de eventuele vaststelling van het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de gemeenteraad. (artikel 249, §3 decreet lokaal bestuur)

Artikel 27§2

De gemeenteraad stemt telkens over het geheel van het eigen deel van het beleidsrapport. In afwijking daarvan kan elk gemeenteraadslid de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen die hij aanwijst in het gemeentelijke deel van het beleidsrapport. In dat geval mag de gemeenteraad pas over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport stemmen na de afzonderlijke stemming. Als deze afzonderlijke stemming tot gevolg heeft dat het ontwerp van beleidsrapport moet worden gewijzigd, wordt de stemming over het geheel verdaagd tot een volgende vergadering van de gemeenteraad. Als de OCMW-raad voordien zijn deel van het beleidsrapport al had vastgesteld, vervalt die vaststelling en stelt de OCMW-raad het gewijzigde ontwerp van beleidsrapport vast op een volgende vergadering. (artikel 249, §4 decreet lokaal bestuur)

Artikel 28§1

De leden van de gemeenteraad stemmen niet geheim, behalve in de gevallen bedoeld in §4. (artikel 34 decreet lokaal bestuur)

Artikel 28§2

Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen:

 1. de stemming bij de elektronisch uitgebrachte naamstemming
 2. de mondelinge stemming
 3. de geheime stemming

Artikel 28§3

De gemeenteraadsleden stemmen bij elektronisch uitgebrachte naamstemming behalve

 • wanneer dit technisch of organisatorisch niet mogelijk is; in dat geval wordt mondeling gestemd
 • als een derde van de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt (artikel 34 decreet lokaal bestuur)

Artikel 28§4

Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd:

 1. de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen
 2. het aanwijzen van de leden en het beëindigen van deze aanwijzing van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen
 3. individuele personeelszaken (artikel 34 decreet lokaal bestuur)

Artikel 29

De stemming bij elektronisch uitgebrachte naamstemming geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in artikel 26, § 1 van dit reglement kondigt hij aan dat de stemming over het agendapunt wordt geopend. De raadsleden kunnen ja (voor) stemmen, neen (tegen) stemmen of zich onthouden door op de corresponderende druktoets van het elektronisch stemsysteem op hun zitplaats (elk raadslid neemt plaats op de hem of haar toegewezen zitplaats) te drukken. Tot de stemronde wordt beëindigd, kan een raadslid zijn stemgedrag nog wijzigen door gebruik te maken van de druktoetsen. De laatst gekozen druktoets wordt geregistreerd als de definitieve stem van het raadslid.

Artikel 30§1

De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ‘ja’, ‘neen’ of ‘onthouding’ te laten uitspreken. Zij doen dat (met uitzondering van de voorzitter) in volgorde van de rangorde.

Artikel 30§2

De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. Wanneer er na de stem van de voorzitter evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn, dan is er staking van stemmen en is het voorstel verworpen (behalve in de gevallen van artikel 33 van dit reglement). De stem van de voorzitter is niet doorslaggevend bij staking van stemmen. (artikel 33 en 34 decreet lokaal bestuur)

Artikel 31

Voor een geheime stemming wordt gebruik gemaakt van het elektronisch stemsysteem. De raadsleden stemmen ‘ja’, ‘neen’ of onthouden zich.

Artikel 32

Indien elektronisch uitgebrachte stemming technisch of organisatorisch niet mogelijk is, wordt er bij geheime stemming gebruik gemaakt van stembriefjes en éénvormig schrijfgerief. Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jongste twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatigheid van de stemopnemingen na te gaan. Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen.

Artikel 33

Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. (artikel 35 decreet lokaal bestuur)

Notulen, zittingsverslag en ondertekening

Artikel 34§1

De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. (artikel 278, §1 decreet lokaal bestuur)

Artikel 34§2

De zittingsverslagen van de vergaderingen van de gemeenteraad bestaan uit een audio-opname van de openbare zitting van de gemeenteraad. Een raadslid kan vragen om in het zittingsverslag de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. (artikel 278, §1 decreet lokaal bestuur)

Artikel 34§3

Als de gemeenteraad een aangelegenheid overeenkomstig artikel 6, §2 en artikel 7 van dit reglement in besloten vergadering behandelt, vermelden de notulen alleen de beslissingen en wordt er geen zittingsverslag opgesteld. (artikel 278, §1 decreet lokaal bestuur)

Artikel 35§1

De notulen en het zittingsverslag van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de algemeen directeur opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 277 en 278 van het decreet over het lokaal bestuur. (artikel 32 decreet lokaal bestuur)

Artikel 35§2

De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen voor de vergadering ter beschikking via het digitale dossierprogramma. Het zittingsverslag van de vorige vergadering wordt, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen voor de vergadering ter beschikking gesteld via de website. (artikel 32 decreet lokaal bestuur)

Artikel 35§3

Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen en het zittingsverslag van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen en het zittingsverslag in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt, worden de notulen en het zittingsverslag als goedgekeurd beschouwd en worden ze door de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur ondertekend. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. (artikel 32 decreet lokaal bestuur)

Artikel 35§4

Zo dikwijls de gemeenteraad het gewenst acht, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door algemeen directeur en de meerderheid van de aanwezige raadsleden ondertekend. (artikel 32 decreet lokaal bestuur)

Artikel 36§1

De reglementen, beslissingen, akten, brieven en alle andere stukken worden ondertekend zoals bepaald in artikel 279 tot 283 van het decreet over het lokaal bestuur.

Artikel 36§2

De stukken, die niet vermeld worden in artikel 279, §1 tot §3 en §5 van het decreet over het lokaal bestuur, worden ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de algemeen directeur. Zij kunnen deze bevoegdheid overdragen conform artikel 280 en artikel 283 van het decreet over het lokaal bestuur. (artikel 279, § 6 decreet lokaal bestuur)

Fracties

Artikel 37

Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in artikel 36, §2 van het decreet over het lokaal bestuur.

Raadscommissies

Artikel 38§1

De gemeenteraad richt één commissie op die is samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissie heeft als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissie kan steeds deskundigen en belanghebbenden horen. (artikel 37, § 1 decreet lokaal bestuur)

Artikel 38§2

De gemeenteraad bepaalt voor de algemene raadscommissie het aantal leden. De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld volgens eenzelfde berekeningswijze die de gemeenteraad vastlegt voor alle commissies. De berekeningswijze gebeurt volgens de methode D’Hondt. De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties. Elke fractie wijst de mandaten toe, die haar overeenkomstig deze berekeningswijze toekomen, door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad. Als de voorzitter van de gemeenteraad voordrachten ontvangt voor meer kandidaten dan er mandaten te begeven zijn voor een fractie, dan worden de mandaten toegewezen volgens de volgorde van voorkomen op de akte van voordracht. (artikel 37 § 3 decreet lokaal bestuur)

Artikel 38§3

Tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt een fractie geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden. Indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie kan dit lid niet meer zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie. Niettemin behouden deze fracties het oorspronkelijke aantal leden in de commissie. (artikel 37 § 3 decreet lokaal bestuur)

Artikel 38§4

Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden tenminste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt. Indien de fractie van het kandidaat-commissielid slechts uit twee verkozenen bestaat, volstaat de handtekening van een van hen. Niemand kan meer dan één akte ondertekenen per beschikbaar mandaat voor de fractie. (artikel 37 § 3 decreet lokaal bestuur)

Artikel 38§5

Als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, kan de fractie een raadslid aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt. (artikel 37 § 3 decreet lokaal bestuur)

Artikel 38§6

Elke commissie wordt voorgezeten door een gemeenteraadslid. De leden van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen voorzitter zijn van een commissie. De gemeenteraad duidt de voorzitters van de andere commissies aan. (artikel 37 § 4 decreet lokaal bestuur)

Artikel 38§7

De commissies worden door hun voorzitter bijeengeroepen. Een derde van de leden van de commissie kan de voorzitter vragen de commissie bijeen te roepen. De oproepingsbrief vermeldt de agenda en wordt naar alle raadsleden gestuurd. Deze informatie wordt eveneens bekendgemaakt aan het publiek door publicatie op de webstek van de gemeente. De commissies kunnen geldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. De vergaderingen van de commissies zijn in principe openbaar onder dezelfde voorwaarden als voor de gemeenteraad (zie artikel 6 t/m 8 van dit reglement). De leden van de commissies stemmen, zoals in de gemeenteraad, nooit geheim, behalve in de gevallen zoals in artikel 28 §4 van dit reglement. De raadsleden kunnen, weliswaar zonder stemrecht, de vergaderingen van de commissies, waarvan zij geen deel uitmaken, bijwonen. Vooraleer aan de vergadering deel te nemen, tekenen de leden van elke commissie een aanwezigheidslijst, die aan de algemeen directeur wordt bezorgd. Het ambt van secretaris van elke raadscommissie wordt waargenomen door een of meer personeelsleden van de gemeente, op voorstel van de algemeen directeur, aangewezen door het college van burgemeester en schepenen.

Vergoeding raadsleden

Artikel 39§1

Aan de gemeenteraadsleden, met uitzondering van de burgemeester en de schepenen, wordt presentiegeld verleend voor volgende vergaderingen waarop zij aanwezig zijn:

 1. de vergaderingen van de gemeenteraad
 2. de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (incl. deze waarvoor raadsleden overeenkomstig artikel 37, §3, vierde lid van het decreet over het lokaal bestuur zijn aangewezen als leden met raadgevende stem) en de afdelingen
 3. de vergaderingen met de vertegenwoordigers van de intern verzelfstandigde agentschappen
 4. de vergadering waarvoor men in principe recht op presentiegeld heeft, maar waarvoor het aanwezigheidsquorum niet werd bereikt
 5. de vergaderingen die slechts gedeeltelijk werden bijgewoond
 6. de vergaderingen die werden hervat op een andere dag 

(artikel 17 §1 decreet lokaal bestuur en artikel 15, lid 1 van het Besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris.)

Artikel 39§2

Het presentiegeld bedraagt 213,33 euro (geïndexeerd oktober 2018). Voor de leden met raadgevende stem in de raadscommissie is dit bedrag hetzelfde. De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad die hij voorzit.

Artikel 40§1

Conform de dienstverlening, zoals bepaald in dit reglement, wordt er voor elk gemeenteraadslid één laptop in bruikleen voorzien met toegang tot de nodige bronnen. Alle gemeenteraadsleden krijgen een beveiligde toegang tot het digitale dossierprogramma en toegang tot internet via hun laptop. In een daartoe voorbehouden lokaal kunnen de diverse gemeenteraadsfracties alle nodige informatie inkijken.

Artikel 40§2

Het presentiegeld wordt geacht alle kosten te dekken verbonden aan de uitoefening van het mandaat, zoals de werkingskosten van de fracties, verplaatsingskosten en kosten veroorzaakt door de specifieke gezinssituatie van het raadslid.

Artikel 40§3

Gemeenteraadsleden kunnen de kosten van studiedagen of vormingscursussen, (ingericht door overheidsinstanties, onderwijsinstellingen of de VVSG), terugvorderen van het gemeentebestuur, voor zover deze cycli of studiedagen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun mandaat. Deze kosten moeten worden verantwoord met bewijsstukken. De terugvorderbare kosten mogen niet buitensporig zijn en moeten vergelijkbaar zijn met deze van vormingsinitiatieven voor gemeente- en OCMW-personeel. Ze betreffen in principe enkel vormingscycli of studiedagen in het binnenland. Er worden geen kosten vergoed voor het behalen van bijkomende diploma’s. De relevantie en de kostprijs van de vorming worden beoordeeld door de algemeen directeur. (artikel 17, §3 decreet lokaal bestuur en artikel 35 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris)

Artikel 40§4

De gemeente sluit een verzekering af om de burgerlijke aansprakelijkheid, met inbegrip van de rechtsbijstand, te dekken die bij de normale uitoefening van hun mandaat persoonlijk ten laste komt van de gemeenteraadsleden. De gemeente sluit daarnaast ook een verzekering af voor ongevallen die de gemeenteraadsleden overkomen in het kader van de normale uitoefening van hun ambt. (artikel 17, §5 decreet lokaal bestuur en Hoofdstuk 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris)

Verzoekschriften

Artikel 41§1

Verzoekschriften aan de gemeentelijke organen zijn één van de participatiemogelijkheden, vermeld in artikel 304 van het decreet lokaal bestuur, waaromtrent de gemeenteraad een reglement moet vaststellen. De andere participatiekanalen, met name voorstellen en vragen aan burgers, worden geregeld in een participatiereglement.

Artikel 41§2

Iedere burger heeft het recht verzoekschriften, door een of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van de gemeente in te dienen. (artikel 304, §2 decreet lokaal bestuur) Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn. De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester, de algemeen directeur en elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

Artikel 41§3

De verzoekschriften worden aan het orgaan van de gemeente gericht tot wiens bevoegdheid de inhoud van het verzoek behoort. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.

Artikel 41§4

Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van de gemeente behoort, zijn onontvankelijk. Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van het OCMW behoren, worden overgemaakt aan het bevoegde orgaan van het OCMW. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.

Artikel 41§5

Een schriftelijke vraag wordt niet als verzoekschrift beschouwd als:

 1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd
 2. het louter een mening is en geen concreet verzoek
 3. de vraag anoniem, d.w.z. zonder vermelding van naam, voornaam en adres, werd ingediend
 4. het taalgebruik ervan beledigend is

Het orgaan of de voorzitter van het orgaan maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen dat wel aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voldoet.

Artikel 42§1

Is het een verzoekschrift voor de gemeenteraad, dan plaatst de voorzitter van de gemeenteraad het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad indien het minstens 14 dagen vóór de vergadering werd ontvangen. Wordt het verzoekschrift later ingediend, dan komt het op de agenda van de volgende vergadering.

Artikel 42§2

De gemeenteraad kan de bij hem ingediende verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen met het verzoek om over de inhoud ervan uitleg te verstrekken.

Artikel 42§3

De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van de gemeente. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

Artikel 42§4

Het betrokken orgaan van de gemeente verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meer personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

Communicatie met de OCMW-verenigingen - welzijnsvereniging

Artikel A1

De vertegenwoordigers van de gemeente in een welzijnsvereniging, worden verkozen op de wijze zoals bepaald in artikel 31 van dit reglement. (artikel 35 decreet lokaal bestuur)

Artikel A2

De bespreking van de beslissingen van de welzijnsvereniging waar de gemeente lid van is, gebeurt in de OCMW-raad.

Communicatie met de OCMW-verenigingen - autonome verzorgingsinstelling

Artikel B1

De vertegenwoordigers van de gemeente in een autonome verzorgingsinstelling, worden verkozen op de wijze zoals bepaald in artikel 31 van dit reglement. (artikel 35 decreet lokaal bestuur)

Artikel B2

De bespreking van de beslissingen van de autonome verzorgingsinstelling waar de gemeente lid van is, gebeurt in de OCMW-raad.

Communicatie met de OCMW-verenigingen - ziekenhuisvereniging

Artikel C1

De vertegenwoordigers van de gemeente in een ziekenhuisvereniging, worden verkozen op de wijze zoals bepaald in artikel 31 van dit reglement. (artikel 35 decreet lokaal bestuur)

Artikel C2

De bespreking van de beslissingen van de ziekenhuisvereniging waar de gemeente lid van is, gebeurt in de OCMW-raad.

Communicatie met de OCMW-verenigingen - vereniging of vennootschap voor sociale dienstverlening

Artikel D1

De vertegenwoordigers van de gemeente in een vereniging of vennootschap voor sociale dienstverlening, worden verkozen op de wijze zoals bepaald in artikel 31 van dit reglement. (artikel 35 decreet lokaal bestuur)

Artikel D2

De bespreking van de beslissingen van de vereniging of vennootschap voor sociale dienstverlening waar de gemeente lid van is, gebeurt in de OCMW-raad.

Communicatie met de OCMW-verenigingen - woonzorgvereniging of -vennootschap

Artikel E1

De vertegenwoordigers van de gemeente in een woonzorgvereniging of -vennootschap, worden verkozen op de wijze zoals bepaald in artikel 31 van dit reglement. (artikel 35 decreet lokaal bestuur)

Artikel E2

De bespreking van de beslissingen van de woonzorgvereniging of -vennootschap waar de gemeente lid van is, gebeurt in de OCMW-raad.

Algemeen directeur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten