Marktreglement

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 april 2020.

Artikel 1 Situering

 1. Dit reglement bepaalt hoe gemeente Westerlo de wekelijkse openbare woensdagmarkt organiseert. Het concretiseert de zaken die voor invulling aan de gemeente worden overgelaten en vult deze federale en Vlaamse regelgeving aan:
  • de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10.
  • het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017.
 2. Alle zaken die niet specifiek in dit reglement geregeld zijn, gebeuren geheel volgens de federale en/of Vlaamse regelgeving.
 3. De gemeenteraad vertrouwt het dagelijks beheer, de indeling en wijzigingen van de openbare markt toe aan het college van burgemeester en schepenen.
 4. Gemeente Westerlo organiseert elke woensdag van 8 tot 12.30 uur een openbare markt op de Grote Markt en omliggende straten (Sint-Lambertusstraat, PE Peetersstraat en EJ Van Gansenstraat).
 5. Op de openbare woensdagmarkt mag de marktleider een standplaats enkel toewijzen aan:
  • een natuurlijke persoon die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent en houder is van een machtiging als werkgever (leurkaart)
  • een verantwoordelijke van een rechtspersoon die een ambulante activiteit uitoefent en houder is van een machtiging als werkgever (leurkaart)
  • een verantwoordelijke van een occasionele verkoop met niet-commercieel karakter
 6. Promotie maken via flyers, folders, banners of een promostand mag op de openbare markt alleen met een schriftelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen.
 7. Straatmuzikanten worden op de markt toegelaten, wanneer ze niet langer dan 20 minuten op dezelfde locatie optreden.
 8. Gemeente Westerlo verwacht een wederzijds respect tussen de standhouders, plaatselijke ondernemers en bewoners.
 9. Iedere standhouder moet een gsm-nummer en een e-mailadres opgeven en aanvaardt dat communicatie met het gemeentebestuur via deze kanalen geldig verloopt.

Artikel 2 Standplaatsen

 1. Gemeente Westerlo kent op de openbare woensdagmarkt maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen toe per abonnement. Op die manier blijft minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen over om van dag tot dag toe te wijzen.
 2. Om de diversiteit van het aanbod te waarborgen, blijft het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot twee. 
 3. Koopwaren tentoonstellen of ophangen mag enkel binnen de afmetingen van de standplaats. Ook stoepborden, sandwichborden of andere aandachtstrekkers zijn niet toegelaten buiten de standplaats.
 4. Standhouders met een vaste standplaats, hebben ten laatste om 8 uur hun plaats ingenomen. Vanaf 8 uur kan die plaats toegewezen worden aan een losse standhouder op risico.
 5. De verkeersmaatregelen om het innemen en weer verlaten van de standplaatsen te vergemakkelijken worden beschreven in het gecoördineerd politiereglement betreffende de gemeentewegen.
 6. De standplaatsen mogen op risico van de standhouder al ingenomen worden voor het ingaan van deze verkeersmaatregelen, maar niet vóór 5.30 uur. 
 7. Om 8 uur wijst de marktleider de losse plaatsen toe op basis van de specialisatie en gevraagde afmetingen. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.
 8. ’s Middags verlaten de standhouders hun standplaats tussen 12 en 13.30 uur.
 9. De standhouders betalen de standplaatsvergoeding en het gebruik van elektriciteit volgens de voorschriften van het gemeentelijk retributiereglement.
 10. Bij werken, manifestaties of om lokale redenen kan de gemeente standplaatsen of de openbare markt tijdelijk wijzigen, verplaatsen of opschorten zonder een schadevergoeding of een schadeloosstelling toe te moeten kennen aan de houders van deze standplaatsen.
 11. Wanneer (een deel van) de markt definitief wordt opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de standhouders van 6 maanden. In gevallen van absolute noodzakelijkheid kan hier van afgeweken worden. Het gemeentebestuur kan de minimumtermijn dan inkorten.

Artikel 3 Abonnement

 1. Kandidaturen voor een vaste standplaats met abonnement worden chronologisch bijgehouden in een register. Geregistreerde kandidaten moeten om de 12 maanden hun kandidatuur herbevestigen om in het register opgenomen te blijven.
 2. Wanneer een vaste standplaats vrijkomt, gaat de gemeente na of er een geschikte kandidaat is in het register van kandidaturen. Als het register geen geschikte kandidaat bevat, wordt een vacature bekendgemaakt op de website en Facebookpagina van gemeente Westerlo. De wettelijk bepaalde voorrangscategorieën gelden bij toewijzing van vacante standplaatsen op de openbare markt.
 3. Op de openbare markt wordt het abonnement toegekend voor 12 opeenvolgende maanden en jaarlijks stilzwijgend hernieuwd.
 4. De houder van een abonnement kan op ieder ogenblik afstand doen van het abonnement.
 5. Standhouders die afstand doen van hun abonnement op de markt in Westerlo, hebben geen recht op terugbetaling van het betaalde abonnementsgeld. 

Artikel 4 Opschorting abonnement door de standhouder

 1. De standhouder kan een opschorting van het abonnement vragen voor een afwezigheid van minimum 3 maanden wegens:
  • ongeval, ziekte of andere medische redenen. In deze gevallen brengt de standhouder ten laatste op de dag van de markt zelf gemeente Westerlo op de hoogte van de afwezigheid en dient een medisch attest in.
  • het seizoensgebonden karakter van de aangeboden producten. Deze opschorting is enkel geldig wanneer gemeente Westerlo de aanvraag van de standhouder goedkeurt.
 2. Tijdens de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse standplaats.

Artikel 5 Verantwoordelijkheid, veiligheid en hygiëne

 1. Gemeente Westerlo neemt geen enkele verantwoordelijkheid die kan voortvloeien uit de toewijzing van een standplaats.
 2. Elke standhouder hangt een duidelijk leesbaar uithangbord goed zichtbaar op met de wettelijk verplichte identificatiegegevens.
 3. Standhouders zijn burgerlijk aansprakelijk tegenover derden en moeten dus alle (veiligheids)maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om ongevallen, diefstal, verlies, brand of andere schade te voorkomen.
 4. De houder van een standplaats moet gedekt zijn door verzekeringspolissen burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s. Gemeente Westerlo kan altijd eisen om de polissen en het betaalbewijs van de premies voor te leggen.
 5. Voor de veiligheid van standhouders, bezoekers en gemeentepersoneel is het belangrijk dat de wegsignalisatie altijd correct opgesteld staat. Bij het op- en afrijden van de marktzone is dit de verantwoordelijkheid van de standhouders.
 6. De standhouder stelt alles in het werk om de standplaats veilig te houden en het risico op valpartijen te vermijden.
 7. Gemeente Westerlo wil zich inspannen om elektriciteit voor de standhouders ter beschikking te stellen, maar gaat geen resultaatsverbintenis aan. Dit houdt in dat het gemeentebestuur niet aansprakelijk is voor schade, verlies of ongeval veroorzaakt door een onderbreking of afsluiting van de elektriciteit. Een schadevergoeding is in deze gevallen dus uitgesloten.
 8. Gebruik alleen gas- en elektriciteitsinstallaties met een geldig keuringsbewijs van een erkend organisme. Het is verboden toestellen te gebruiken die niet voldoen aan alle veiligheidsnormen, of die gassen of rook laten ontsnappen.
 9. Aansluiten op het elektriciteitsnet is enkel toegestaan wanneer de standhouder gebruik maakt van een rubberkabel CTMB.N 2 x 2,5 + 2,5, uitgerust met een CEE form stekker (waterbestendig IP44 of IP67 dus).
 10. De elektriciteitskabels worden voor gebruik volledig ontrold en moeten altijd gegroepeerd de kortste weg volgen van de standplaats naar het aansluitingspunt in de elektrische verdeelkast. 
 11. De standhouder mag uitsluitend artikelen verkopen waarvoor hij de toelating kreeg bij de toewijzing.
 12. De houder van een standplaats waar voeding wordt verkocht, moet voldoen aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid en in het bezit zijn van een vergunning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
 13. Toestellen voor het verwarmen of bereiden van voedsel zijn niet toegestaan, tenzij er een geschikt en bedrijfsklaar, draagbaar blustoestel opgesteld is.
 14. Het is verboden om het wegdek te beschadigen, verankeringsharingen of andere voorwerpen in de grond te slaan.
 15. Standhouders mogen uitsluitend propere tenten en parasols zonder scheuren gebruiken. 
 16. Tussen de kramen zullen de nodige doorgangen worden voorzien naar de handelshuizen met een minimum van 1 meter.
 17. Het is de verantwoordelijkheid van de standhouder om de standplaats en de omgeving rondom netjes opgeruimd achter te laten. De standhouder verzamelt tijdens de verkoopuren alle afval en neemt het mee bij het verlaten van de markt.
 18. De marktleider is bevoegd om de machtiging, het identiteitsbewijs en de andere documenten, die nodig zijn voor het uitoefenen van ambulante activiteiten, te controleren. 
 19. Brandweer, politie en gemeentepersoneel zijn bevoegd om op te treden bij het niet naleven van bovenstaande richtlijnen en om keuringsattesten op te vragen.
 20. Gemeente Westerlo kan altijd bijkomende kwaliteitsnormen en voorwaarden opleggen bovenop de al opgenomen voorwaarden in dit reglement.
 21. De standhouders zullen zich richten naar de richtlijnen van de marktleider. Bij betwisting zal het college van burgemeester en schepenen uitspraak doen na advies van de marktleider.

Artikel 6 Sancties, schorsing en intrekking abonnement

 1. Het college van burgemeester en schepenen kan deelname aan de markt tijdelijk of definitief weigeren, het abonnement schorsen of intrekken wanneer een standhouder:
  • de bepalingen van de geldende wetgeving of dit reglement niet naleeft
  • de standplaatsvergoeding twee weken na de vervaldatum niet betaald heeft
  • drie opeenvolgende weken afwezig is zonder melding vooraf aan de marktleider
  • koopwaren opdringt
  • verkoopt of demonstreert buiten de afmetingen van de standplaats
  • ongepaste taal gebruikt
  • zich agressief gedraagt
  • de instructies van de marktleider niet respecteert
 2. Een weigering van deelname aan de markt, geschorst of ingetrokken abonnement geeft geen recht op een schadevergoeding, schadeloosstelling of de terugbetaling van het standgeld. 

Artikel 7 Marktcommissie

 1. De marktcommissie vergadert minstens 3 keer per jaar om de wekelijkse markt te promoten en aantrekkelijk te houden. Zo zal het gemeentebestuur het advies van de marktcommissie inwinnen bij beslissingen met invloed op de organisatie van de openbare markt. Verder organiseert de marktcommissie ook (promo)acties en evenementen op de woensdagmarkt.
 2. De samenstelling van de marktcommissie:
  • de schepen voor lokale economie is voorzitter
  • de marktleider
  • 5 afgevaardigden van de standhouders op Westerlo markt
  • 2 afgevaardigden van de plaatselijke middenstand
 3. Om de twee jaar organiseert de marktcommissie een verkiezing om de samenstelling te vernieuwen. Twee van de vijf afgevaardigden van de standhouders en een van de twee afgevaardigden van plaatselijke middenstand zijn dan uittredend en eventueel herverkiesbaar.

Contact

Toerisme Westerlo
Sint-Lambertusstraat 4
2260 Westerlo
België
Gesloten
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Gesloten