Reglement van inwendige orde Sportpark De Beeltjens

Reglement goedgekeurd door de raad van bestuur van AGB Westerlo op 20 oktober 2014 en gewijzigd (artikel 75 en 76) door de raad van bestuur van AGB Westerlo op 12 juni 2019.

Beheer

Artikel 1

Het Autonoom Gemeentebedrijf Westerlo (AGB Westerlo) - Kasteelpark 6 te 2260 Westerlo staat in voor het beheer van het sportpark. Het AGB Westerlo wordt bestuurd door een raad van bestuur, het dagelijks bestuur is in handen van het directiecomité.

Artikel 2

Het AGB machtigt de sportdienst voor het dagelijks beheer van het sportpark. Het toezichthoudend personeel staat in voor de veiligheid in en rond het sportpark.

Artikel 3

Het AGB kan ten allen tijde het sportpark tijdelijk of definitief sluiten omwille van openbaar nut, om gezondheidsredenen, voor onderhoud of in gevallen van overmacht, zonder dat om het even wie hiervoor enige schadevergoeding kan vorderen.

Artikel 4

Het AGB heeft het recht alle gebruikers uit het gebouw te verwijderen, die zich onbetamelijk gedragen of de bevelen van het personeel niet opvolgen. Het directiecomité van het AGB kan een toegangsverbod voor bepaalde periode ten overstaan van deze personen of verenigingen opleggen. Het AGB kan gebruikers (individuele bezoekers, scholen of verenigingen), die verschuldigde huurgelden of inkomgelden niet of laattijdig betalen, de toegang ontzeggen.

Artikel 5

Het AGB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade van lichamelijke aard naar aanleiding van de verhuring van lokalen of uitrustingen. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen, clubmateriaal of ander materiaal.

Artikel 6

Het AGB verbiedt de gebruikers van het sportpark onder te verhuren en of gebruik te geven aan derden.

Artikel 7

Dit reglement is van toepassing op alle gebruikers van het sportpark, zowel individuele bezoekers, scholen als verenigingen, vanaf het moment dat de infrastructuur wordt betreden.

Algemene regels

Artikel 8

Het directiecomité van het AGB en het personeel van de sportdienst hebben altijd het recht om toezicht uit te oefenen in de sportinfrastructuur.

Artikel 9

Dieren, met uitzondering van blindgeleidehonden, worden niet toegelaten in het sportpark. Vervoersmiddelen op wielen zoals fietsen, motorfietsen, skeelers, skateboards en steps worden eveneens niet toegelaten.

Artikel 10

Rechtstreekse (of onrechtstreekse) opnamen door telecommunicatiemedia zijn verboden, mits toestemming van de sportdienst.

Artikel 11

De uitgangen en nooduitgangen worden steeds vrij en gebruiksklaar gehouden.

Artikel 12

De brandbestrijdingsmiddelen blijven altijd bereikbaar en worden niet aan het zicht onttrokken.

Artikel 13

De sportinfrastructuur wordt enkel gebruikt voor doeleinden waarvoor ze bestemd is.

Artikel 14

De sportinfrastructuur en bijhorende ruimtes zijn enkel toegankelijk tijdens de openingsuren; dit wil zeggen na het vastgestelde openingsuur en voor het sluitingsuur. Personen die niet betrokken zijn bij de verschillende activiteiten in het sportpark, betreden onder geen beding de sportinfrastructuur en de bijhorende ruimten.

Artikel 15

Materiaal dat gebruikers eventueel op eigen risico hebben aangebracht, verwijderen zij onmiddellijk na de activiteit of bergen het op. Inbreuk op deze regel kan tot gevolg hebben dat het materiaal wordt weggenomen op kosten van de gebruiker.

Toegang tot het zwembad

Artikel 16

Het zwembad is toegankelijk enkel met een geldig ticket of een abonnement. Een ticket of abonnement is niet terugbetaalbaar.

Artikel 17

Voor de toepassing van tarieven kan het personeel van de sportdienst de identiteitskaart van de gebruiker vragen. Indien hij/zij deze niet kan voorleggen, wordt het tarief voor niet-inwoners aangerekend.

Artikel 18

Het abonnement is strikt persoonlijk en gekoppeld aan de naam en het adres van de gebruiker. Hij/zij is zelf verantwoordelijk voor het eigen abonnement. Doorgave van het abonnement aan derden kan tot intrekking van het abonnement leiden.

Artikel 19

Bij verlies en/of beschadiging van de elektronische toegangskaart vervalt de waarborg van 5 euro. De gebruiker meldt het verlies van een abonnement onmiddellijk aan de kassa; het personeel van de sportdienst kan het abonnement desgewenst blokkeren.

Artikel 20

Kinderen jonger dan acht jaar worden vergezeld van ten minste één meezwemmende volwassene (+16 jaar) die permanent toezicht uitoefent op hen.

Artikel 21

Personen die niet kunnen zwemmen en in dieper water willen gaan, worden vergezeld van een meezwemmende volwassene (+16 jaar) die permanent toezicht uitoefent op hen.

Artikel 22

Personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziektes en personen in dronken toestand of onder invloed van drugs, worden niet toegelaten tot het zwembad.

Artikel 23

De dienst- en personeelsruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers.

Artikel 24

De toegang kan geweigerd worden, indien de maximale bezettingsgraad van het zwembad wordt bereikt.

Artikel 25

Personen of groepen, waarvan blijkt of verwacht wordt, dat ze de orde en de rust verstoren of willen verstoren, kunnen de toegang tot het gebouw ontzegd worden.

Tijdsduur voor het zwemmen

Artikel 26

Voor het vrij zwemmen geldt in principe geen tijdsbeperking tijdens de publieke zwembeurten. Onder bepaalde omstandigheden zoals bij grote drukte, moeilijkheden of ongeval, kan de tijdsduur ingekort worden.

Artikel 27

30 minuten voor het sluitingsuur worden geen tickets of abonnementen meer verkocht.

Artikel 28

Bezoekers verlaten het zwembad op het sluitingsuur; 15 minuten na het sluitingsuur verlaten zij ook de kleedkamers.

Algemeen toezicht in het zwembad

Artikel 29

Elke groep wordt begeleid door tenminste één begeleider van minstens 18 jaar. Deze begeleider houdt toezicht van op de kant en zorgt ervoor dat zijn/haar groep de reglementen en veiligheidsvoorschriften naleeft. Wanneer de groep bestaat uit kinderen onder 8 jaar, gaat per 10 kinderen tenminste één begeleider mee in het zwemwater.

Voor scholen geldt: de school zorgt steeds voor minstens één toezichthoudend persoon per 25 zwemmers.

Men kan een lesgeefactiviteit combineren met de functie van toezichthoudend persoon onder de volgende voorwaarden : hij/zij moet zich constant op de kade bevinden en alle baders van de groep rechtstreeks kunnen gade slaan. Het aantal baders onder zijn/haar toezicht mag maximum 35 bedragen.

Artikel 30

Bij aanvraag tot gebruik van het zwembad duiden groepen een groepsverantwoordelijke aan die de groep op de hoogte brengt van de gebruiksrichtlijnen en de veiligheidsvoorschriften doen naleven.

Artikel 31

Indien een gebruiker een ziekte of beperking heeft - bv. hartpatiënten en epilepsiepatiënten - meldt hij/zij dit onmiddellijk aan het toezichthoudend personeel.

Aansprakelijkheid

Artikel 32

Een bezoek aan het sportpark gebeurt op eigen risico. Het AGB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal en beschadigingen van eigendommen van bezoekers, noch in het gebouw noch op de parking.

Artikel 33

Gevonden voorwerpen worden afgegeven aan het personeel van de sportdienst. Zij houdt gevonden voorwerpen maximaal 3 maanden bij.

Artikel 34

Wie schade aanbrengt, wordt wettelijk aansprakelijk gesteld.

Artikel 35

Noch het directiecomité van het AGB, noch het personeel van de sportdienst kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de sluiting van één of meerdere attracties of zelfs de ontruiming van het complex, om welke reden dan ook. Enige vorm van compensatie of restitutie is bijgevolg uitgesloten.

Artikel 36

Het personeel van de sportdienst staat mee in voor de veiligheid en de zedelijkheid van de gebruikers en heeft als taak dit reglement stipt te doen naleven. Elke klacht of onregelmatigheid wordt onmiddellijk aan de sportdienst gemeld.

Artikel 37

De aanwezigheid van toezichthoudend personeel van de sportdienst ontslaat de bezoekers van geen enkele verantwoordelijkheid. De bezoekers staan mee in voor hun eigen veiligheid.

Rookverbod

Artikel 38

Er geldt een algemeen rookverbod in het volledige gebouw.

De kleedkamers van het zwembad

Artikel 39

Gebruikers kleden zich enkel om in de kleedkamers. Zij sluiten tijdens het gebruik van de kleedcabines de deuren en blijven niet langer dan nodig.

Artikel 40

Maximaal één persoon tegelijk kan zich omkleden in de individuele kleedcabines, uitgezonderd een ouder met een kind jonger dan 8 jaar. In groep omkleden kan enkel in de familiecabines of groepskleedkamers.

Artikel 41

Elke gebruiker, met uitzondering van de gebruikers van de groepskleedkamer, bergt zijn/haar kledij op in een locker.

Artikel 42

Gebruikers dragen zorg voor de sleutel van de locker. Bij verlies of beschadiging van de sleutel zal de kostprijs hiervan aangerekend worden aan de gebruiker.

Zwemkledij en zwemmateriaal

Artikel 43

Enkel gebruikers in gepaste zwemkledij krijgen toegang tot het zwembad.

Artikel 44

Gepaste zwemkledij houdt in:

 • voor de heren: een aanspannende zwembroek of zwemshort tot boven de knie
 • voor de dames: een badpak uit één deel of bikini uit twee delen.

In deze zwemkledij zitten geen zakken of ritssluitingen.

Enige andere vorm van kledij zoals ondergoed, bermuda's, shorts op of onder de knie, T-shirts, kleedjes, rokjes en burkini's, worden om hygiënische redenen niet toegelaten. Aanstootgevende kledij als laaghangende zwemshorts, ondergoed, strings of monokini's worden eveneens niet toegestaan.

Artikel 45

De zwemkledij is vervaardigd uit materiaal dat enkel geschikt is om te zwemmen. Andere sportkledij zoals wielerkledij, turnkledij of loopkledij is bijgevolg niet toegelaten.

Artikel 46

Geen enkele vorm van hoofddeksel wordt toegelaten in het zwemcomplex, met uitzondering van een badmuts.

Artikel 47

Attributen zoals zwemvliezen, pullboys, handpeddels en plankjes zijn toegelaten tijdens het vrij zwemmen. Op drukke momenten kan het toezichthoudend personeel het gebruik ervan verbieden.

Artikel 48

Baby's (-3 jaar) zijn verplicht een zwempamper te dragen.

Artikel 49

Gebruikers (scholen/clubs) kunnen na voorafgaande toelating van het toezichthoudend personeel van de sportdienst zwemmen met gewone kledij om reddend zwemmen in te oefenen

Hygiëne

Artikel 50

Enkel gebruikers met propere zwemkledij worden toegelaten tot het zwembad.

Artikel 51

Een douche nemen is verplicht voor en na elke zwembeurt en na elk toiletbezoek.

Artikel 52

De gebruiker draagt steeds maximaal bij tot een schoon gebouw en zwemwater.

Artikel 53

Gebruikers kunnen zeep en shampoo enkel in de doucheruimte van de kleedkamers gebruiken.

Artikel 54

Rond het bad en in de natte zone van de kleedkamers wordt blootvoets gelopen. Zwembadmedewerkers en begeleidende leerkrachten kunnen in de natte zones evenwel speciaal aangepast schoeisel dragen.

Voeding in het zwembad

Artikel 55

Gebruikers laten alle persoonlijke bezittingen achter in de lockers of de groepskleedkamers.

Artikel 56

Er mag niet gegeten en/of gedronken worden in het zwembad en de kleedruimte.

Zwemles, schoolzwemmen en clubzwemmen

Artikel 57

Enkel scholen, zwemclubs, de sportdienst en zwembadpersoneel mogen zwemles of andere lessen geven in de vooraf afgesproken delen van het bad.

Privaat lesgeven kan enkel onder de voorwaarden, bepaald in het reglement private zwemlessen.

Artikel 58

Gebruikers kunnen geen enkele ruimte in het zwembad opeisen voor private doeleinden, tenzij bij verhuring.

Artikel 59

De sportdienst wijst ieder jaar de zwembeurten voor scholen toe. Begeleidende leerkrachten houden steeds mee toezicht tijdens het schoolzwemmen. De school en het directiecomité van het AGB maken hierover afspraken in een onderlinge overeenkomst (protocol schoolzwemmen).

Artikel 60

Lesgevers kunnen enkel zwemlesmateriaal van de sportdienst gebruiken na toelating van het toezichthoudend personeel en voor de doeleinden waarvoor het werd ontworpen.

Artikel 61

Het toezichthoudend personeel kan bepalen om baden of zwemzones af te sluiten. Bijvoorbeeld bij verhuur zijn deze dan niet toegankelijk voor andere gebruikers.

Artikel 62

Voor school- en clubzwemmen worden er aanvullende afspraken op dit reglement gemaakt in afzonderlijke overeenkomsten.

Sport en spel

Artikel 63

Duiken kan enkel in de diepe zone van het 25-meterbad.

Artikel 64

Het toezichthoudend personeel van de sportdienst kan zwemspeelgoed zoals strandballen, banden, matten, zwemvliezen, duik- en zwembrillen toelaten naargelang de bezetting van het zwembad. Harde ballen worden niet toegelaten.

Artikel 65

Enkel gebruikers met voldoende zwemervaring kunnen zich in het diepe bad begeven. Bij twijfel legt het toezichthoudend personeel van de sportdienst de gebruiker hiervoor een zwemproef (25 meter zwemmen) op. Indien de gebruiker niet voldoende kan zwemmen, wordt deze verwezen naar het ondiep gedeelte of het instructiebad.

Artikel 66

De wildwaterbaan mag enkel gebruikt worden door personen met voldoende zwemervaring. De gebruiksregels, aangegeven aan het begin van de wildwaterbaan, moeten nageleefd worden.

Wat niet mag

Artikel 67

Wordt niet toegelaten in de gehele zweminfrastructuur:

 • lastig vallen, opzettelijk hinderen of in gevaar brengen van andere personen
 • lopen rond het bad of in de kleedruimtes
 • gevaarlijk spelen, spuwen of roepen
 • elkaar in het water duwen, onderduwen of onder water houden
 • onzedelijk of onbeleefd gedragen
 • beschadigen van het zwembad, bijvoorbeeld door geschrift of bevuiling
 • zonder begeleiding met zwembandjes zwemmen in het diepe gedeelte
 • geluidsapparatuur meebrengen, fotograferen of filmen
 • gevaarlijke of scherpe voorwerpen meebrengen
 • om het even welk voorwerp - zonder voorafgaande toestemming- in het water brengen
 • aanwijzingen van het personeel negeren
 • gebrek aan hoffelijkheid wegens huidskleur, geaardheid of geslacht

Deze opsomming is niet beperkend. In geval van betwisting oordeelt het bevoegde personeel van de sportdienst.

Weigering toegang of verwijdering uit het bad

Artikel 68

Bij inbreuk op dit reglement kan de sportdienst de gebruiker uit het zwembad verwijderen.

Artikel 69

De sportdienst of het directiecomité van het AGB kunnen de bezoekers die in overtreding zijn met het reglement van inwendige orde een toegangsverbod opleggen. In geval van strafbare feiten wordt een proces-verbaal opgemaakt door de politie.

Artikel 70

Het directiecomité van het AGB of de sportdienst maken het toegangsverbod over aan de overtreder, of aan de ouder of voogd bij minderjarigen, met een aangetekend schrijven.

Artikel 71

Indien de bezoeker het toegangsverbod negeert, wordt de politie ingeschakeld.

Algemene regels betreffende verhuring

Artikel 72

Geen enkele vereniging of groepering mag van de zweminfrastructuur en bijhorende ruimten gebruik maken zonder voorafgaande toelating van de sportdienst en enkel mits naleving van de in deze toelating bepaalde voorwaarden.

Artikel 73

Bij verhuur van het zwembad neemt de huurder dit reglement volledig in acht. Hierbij zorgt de huurder speciaal voor volgende zaken:

 • Zwemmateriaal en speeltoestellen worden alleen gebruikt met het doel waarvoor zij bestemd zijn. De huurder kan zijn eigen materiaal gebruiken mits toelating van de sportdienst. Voor deze materialen draagt de huurder zelf alle verantwoordelijkheid.
 • De gebruikte ruimtes worden in opgeruimde en nette toestand achtergelaten. Niets mag achtergelaten worden in de kleedkamers.
 • Het is verboden handel te drijven in het sportpark.
 • Het zwembad kan niet afgehuurd worden voor commerciële doeleinden.

Artikel 74

Bestaande publiciteit en aankondigingen worden niet onzichtbaar gemaakt.

Artikel 75

Wanneer een gebruiker de infrastructuur niet gebruikt, sluit dat de betaling van de vergoeding niet uit, tenzij in gevallen van overmacht, waarover de sportdienst beslist.

Wanneer men op korte termijn een annulatie doorvoert, zullen er annulatiekosten aangerekend worden. Deze annulatiekosten gelden voor alle verhuurbare ruimtes in het sportpark. Volgende annulatiekosten zijn van toepassing :

 • 4 dagen of meer vooraf: geen annulatiekosten
 • 2 tot 3 dagen vooraf: 50 % van het verschuldigde bedrag
 • Minder dan 2 dagen vooraf: 100 % van het verschuldigde bedrag

Artikel 76

Zwemgerelateerde verenigingen, die het zwembad afhuren buiten de reguliere openingstijden, dienen zelf te voorzien in een toezichthoudend persoon, die in het bezit is van een gevalideerd hoger reddersbrevet.

Artikel 77

Gebruikers kunnen ter plaatse geen wijzigingen aanbrengen in de vooropgestelde dagindeling. Ieder voorstel tot wijziging van de dagindeling wordt tijdig en schriftelijk (per e-mail) aangevraagd aan de sportdienst.

Artikel 78

De vereniging of personen die toelating hebben gekregen om van de sportinfrastructuur gebruik te maken zijn verantwoordelijk voor iedere schade die hun leden, de bezoekende ploegen, toeschouwers of henzelf veroorzaken.

De schade wordt onmiddellijk gemeld aan de sportdienst. De herstellingskosten worden op eerste verzoek vereffend.

Contact

Zwembad De Beeltjens
Sportpark De Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo
België
014 53 92 10