Uitleenreglement feestmateriaal

Artikel 1

Met ingang van 1 januari 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een retributie geheven op de uitlening van herbruikbare bekers.

Artikel 2

Elke organisator/vereniging van openbare manifestaties kan bij het gemeentebestuur gemeentelijke feestmaterialen aanvragen.  Particulieren kunnen voor privé-initiatieven geen materialen ontlenen.

Artikel 3

De aanvraag tot ontlening van feestmaterialen dient schriftelijk, per mail of via de formulieren te vinden onder het e-loket van de gemeentelijke website (uitleendienst feestmateriaal of vergunningen aanvragen voor je evenement/meldingsformulier) te gebeuren en dit ten laatste één maand voor de manifestatie.

Artikel 4

Materialen verder uitlenen aan derden is ten strengste verboden tenzij in overleg met de uitleendienst.

Artikel 5

Alle materialen worden gratis uitgeleend, uitgezonderd de herbruikbare bekers (zie retributiereglement op het uitlenen van herbruikbare bekers).

Artikel 6

Het is verboden zelf veranderingen en herstellingen aan te brengen aan de materialen.

Artikel 7

De gebruikte materialen dienen proper of gereinigd teruggegeven te worden.

Artikel 8

Bij gebruik van evenementencontainers dienen deze na de activiteit tijdig aan de straat geplaatst te worden voor de ophaling zodat IOK deze kan ledigen.  Het factuur voor de ophaling van afval wordt rechtstreeks door IOK aan de organisatie bezorgd.

Artikel 9

Feestmateriaal wordt enkel geleverd, niet geplaatst. Hiervan kan enkel via een collegebesluit  afgeweken worden.

Artikel 10

Materialen die door de gemeentediensten geleverd worden:

 • podia
 • tentoonstellingspanelen
 • vlaggenpalen
 • tafels en stoelen
 • kiosk
 • herashekken
 • schragen
 • evenementencontainers
 • staantafels
 • nadars
 • toogplanken met bijhorende haken

Artikel 11

De bovenvermelde materialen worden geleverd op een plaats die bereikbaar is met een vrachtwagen.

Artikel 12

Indien de organisator/vereniging niet aanwezig kan zijn bij de levering wordt er verondersteld dat de organisator/vereniging akkoord gaat met de aantallen die geleverd werden alsook met de goede staat waarin de materialen verkeren en de plaats van levering.  Eventuele discussies zijn dan ook uitgesloten tenzij de organisator/vereniging nog voor het aanvangen van de manifestatie aan het gemeentebestuur meedeelt welke tekorten of beschadigingen aanwezig zijn, over de leverplaats valt niet te discussiëren.  De kennisgeving hiervan geschiedt per mail (uitleendienst@westerlo.be).  Na gebruik dient de organisator/vereniging de materialen terug te verzamelen op de plaats waar ze door de gemeentediensten zijn afgeleverd.

Artikel 13

De materialen die met een container worden geleverd, dienen uiterlijk om 7.00 uur 's morgens op de eerstvolgende werkdag na de activiteit, op de juiste manier (volgens plan) terug in de containers zijn ingeladen. 

Artikel 14

De gebruikte materialen moeten op de juiste manier (eventueel volgens plan) terug verzameld worden: tafels en stoelen moeten per kleur gesorteerd  worden; de tentoonstellingspanelen moeten uit de staanders gehaald worden; nadars moeten juist op de platte wagen gezet worden ....

Artikel 15

Materialen die door de vereniging zelf dienen opgehaald te worden

 • Geldkassa's
 • Toneeldoeken
 • Elektrisch materiaal

Artikel 16

Dit materiaal moet door de ontlener zelf worden afgehaald en teruggebracht naar het Technisch Centrum. Het gereserveerde materiaal kan afgehaald worden vanaf de dag vermeld op de bevestiging van de ontlening. Het materiaal moet teruggebracht worden op de eerstvolgende werkdag na het beëindigen van de ontleningstermijn. Openingsuren van maandag tot en met donderdag van 8 tot 16 uur  en op vrijdag van 8 tot 11.30 uur. 

Artikel 17

Indien het geleende materiaal niet volgens afspraak teruggebracht wordt, zal een boete van 10 euro aangerekend worden per dag dat het later teruggebracht wordt. 

Artikel 18

Bij het niet juist of laattijdig aanleveren van de op te halen materialen, zullen de kosten doorgerekend worden aan de organisatie volgens de retributie technische prestaties.

Artikel 19

Bij verlies of beschadiging van materialen zal steeds de geleden schade of het verlies worden teruggevorderd volgens volgende tarieven:

 • vlaggenpalen: 30 euro
 • tafel: 25 euro
 • stoel: 15 euro
 • herashekken: 150 euro
 • schragen: 100 euro
 • evenementencontainers: volgens IOK
 • staantafels: 70 euro
 • nadarhek: 65 euro 
 • toogplanken: 40 euro
 • haak voor toogplanken: 15 euro
 • geldkassa: 15 euro
 • toneeldoeken: 45 euro
 • curverbox toneeldoeken: 20 euro
 • elektrisch materiaal paddenstoel 64A: 900 euro
 • elektrisch materiaal paddenstoel 32A: 600 euro
 • kabel 50 meter 64A: 500 euro
 • kabel 50 meter 32A: 200 euro

Voor de andere materialen zal de herstelkost in rekening worden gebracht.

Artikel 20

Voor de aangewende producten en/of vervangingsmaterialen bij herstelling door gemeentediensten of herstelling door derden wordt de werkelijke kostprijs gevraagd. Het betreft steeds de reële kostprijs inclusief btw.

Artikel 21

In geval van openstaande rekeningen, kunnen er geen diensten meer geleverd worden door de gemeente.

Artikel 22

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen terzake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 23

Indien geen bezwaren worden ingediend gedurende het openbaar onderzoek, wordt deze verordening als definitief aanzien.

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten