Reglement renteloze leningen aan parochiezalen

De vijf Westelse parochiezalen kunnen renteloze leningen krijgen voor de opwaardering van hun zalen.

Reglement renteloze leningen aan parochiezalen

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2016

Artikel 1 gemeentelijk budget

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten, kan de gemeente een renteloze lening verlenen aan zaalcomités die plannen hebben om één van de Westelse parochiezalen op te waarderen.

Indien een initiatiefnemer een project indient waarvoor geen of onvoldoende budget voorzien is, dan kan de toekenning van de renteloze lening maar behandeld worden nadat er een nieuw budget is ingeschreven in het gemeentelijk budget.

Artikel 2 Westelse parochiezalen

Voor deze renteloze lening komen locaties in aanmerking die uitgebaat worden door een (zaal)comité dat belast is met het dagdagelijks beheer van de zaal en dit doet met het oog op de bevordering van het gemeenschaps- en verenigingsleven in Westerlo. Volgende zalen komen in aanmerking, op voorwaarde dat het dagelijks beheer in handen blijft van het zaalcomité:

  • Ontmoetingscentrum, Smissenhoekstraat 11 te Zoerle-Parwijs
  • Palok, Kapelplein 16, te Voortkapel
  • De Biekorf/Biehal, Sint-Michielsstraat 8 te Oevel
  • Klokkenhof, Kerkhofstraat 12 te Oosterwijk
  • Tongelhof, de Trannoyplein 5 te Tongerlo

Andere locaties in Westerlo kunnen ook in aanmerking genomen worden op voorwaarde dat ze beantwoorden aan de definitie van Westelse parochiezalen zoals hoger omschreven.

Artikel 3 zaalcomités

Elke zaalcomité kan het initiatief nemen om een project in te dienen dat (deels) gefinancierd wordt via een renteloze lening vanwege de gemeente Westerlo.

Omdat er geen borg wordt gevraagd voor de renteloze lening is het zaalcomité verplicht om bij de aanvraag van de renteloze lening een ondernemingsnummer (in geval van een organisatie) of rijksregisternummers (in geval van feitelijke verenigingen) op te geven van de (rechts)personen die zullen instaan voor de terugbetaling van de lening. Indien het zaalcomité samenwerkt met andere verenigingen of betrokkenen, wordt bij de aanvraag opgegeven voor welk aandeel van de terugbetaling van de lening een bepaalde betrokkene in staat. Initiatiefnemers met een commercieel oogmerk worden uitgesloten.

Artikel 4 voorwerp van de lening

De gemeente Westerlo hecht veel belang aan een goed uitgebouwd verenigingsleven. Een degelijke infrastructuur, aangepast aan de noden van de gebruikers, is daar onontbeerlijk voor. Om dit te ondersteunen verleent de gemeente Westerlo een renteloze lening zaalcomités die voor hun activiteiten of de activiteiten van de gebruikers willen investeren in de opwaardering van een parochiecentrum dat gelegen is in Westerlo.
Het zaalcomité voegt bij de aanvraag van de renteloze lening een voldoende gedetailleerde beschrijving van het uit te voeren project dat steeds betrekking moet hebben op de opwaardering van het gebouw met een onroerend karakter (renovatie van het gebouw of de installaties die onroerend zijn door hun bestemming, schilderwerken, functionele aanpassingswerken zoals een toog op een vast podium, verlichting of verduistering, ...) of de opwaardering van de uitbating. Meubilair of roerende installaties komen in aanmerking voor een renteloze lening op voorwaarde dat ze ter beschikking blijven in de parochiezaal zolang de lening loopt. Indien het zaalcomité beslist om roerende materialen niet meer in de parochiezaal te gebruiken, dient het saldo van de
lening onmiddellijk te worden terugbetaald. Bij niet terugbetaling van de lening zal een overeenstemmend gedeelte van de roerende investeringen eigendom worden van de gemeente.

Principieel wordt de renteloze lening aangevraagd vooraleer het project gerealiseerd is. In bepaalde omstandigheden kunnen de geplande werken dringend zijn. In dat geval motiveert het zaalcomité waarom het project reeds is uitgevoerd en hoe het komt dat er bij de uitvoering onvoldoende financiering voorzien werd. Een project dat meer dan 12 maanden vóór de aanvraag werd uitgevoerd, komt niet in aanmerking voor een renteloze lening. Indien het project tijdens de periode tussen de aanvraag en de toekenning dient uitgevoerd te worden, wordt dit in de aanvraag meegegeven en gemotiveerd.

Het zaalcomité aanvaardt om te voorzien in een tegenprestatie voor de inwoners van Westerlo (bijvoorbeeld de infrastructuur ook ter beschikking stellen van andere gebruikers van de parochiezaal).

Artikel 5 het maximale bedrag en terugbetalingstermijn

Dit reglement heeft tot doel verenigingen op een vlotte manier aan een startkapitaal te helpen om de gebruikte infrastructuur van de Westelse parochiezalen op te waarderen. Dit reglement beoogt in eerste instantie de kleinere projecten.

Voor projecten met een leningsbedrag tot 20.000 euro is de terugbetalingstermijn maximaal 10 jaar, voor projecten met een leningsbedrag boven 20.000 euro is de terugbetalingstermijn maximaal 15 jaar.

Artikel 6 aanvraagprocedure

Om in aanmerking te komen voor een renteloze lening dient het zaalcomité een schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen. Een eerste aanvraag gebeurt op een formulier dat ter beschikking wordt gesteld door de gemeente en bevat de identificatie, een bondige omschrijving van het project, een raming van de totale kosten, het bedrag van de gevraagde lening, de voorgestelde terugbetalingstermijn en de wijze waarop de vereniging de terugbetaling zal organiseren (bijvoorbeeld door de opbrengst van een jaarlijkse activiteit te reserveren voor de terugbetaling van de lening).

Samen met de aanvraag bezorgt het zaalcomité alle nuttige informatie aan de gemeente. Informatie waar de gemeente zelf kan over beschikken moet niet extra ingediend worden (bijvoorbeeld naar aanleiding van een ander dossier of  via publicaties in het staatsblad).

Het staat de gemeente vrij om bijkomende informatie op te vragen om de werking te evalueren of de kredietwaardigheid van de betrokkenen te beoordelen (statuten, lijst van actieve bestuursleden, werkingsverslagen, jaarrekening van de vzw of kasverslagen van de feitelijke vereniging, ...).

Artikel 7 evaluatie van het project en toekenning

Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over de haalbaarheid, duurzaamheid, degelijkheid en opportuniteit van het projectvoorstel. Indien nodig kan het college bijkomende vragen stellen of in gesprek gaan met het zaalcomité om het project bij te sturen.

Bij een gunstige evaluatie van het project door het college van burgemeester en schepenen wordt een ontwerpovereenkomst opgesteld tussen de gemeente Westerlo, het zaalcomité of eventueel andere betrokkenen waarin alle modaliteiten met betrekking tot de renteloze lening worden opgenomen.

De toekenning van een renteloze lening gebeurt door de gemeenteraad die al dan niet instemt met de renteloze lening en modaliteiten van de overeenkomst.

Alle wettelijke vergunningen, keuringen, toelatingen e.d. moeten aangevraagd worden door het zaalcomité. Registraties, taksen, administratiekosten of ander gelijkaardige kosten vallen onder de verantwoordelijkheid van het zaalcomité zijn ten laste van de aanvrager.

Artikel 8 uitbetaling van de renteloze lening

Voor deze vorm van renteloze lening wordt geen borg gevraagd. Daarom kunnen renteloze leningen maar opgevraagd worden als de werken of aankopen effectief zijn uitgevoerd.

Op voorlegging van een kopie van de factuur zal een eerste schijf voor een bedrag van de totale factuur worden uitbetaald. Is de organisatie aan wie gefactureerd werd BTW-plichtig en in de mogelijkheid om BTW af te trekken, dan wordt het bedrag exclusief BTW uitbetaald. Kan de BTW niet gerecupereerd worden, dan wordt het bedrag inclusief BTW uitbetaald.

De uitbetaalde schijven mogen enkel aangewend worden voor de betaling van de ingediende facturen. De eerste schijf moet opgevraagd zijn binnen de 12 maanden na de toekenning van de lening door de gemeenteraad.

Een kopie van de factuur of facturen wordt overgemaakt aan de gemeente met de ondertekende vermelding bewijsstuk voor uitbetaling van een renteloze lening aan 'naam van het zaalcomité' goedgekeurd in de gemeenteraad van 'datum'. De kopie kan gemaild worden naar facturen@westerlo.be of per post verzonden worden naar de gemeente. De originele factuur blijft bij het zaalcomité. De gemeente kan op elk moment een controle doen van de uitgevoerde werken of aangekocht materialen.

Facturen voor het aanvragen van wettelijke vergunningen, keuringen, toelatingen, registraties, taksen, administratiekosten worden niet aanvaard als bewijsstuk voor het uitbetalen van een schijf van de lening (zie artikel 7).

Telkens er nieuwe facturen worden ingediend, zal een volgende schijf worden uitbetaald, tot de volledige renteloze lening is opgenomen. De volledige lening dient opgenomen te zijn vooraleer de terugbetaling aanvangt (zie artikel 9).

Indien de lening bij aanvang van de eerste terugbetaling niet volledig is opgenomen, dan vervalt het nog op te nemen saldo van de lening en wordt er een nieuw aflossingsplan opgesteld dat als addendum bij de overeenkomst wordt gevoegd.

De uitbetaling van een schijf door de gemeente neemt 2 tot 4 weken in beslag nadat alle informatie correct is overgemaakt. Aan het zaalcomité wordt gevraagd om hier rekening mee te houden en de nodige afspraken over betalingstermijnen te maken indien er externe firma's of aannemers zouden ingeschakeld worden.

Artikel 9 terugbetaling

De lening wordt in gelijke schijven terugbetaald via jaarlijkse aflossingen.

De eerste aflossing moet gebeuren vóór 1 februari van het tweede kalenderjaar dat volgt op de uitbetaling van de eerste schijf. Van deze datum kan gemotiveerd afgeweken worden bijvoorbeeld omdat de terugbetaling zal gebeuren met de middelen die verkregen worden uit een activiteit die op een latere datum plaats vindt. De jaarlijkse terugbetalingsdatum dient dan uitdrukkelijk opgenomen te worden in de overeenkomst.

Bij laattijdige terugbetaling van de jaarlijkse aflossing wordt vanaf de 9de dag na de vervaldag de wettelijke intrest aangerekend op het verschuldigde bedrag. De gemeente stelt de aanvrager bij laattijdige terugbetaling van de jaarlijkse aflossing aangetekend in gebreke. Het niet betalen van de jaarlijkse aflossing binnen de 30 dagen na postdatum van de aangetekende ingebrekestelling heeft van rechtswege de onmiddellijke opeisbaarheid van het totale ontleende bedrag (verminderd met de reeds terugbetaalde aflossingen) tot gevolg, vermeerderd met de wettelijke intrest op dit bedrag, te rekenen vanaf de postdatum van de aangetekende ingebrekestelling.

Artikel 10 één lening per initiatiefnemer

Eenzelfde vereniging kan slechts één lening lopende hebben. Indien een initiatiefnemer een nieuw project wenst in te dienen, moet de initiatiefnemer vooraf het resterende saldo van het eigen aandeel in een lopend project volledig aflossen, voor een nieuwe aanvraag (al dan niet met andere partners) kan toegewezen worden door de gemeenteraad.

Artikel 11 goede huisvader

Het zaalcomité belooft de aangekochte materialen of opgewaardeerde infrastructuur als een goede huisvader te beheren.

De gemeente heeft recht om op elk moment, zolang de lening niet volledige is terugbetaald, informatie op te vragen over de werking of financiële middelen (begroting, rekeningen, kasverslagen) van het zaalcomité en de eventuele partners voor dit project. De gemeente heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de renteloze lening te controleren. De aanvrager verbindt er zich toe om de bewijsstukken van aanwending van de renteloze lening voor te leggen op eenvoudig verzoek van de gemeente.

Artikel 12 in werking treding

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017.

Financiën
Gemeentehuis verdieping 2
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 91 80
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten