Huishoudelijk reglement milieuraad

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 30 juni 2003 en gewijzigd op 15 december 2009. 

Artikel 1

Het huishoudelijk reglement van de milieuraad heeft tot doel specifieke afspraken omtrent de samenwerking en ondersteuning tussen gemeente en milieuraad nader te bepalen. Het huishoudelijk reglement regelt de werking van de milieuraad en wordt ter bekrachtiging aan de gemeenteraad voorgelegd.

Artikel 2

De gemeente stelt een lokaal ter beschikking voor de vergaderingen van de milieuraad.

Artikel 3

De secretaris van de milieuraad wordt bijgestaan door de gemeentelijke milieuambtenaar die als het secretariaatswerk voor zijn/haar rekening neemt. Bij diens afwezigheid wordt hij/zij vervangen door een administratief medewerker van de milieudienst.

Artikel 4

  1. Om geldig te kunnen vergaderen moeten minstens 1/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
  2. Indien geen eensgezindheid kan worden bereikt, gebeurt de stemming bij gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 5

De milieuraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en minstens viermaal per jaar. De milieuraad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of op gemotiveerd verzoek van minimum 1/3 van de leden. In het laatste geval worden de namen van deze leden bij op de uitnodiging vermeld. De voorzitter roept de vergadering bijeen binnen de 14 dagen na het verzoek.

Artikel 6

De voorzitter (bij diens afwezigheid de ondervoorzitter) en de secretaris bereiden de vergaderingen voor en stellen de agenda vast.

Artikel 7

Minstens 8 dagen op voorhand worden alle leden van de milieuraad schriftelijk uitgenodigd. Deze uitnodiging vermeldt de datum, de plaats, het uur en de agendapunten van de vergadering en bevat het verslag van de vorige vergadering indien dit nog niet eerder werd overgemaakt.

Artikel 8

De leden kunnen, minstens 14 dagen voor de vergadering de secretaris verzoeken bepaalde onderwerpen op de agenda van de eerstvolgende vergadering te plaatsen. Wanneer een lid van de milieuraad bij het begin van de vergadering voorstelt een punt dat niet op de agenda voorkomt dringend te bespreken, mag de milieuraad beslissen over de inoverwegingneming of de verwerping van het voorgedragen punt. Deze beslissing wordt genomen met de meerderheid van stemmen.

Artikel 9

De milieuraad kan werkgroepen oprichten voor een bijzonder onderzoek of om bijzondere opdrachten uit te voeren.

Artikel 10

De aanwezige leden tekenen de aanwezigheidslijst. Leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen, moeten de secretaris hiervan vooraf verwittigen, indien zij niet door hun plaatsvervanger vervangen worden. Deze personen worden als verontschuldigd in het verslag opgenomen. Artikel 5 van de statuten sluit hierbij aan.

Artikel 11

De milieuraad kan dit huishoudelijk reglement slechts wijzigen wanneer het voorstel daartoe op de agenda staat en 2/3 van de stemgerechtigde leden op de vergadering aanwezig zijn. De tekst van de wijziging dient bij de uitnodiging gevoegd te zijn. Een wijziging kan slechts aan de gemeenteraad worden  voorgesteld, wanneer ze werd goedgekeurd door 2/3 van de aanwezige stemgerechtigde leden. Zijn 2/3 van de stemgerechtigde leden op de eerste vergadering niet aanwezig, dan kan een tweede vergadering minstens een week later bijeen geroepen worden. Deze kan beraadslagen, ongeacht het aantal leden.

Artikel 12

De milieuraad stelt een jaarverslag op dat bezorgd wordt aan de gemeenteraad. In dat jaarverslag komen ten minste de volgende elementen aan bod:

  • opsomming van bestaande reglementen m.b.t. de oprichting en werking van de milieuraad
  • samenstelling (namen, vertegenwoordigers van …/burgers, stemgerechtigd/niet-stemgerechtigd, vaste waarnemers, functie binnen de milieuraad)
  • financiële, logistieke, informatieve en educatieve ondersteuning door de gemeente
  • schematisch overzicht van alle uitgebrachte adviezen : onderwerpen en aard, gevolgen, respons van de gemeente
  • andere activiteiten (bv. gevoerde sensibilisatieacties, educatieprojecten)
  • globale zelfevaluatie van de werking van de milieuraad

Dit jaarverslag en alle stukken, met inbegrip van eventuele minderheidsstandpunten zijn openbaar. Het jaarverslag wordt als bijlage opgenomen in het milieujaarprogramma. Na goedkeuring binnen de milieuraad ligt het jaarverslag ter inzage op de milieudienst.

Artikel 13

Er wordt gestreefd om intensief samen te werken met andere adviesraden, bijvoorbeeld door het organiseren van gezamenlijke thematische vergaderingen of door het organiseren van een jaarlijkse gezamenlijke start- en evaluatievergadering van alle raden samen. Ook de samenwerking met milieuraden van andere gemeenten en/ of op andere bestuursniveau ’s wordt nagestreefd.

Artikel 14

De leden hebben recht op informatie betreffende alle stukken en documenten die verband houden met de bevoegdheid van de milieuraad voor zover dit door andere wetgeving niet wordt verhinderd.

Contact

Milieu
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 70
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten