Subsidie voor aanleg kunstgrasvoetbalvelden

Westelse voetbalclubs kunnen met steun van de gemeente kunstgrasvoetbalvelden aanleggen. De gemeente heeft daarvoor een subsidiereglement. De gemeente subsidieert een derde van de investering met een maximum van 100 000 euro. Elke aanvraag wordt apart behandeld door een subsidiecommissie.

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld

Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld om het sporten in kwaliteitsvolle omstandigheden te promoten.

Artikel 1 kredieten

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten, kan het gemeentebestuur subsidies verlenen aan die voetbalclubs die voldoen aan de voorwaarden van dit subsidiereglement.

Artikel 2 erkenning

Een voetbalclub is erkend door de gemeente Westerlo, indien:

 • de voetbalclub voldoet aan de voorwaarden zoals die zijn opgenomen in het 'Reglement renteloze leningen aan verenigingen' 
 • de voetbalclub heeft haar zetel op het grondgebied van de gemeente Westerlo
 • de voetbalclub ontplooit haar activiteiten op het grondgebied van de gemeente Westerlo
 • de voetbalclub is aangesloten bij de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB) of bij Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV)
 • de voetbalclub organiseert trainingen en wedstrijden voor jeugd- en seniorenelftallen en stelt haar infrastructuur ter beschikking van al haar leden
 • de voetbalclub moet eigenaar zijn van de gronden, waarop de infrastructuurwerken zullen uitgevoerd worden, of de gronden in erfpacht hebben met een resterende looptijd van tenminste 10 jaar.

Artikel 3 voorwerp

Elke voetbalclub heeft als taak de voetbalsport in al haar facetten te promoten. Een degelijke infrastructuur, aangepast aan de noden van de betrokken sporttak, is daarbij onontbeerlijk. Om dit te ondersteunen, verleent de gemeente Westerlo een subsidie aan voetbalclubs die voor hun trainingen en wedstrijden willen investeren in de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld. Dit kunstgrasvoetbalveld moet voor de clubwerking een meerwaarde betekenen door ofwel extra speeloppervlakte te creëren ofwel een bestaand voetbalveld te vervangen. 

Artikel 4 technische vereisten kunstgrasvoetbalveld

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, moet het kunstgrasvoetbalveld voldoen aan de volgende vereisten:

 • minimum 4.500m² nuttige speloppervlakte bevatten
 • het spelen van officiële wedstrijden voor jeugd- en/of eerste elftallen toelaten
 • voldoen aan de moderne kwaliteitseisen, aan te tonen aan de hand van de offerte en technische beschrijving en referenties van de aannemer. Het college van burgemeester en schepenen kan een subsidieaanvraag weigeren indien het ingediende voorstel onvoldoende kwaliteitsgaranties bevat;
 • naast de effectieve aanleg van het kunstgrasvoetbalveld kunnen volgende kosten ook in rekening gebracht worden: maximum twee dug-outs, omheining, verlichting en maximum twee ballenvangers

Artikel 5 berekening van de maximale subsidie per subsidiedossier

Elk kunstgrasvoetbalveld vormt een apart subsidiedossier.

De financiering van het kunstgrasvoetbalveld kan als volgt gebeuren: maximum 1/3de van de aanvaarde som komt in aanmerking voor een gemeentelijke investeringssubsidie met een maximum van 100.000 euro per subsidiedossier, maximum 1/3de van de aanvaarde som kan gefinancierd worden met een renteloze lening van maximaal 100.000 euro, terugbetaalbaar in maximaal 15 schijven en het saldo (minimaal 1/3de van de aanvaarde som) dient de voetbalclub te financieren met eigen middelen, die niet het voorwerp uitmaken van een renteloze lening.

Voor de renteloze lening van maximum 100.000 euro gelden dezelfde principes als deze bepaald in het 'Reglement renteloze leningen aan verenigingen', met die uitzondering dat de renteloze lening voor een kunstgrasvoetbalveld cumuleerbaar is met een gewone renteloze lening. Er kunnen geen twee renteloze leningen voor kunstgrasvoetbalvelden tegelijk lopen. Bij een nieuwe aanvraag moet de vorige renteloze lening voor kunstgrasvoetbalvelden volledig zijn afgelost.

Artikel 6 aanvraagprocedure

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring, dient de voetbalclub een schriftelijke aanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie of renteloze lening kan uitgekeerd worden. 

Artikel 7 verplichtingen voor de aanvrager

Een aanvraag kan zowel betrekking hebben op een nog aan te leggen kunstgrasvoetbalveld als op een reeds aangelegd kunstgrasvoetbalveld, op voorwaarde dat de aanleg minder dan 1 kalenderjaar geleden is. De aanvrager dient uitdrukkelijk aan te geven of er alleen een subsidie, een subsidie én een renteloze lening of alleen een renteloze lening wordt gevraagd. Samen met het ingediende dossier wordt een raming, offerte of factuur en een kwaliteitsbeschrijving van de uit te voeren of uitgevoerde werken toegevoegd.

Indien de aanvraag ook een renteloze lening bevat, dienen alle stukken die vermeld worden in het 'Reglement renteloze leningen aan verenigingen' toegevoegd te worden bij het aanvraagdossier, net als de gewenste aflossingstermijn (maximaal 15 jaar) .

Indien het dossier onvolledig is of onvoldoende informatie bevat om het te beoordelen op 1 september, kan de beoordeling ervan uitgesteld worden. De inschrijving in het budget van de subsidie of renteloze lening kan daardoor ook
uitgesteld worden tot een volgende budgetwijziging of budgetopmaak.

Artikel 8 subsidiecommissie

De gemeentelijke sportraad treedt op als subsidiecommissie. Deze subsidiecommissie behandelt enkel de tijdig ingediende subsidiedossiers op hun geldigheid en volledigheid. De sportraad maakt voor 1 oktober van het jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft, haar advies over aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 9 uitbetaling

Indien, in uitvoering van het subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld, zowel een renteloze lening als een subsidie werden toegekend, kan de subsidie maar uitbetaald worden nadat de renteloze lening volledig werd opgenomen. De uitbetaling van de renteloze lening kan maar geschieden nadat alle modaliteiten met betrekking tot de renteloze lening door het college van burgemeester en schepenen zijn goedgekeurd.

In tegenstelling tot artikel 9 van het 'Reglement renteloze leningen aan verenigingen' wordt de renteloze lening voor een kunstgrasvoetbalveld in één keer uitbetaald, op voorlegging van één of meerdere facturen waarvan de som minstens even groot is als het bedrag dat als renteloze lening is toegekend.

Indien bij de totale afrekening blijkt dat er te veel aan renteloze lening werd uitbetaald, wordt het verschil ingehouden op het nog te betalen saldo van de subsidie. Na deze herberekening ontvangt de club een nieuw aflossingsschema. De subsidie wordt uitbetaald op basis van het voorleggen van facturen a rato van maximaal 1/3de van de som van de ingediende facturen op voorwaarde dat er aan renteloze lening en subsidie samen niet meer uitbetaald wordt dan het ingediende factuurbedrag.

De uitbetaling geschiedt gemiddeld 30 dagen nadat de aanvraag tot uitbetaling bij de gemeente is ingediend, op voorwaarde dat de aanvraag volledig is en alle elementen bevat die nodig zijn om de uitbetaling te realiseren. Een aantal rekenvoorbeelden werd  toegevoegd als bijlage bij dit reglement om de wijze van uitbetaling te illustreren. 

Artikel 10 overgangsmaatregel

Voetbalclubs die subsidies willen bekomen in 2016 en reeds een aanvraag hebben ingediend in 2015, moeten een vervolledigd aanvraagdossier bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen voor 1 maart 2016 en bezorgt de sportraad haar advies voor 1 april.

Artikel 11 in werking treding

Dit reglement treedt in werking op 23 februari 2016.

Rekenvoorbeeld 1 renteloze lening en subsidie voor maximaal bedrag, facturatie in schijven

Toekenning

 • geraamde kostprijs: 300.000 euro
 • renteloze lening: 100.000 euro
 • investeringssubsidie: 100.000 euro

Indienen facturen: stel dat de aannemer de facturen in schijven indient: eind juni: eerste factuur van: 50.000 euro

 • voorlopig geen uitbetaling, bedrag van de renteloze lening is nog niet bereikt

eind juli: tweede factuur van 130.000 euro

 • uitbetaling renteloze lening: 100.000 euro tegen +/- eind augustus
 • uitbetaling subsidie: 1/3de van 180.000 euro = 60.000 euro tegen +/- eind augustus

eind september: eindfactuur van 140.000 euro

 • uitbetaling subsidie: 1/3de van het maximale bedrag (100.000 euro) verminderd met wat reeds betaald is (60.000 euro) = 40.000 euro tegen +/- eind oktober

Resultaat

 • Totale kostprijs: 320.000 euro

Financiering

 • Renteloze lening: 100.000 euro uitbetaling +/- eind augustus
 • Subsidie gemeente: 100.000 euro waarvan 60.000 euro +/- eind augustus en 40.000 euro +/- eind oktober
 • Eigen aandeel sportclub: 120.000 euro

Rekenvoorbeeld 2: renteloze lening en subsidie voor maximaal bedrag, betaling in één eindfactuur

Toekenning

 • geraamde kostprijs: 300.000 euro
 • renteloze lening: 100.000 euro
 • investeringssubsidie: 100.000 euro

Factuur van 282.000 euro, ingediend eind juni. Renteloze lening is maximaal 1/3de dus 94.000 euro, betaalbaar +/- eind juli. Subsidie is maximaal 1/3de dus 94.000 euro, betaalbaar +/- eind juli.

Resultaat 

 • Totale kostprijs: 282.000 euro

Financiering

 • Renteloze lening 94.000 euro betaalbaar +/- eind juli
 • Subsidie gemeente 94.000 euro betaalbaar +/- eind juli
 • Eigen aandeel sportclub 94.000 euro

Rekenvoorbeeld 3: renteloze lening en subsidie voor maximaal bedrag, facturatie in schijven

Toekenning

 • geraamde kostprijs: 300.000 euro
 • renteloze lening: 100.000 euro
 • investeringssubsidie: 100.000 euro

Indienen facturen: stel dat de aannemer de facturen in schijven indient: eind juni: eerste factuur van: 50.000 euro

 • voorlopig geen uitbetaling, bedrag van de renteloze lening is nog niet bereikt

eind juli: tweede factuur van 130.000 euro

 • uitbetaling renteloze lening: 100.000 euro tegen +/- eind augustus
 • uitbetaling subsidie: 1/3de van 180.000 euro = 60.000 euro tegen +/- eind augustus

eind september: eindfactuur van 102.000 euro

 • er is te veel uitbetaald aan de renteloze lening. Het verschil (6.000 euro) wordt ingehouden op de subsidie
 • uitbetaling subsidie: 1/3de van het maximale bedrag (282.000/3 = 94.000euro) verminderd met wat reeds betaald is (60.000 euro) en wat te veel uitbetaald is op de renteloze lening = 28.000 euro tegen +/- eind oktober

Resultaat

 • Totale kostprijs: 282.000 euro

Financiering

 • Renteloze lening: 94.000 euro waarvan 100.000 euro betaald +/- eind augustus en 6.000 euro verrekend eind oktober (nieuwe aflossingstabel)
 • Subsidie gemeente: 94.000 euro waarvan 6.000 reeds uitbetaald +/- eind augustus en 88.000 betaald +/- eind oktober
 • Eigen aandeel sportclub 94.000 euro

Rekenvoorbeeld 4: renteloze lening en subsidie voor maximaal bedrag, facturatie in schijven

Toekenning

 • geraamde kostprijs: 300.000 euro
 • renteloze lening: 100.000 euro
 • investeringssubsidie: 100.000 euro

Indienen facturen: stel dat de aannemer de facturen in schijven indient: eind juni: eerste factuur van: 50.000 euro

 • voorlopig geen uitbetaling, bedrag van de renteloze lening is nog niet bereikt

eind juli: tweede factuur van 70.000 euro
Som van de ingediende facturen eind juli: 120.000 euro 

 • uitbetaling renteloze lening: 100.000 euro tegen +/- eind augustus
 • uitbetaling subsidie: in principe 1/3de van het totaal factuurbedrag (= 40.000 euro) maar er kan aan renteloze lening en subsidie samen nooit meer uitbetaald worden dan het totaal van de ingediende facturen en dus wordt er maar 20.000 euro aan subsidie uitbetaald tegen +/- eind augustus

eind september: eindfactuur van 180.000 euro

 • uitbetaling subsidie: 1/3de van het maximale bedrag (100.000 euro)  verminderd met wat reeds betaald is (20.000 euro) = 80.000 euro tegen +/- eind oktober

Resultaat

 • Totale kostprijs: 300.000 euro

Financiering

 • Renteloze lening: 100.000 euro waarvan uitbetaling +/- eind augustus
 • Subsidie gemeente: 100.000 euro waarvan 20.000 uitbetaald +/- eind augustus en 80.000 betaald +/- eind oktober 
Sportdienst
Sportpark De Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo
België
014 53 92 10
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak