Subsidie voor educatieve projecten over het zuiden of over de noord-zuidproblematiek

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 en gepubliceerd op deze website in 2009.

Artikel 1

Binnen de perken van het goedgekeurde krediet in het budget wordt een subsidie uitgekeerd aan verenigingen die een educatief project uitwerken over het Zuiden en de Noord-zuidproblematiek.

Artikel 2 Welke projecten komen in aanmerking voor een tussenkomst?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie van het gemeentebestuur moet voldaan worden aan volgende criteria:

Het georganiseerde project:

  • moet plaatsvinden tussen 1 januari en 30 november van het lopende werkjaar met een positief programma dat een uitnodigend karakter uitstraalt naar de leden van de vereniging of het brede publiek in de gemeente. Evenementen die doorgaan na 30 november worden mee in aanmerking genomen bij het volgende werkjaar
  • heeft als doel inwoners op een ongedwongen manier in contact te brengen met het Zuiden en/of de Noord-zuidproblematiek
  • wordt georganiseerd door een gemeentelijke instantie, een gemeentelijk samenwerkingsplatform of een vereniging actief in de gemeente Westerlo

Artikel 3 Welke omvang kan de tussenkomst hebben?

Per project wordt, binnen de perken van het in de begroting goedgekeurde krediet, 75 % van de onkosten vergoed met een maximum van 300 euro per project.

Minstens de helft van de uitgaven die voor tussenkomst ingediend worden, moet betrekking hebben op prestatievergoedingen voor acts, optredens, voorstellingen, lessen, workshops, toespraken of vertoningen.

Bij projecten die in aanmerking komen voor een samenwerking met Vormingplus Kempen wordt deze subsidie afgetrokken van de totale onkosten van het project. Op het restbedrag wordt dit subsidiereglement toegepast.

Voor alle duidelijkheid: er is geen recuperatie voorzien op uitgaven voor voedsel- of drankaankoop, catering of bediening van eten en drinken, benodigdheden of apparatuur om eten en drinken te bewaren, te bereiden of te schenken.

Omwille van de permanent educatieve werking die Oxfam Wereldwinkel heeft, krijgen zij jaarlijks een bedrag van 1.200 euro toegekend. In ruil hiervoor leveren zij uiterlijk op 30 november een jaaroverzicht in, waaruit we kunnen afleiden dat er minstens 4 educatieve projecten hebben plaatsgevonden.

Artikel 4 Hoe kan een tussenkomst bekomen worden?

op de aankondigingen voor de activiteiten dient steeds het logo van de wereldraad afgebeeld te worden.
de vereiste bewijsvoering dient ten laatste op 1 december van het lopende werkjaar aan de wereldconsulent bezorgd te worden, samen met voldoende geldige kosten- en betaalbewijzen over uitgaven doe voor tussenkomst in aanmerking komen.

Artikel 5 Welke bewijsvoering is nodig om een tussenkomst te bekomen?

  • een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier
  • een exemplaar van de verschillende aankondigingen van het project (met het logo van de Wereldraad er op vermeld)
  • een correct ingevulde en ondertekende financiële afrekening voor het globale programma
  • (kopies van) ontvangen facturen, kostennota’s of afgesloten schriftelijke overeenkomsten voor de uitgaven die in aanmerking komen voor subsidiëring. Deze bewijzen moeten duidelijk vermelden waarvoor betaald is

Artikel 6 Volgende kostenbewijzen worden niet in aanmerking genomen:

  • anonieme (en bijgevolg niet controleerbare) kastickets voor eender welke kost
  • interne transacties binnen de eigen organisatie voor welke kost dan ook

Artikel 7 Hoe verloopt de betaling van de vastgestelde tussenkomst?

De verrekening zal gebeuren op de rekening die via het formulierluik “algemene gegevens” vanuit de vereniging meegedeeld werd en dit voor 31 december van het lopende werkjaar.

Het concrete bedrag van de tussenkomst wordt door het college van burgemeester en schepenen vastgesteld na toetsing van de bewijsvoering en een advies van de wereldraad.

Artikel 8

Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2009.

Wereld
Bib Westerlo
Kasteelpark 5
2260 Westerlo
België
014 53 92 09
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 17:00
Na afspraak
09:00 - 17:00
Na afspraak