Subsidie voor kadervorming van jongeren die geen lid zijn van een jeugdvereniging

Jongeren tussen 16 en 25 jaar die in hun vrije tijd vorming volgen, kunnen daarvoor een subsidie krijgen van de gemeente. Vorming die leidt tot een erkend attest (bijvoorbeeld van animator in het jeugdwerk) of over de begeleiding van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, wordt voor 75 procent terugbetaald, met een maximum 150 euro per persoon per kalenderjaar. Andere vorming geeft recht op een subsidie van 50 procent, met een maximum van 150 euro per persoon per kalenderjaar.

Vraag je subsidie zo snel mogelijk na afloop van de vorming aan bij de jeugddienst op het gemeentehuis.

Beschrijving

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 november 2011

Artikel 1 Toepassingsgebied

Binnen de perken van het krediet, daartoe goedgekeurd op het budget van de gemeente, wordt aan Westelse jongeren onder de hierna vermelde voorwaarden, een subsidie verleend voor de deelname aan (kader)vorming.

Artikel 2 Verklarende woordenlijst

In dit reglement wordt verstaan onder:
Westelse jongeren:

 • jongeren die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Westerlo
 • vanaf het kalenderjaar waarin ze 16 jaar oud worden, tot en met het einde van het kalenderjaar waarin ze 25 jaar oud worden

(Kader)vorming: 
De samenhangende opleiding en begeleiding van de (toekomstige) animatoren en begeleiders van kinderen en jongeren in het jeugdwerk, en dit gericht op de kwaliteitsverbetering van de jeugdwerkbegeleiding.

Vorming inzake maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren: vorming waarvan het programma hetzij in zijn geheel, hetzij voor minstens de helft, afgestemd is op het gegeven van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zijn allochtone kinderen en jongeren, kinderen en jongeren uit de bijzondere jeugdbijstand, chronisch en/of langdurig zieke kinderen en jongeren, kinderen en jongeren met een mentale en/of fysieke handicap. Deze lijst is niet limitatief.

Geldig betalingsbewijs:

 • factuur op naam van de aanvrager, ondertekend door de organisator van de (kader)vorming 'voor voldaan' of
 • een factuur op naam van de aanvrager, vergezeld van het bewijs van overschrijving.

Geldige betalingsbewijzen moeten voldoende gedetailleerd zijn om controle van de gegevens mogelijk te maken.

Artikel 3 Algemene voorwaarden en beperkingen

 • De subsidie voor (kader)vorming kan worden aangevraagd door Westelse jongeren zoals hoger omschreven.
 • De (kader)vorming moet ingericht zijn of gegeven worden door vormingsorganisaties of -instellingen die erkend zijn door de Vlaamse Overheid. De volledige lijst met organisaties kan geraadpleegd worden op www.sociaalcultureel.be.
 • Het totale subsidiebedrag waarop de aanvrager in een kalenderjaar aanspraak kan maken, bedraagt maximaal 150 euro. De aanvragen moeten betrekking hebben op de deelname aan de kadervorming. Andere onkosten, zoals vervoersonkosten en onkosten voor maaltijden, komen niet in aanmerking.
 • Eenzelfde persoon kan slechts voor één vorming per kalenderjaar een subsidieaanvraag indienen. Het totaal aantal te subsidiëren vormingsdagen binnen die ene vorming bedraagt maximum 15 kalenderdagen per persoon per jaar - indien de vorming meer dagen in beslag neemt, wordt de kostprijs pro rata verrekend over het aantal dagen vorming. 
 • Deze subsidie is niet bedoeld voor de (kader)vorming die gevolgd wordt door leden van door het gemeentebestuur erkende jeugdwerkinitiatieven en die gesubsidieerd wordt binnen het globaal reglement voor erkende jeugdwerkinitiatieven. 

Artikel 4 Berekening subsidiebedrag

De subsidie bedraagt:

 • 75 % van het betaalde inschrijvingsgeld voor de kadervorming animator in het jeugdwerk, hoofdanimator in het jeugdwerk, instructeur in het jeugdwerk of hoofdinstructeur in het jeugdwerk
 • 75 % van het betaalde inschrijvingsgeld van de gevolgde vorming inzake maatschappelijk kwetsbare jongeren
 • 50 % van het betaalde inschrijvingsgeld voor andere jeugdwerk gerelateerde vorming

Artikel 5 Procedure

De aanvrager dient uiterlijk 60 dagen na de gevolgde (kader)vorming het aanvraagformulier in te dienen, vergezeld van volgende documenten: 

 • een deelnameattest afgeleverd door de inrichtende organisatie waarop vermeld staat: naam, adres en geboortedatum van de deelnemer, onderwerp en datum (data) van de (kader)vorming, plaats waar de vorming gevolgd werd, datum en handtekening van de instructeur(s) met vermelding van de naam van de erkende vormingsorganisatie- of dienst.
 • een geldig betalingsbewijs van het betaalde inschrijvingsgeld

Het college van burgemeester en schepenen beslist over de ontvankelijkheid van elke aanvraag, na advies van het jeugdburo. Het college van burgemeester en schepenen brengt de aanvrager uiterlijk 60 dagen na de beslissing schriftelijk op de hoogte.

De subsidie wordt door overschrijving op de post- of bankrekening van de aanvrager uitbetaald binnen de 60 dagen na de beslissing.

Artikel 6 Controle

De aanvrager moet, binnen de perken van dit reglement, aanvaarden bijkomende verantwoording af te leggen ten aanzien van het gemeentebestuur. Bij het verstrekken van valse of onjuiste gegevens is de onrechtmatig verkregen subsidie integraal terug te betalen.

Artikel 7 Bezwaar

Het college van burgemeester en schepenen deelt iedere beslissing met betrekking tot het niet toekennen van de subsidie of de (gedeeltelijke) terugvordering van de subsidie schriftelijk en gemotiveerd aan de aanvrager mee. De aanvrager kan binnen de 14 dagen vanaf de verzendingsdatum van de beslissing een nieuw onderzoek van het dossier aanvragen op grond van nieuwe feiten of documenten. Na onderzoek neemt het college van burgemeester en schepenen een definitieve beslissing.

Dit reglement gaat in op 1 januari 2012.

Contact

Jeugddienst
Sportpark De Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo
België
014 53 92 07
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak