Subsidie voor gebruik Sporthal De Beeltjens door secundaire scholen

Artikel 1 kredieten

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten, kan het gemeentebestuur subsidies verlenen aan de secundaire scholen, die voldoen aan de voorwaarden van dit subsidiereglement.

Artikel 2 erkenning

Een secundaire school is erkend door de gemeente Westerlo, indien zij voldoet aan alle volgende

  • de secundaire school heeft haar zetel op het grondgebied van de gemeente
  • de secundaire school ontplooit haar activiteiten op het grondgebied van de gemeente
  • de secundaire school biedt voltijds gewoon of buitengewoon onderwijs
  • de secundaire school heeft een aanvraag ingediend om erkend te worden en heeft een voorstel van tegenprestatie ingediend

De erkenning hoeft slecht één keer aangevraagd te worden en blijft behouden tot de erkenning wordt herroepen.

Met de erkende sportlocatie wordt bedoeld sporthal De Beeltjens, Kasteelpark 6, 2260 Westerlo.

Artikel 3 voorwerp

Elke secundaire school heeft als taak de sport in al haar facetten te promoten binnen de lesuren Lichamelijke Opvoeding. Opdat de leerlingen in aanraking zouden komen met sportfaciliteiten en sportclubs, is het belangrijk dat de school een aantal van die lesuren organiseert buiten de schoolgebouwen. Om dit te ondersteunen, verleent de gemeente Westerlo een subsidie aan secundaire scholen die voor de lessen lichamelijke opvoeding tijdens de reguliere schooluren en onder begeleiding van een leerkracht worden gegeven op voorwaarde dat die lessen doorgaan op een erkende sportlocatie.

Buiten- of naschoolse activiteiten of lessen, die doorgaan in andere sportinfrastructuur dan sporthal De Beeltjens komen niet in aanmerking voor subsidiëring

Artikel 4 tegenprestatie

In ruil voor een subsidiëring van de sportactiviteiten buiten het schoolgebouw op een erkende sportlocatie, gaat de school akkoord om de gemeente technische ondersteuning te verlenen of infrastructuur ter beschikking te stellen. De secundaire school maakt haar voorstel met technische en infrastructurele tegemoetkomingen over aan het college van burgemeester en schepenen voordat de subsidie een eerste keer uitbetaald wordt. Dit voorstel wordt jaarlijks en stilzwijgend verlengd, tot één van de partijen schriftelijk laat weten dat ze het voorstel wenst aan te passen of te laten aanpassen.

Artikel 5 aanvraagprocedure

Vooraleer een secundaire school in aanmerking kan komen voor een subsidie, dient ze een erkenningsaanvraag in bij het college van burgemeester en schepenen, samen met het voorstel voor technische en infrastructurele ondersteuning.

Eens een secundaire school erkend is, kan ze jaarlijks en voor 15 september een tegemoetkoming aanvragen voor kosten gemaakt in het voorafgaand schooljaar met betrekking tot het gebruik van de erkende sportlocatie.

Artikel 6 subsidiecommissie

De gemeentelijke sportraad fungeert als adviescommissie. Deze adviescommissie behandelt enkel de tijdig ingediende subsidiedossiers op hun geldigheid en volledigheid. De sportraad maakt voor 1 november van het begrotingsjaar, waarop de subsidie betrekking heeft, haar advies over aan het college van burgemeester en schepenen.
Indien er onvoldoende budget blijkt te zijn, zal de sportraad een verdeelsleutel voorstellen voor de verdeling van het beschikbare krediet over de verschillende aanvragers.

Artikel 7 uitbetaling

De uitbetaling van de subsidies zal gebeuren voor 31 december van het betrokken jaar.

Artikel 8 klachtenprocedure

Elke secundaire school, die recht heeft op subsidiëring, zal voor 1 december schriftelijk op de hoogte gebracht worden van het subsidiebedrag waarop ze recht heeft. Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo binnen de tien dagen na ontvangst van het schrijven van het gemeentebestuur.

De klacht zal behandeld worden door de raad van beheer van de sportraad, die een grondig advies zal overmaken aan het college van burgemeester en schepenen. Voor 15 december van het betrokken dienstjaar zal desbetreffende secundaire school op de hoogte gebracht worden van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 9 overgangsmaatregel

Voor schooljaar 2014-2015 kunnen subsidieaanvragen ingediend worden tot 30 januari 2016.

Artikel 10

Dit reglement treedt in werking op 15 december 2015.

Contact

Sportdienst
Sportpark De Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo
België
014 53 92 10
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak