Subsidie voor mondiale vorming door scholen

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2016 en gepubliceerd op deze website op 27 februari 2017.

Artikel 1 Wat is mondiale vorming?

Onder mondiale vorming wordt het geheel van lessen en activiteiten verstaan die leerlingen in contact brengen met mondiale thema's en/of bewust maken van de (wan)verhoudingen in de globale maatschappij. We willen het mondiale bewustzijn bij kinderen en jongeren uit onze gemeente verhogen en hen op die manier helpen vormen tot Wereldburgers.

Deze lessen en activiteiten sluiten inhoudelijk aan bij minstens twee van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zoals ze worden voorgesteld door de Verenigde Naties. Een overzicht van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werd als bijlage bij dit reglement toegevoegd.

Artikel 2 Doelstelling van het reglement

Door de financiële drempel aanzienlijk te verkleinen, willen we scholen stimuleren om werk te maken van mondiale vorming.

Artikel 3 Wie kan een subsidie aanvragen?

Alle scholen die in de gemeente Westerlo gevestigd zijn komen in aanmerking op voorwaarde dat de school kan aantonen dat ze naast de ingediende activiteiten minstens een aantal duurzame principes in het globale beleid heeft opgenomen.

Er wordt verwacht dat de deelnemende scholen ook een subsidiedossier indienen bij bovenlokale organisaties (vb. Kleur Bekennen).

Scholen die in de 3 jaren voorafgaand aan de subsidieaanvraag reeds een subsidie van de gemeente Westerlo voor mondiale vorming ontvingen, moeten aantonen in hun dossier dat zij groeien in hun aanbod mondiale vorming en aangeven op welke manier zij hun aanbod (jaarlijks) verbeteren.

Artikel 4 Op welke manier kan een subsidie aangevraagd worden?

De subsidie kan bekomen worden door een overzicht van de uitgevoerde activiteiten aan de wereldconsulent te bezorgen voor 1 juni van het lopende schooljaar.

Bij dit overzicht moet voor alle gemaakte onkosten (kopies van) ontvangen facturen, kostennota’s of afgesloten schriftelijke overeenkomsten gevoegd worden. Deze bewijsstukken moeten duidelijk vermelden waarvoor de nota is opgesteld en er moet aangetoond zijn dat de nota's betaald zijn.

Scholen die een activiteit organiseren gedurende de maand juni, moeten deze activiteit melden voor 1 juni. Zij bezorgen samen met deze melding een uitgebreide kostenraming en worden gecontacteerd door de werelddienst voor bijkomende afspraken.

Scholen die voor (een deel van) het project reeds subsidie ontvangen van een andere instantie (exclusief de gewone werkings- of personeelssubsidies van het ministerie van onderwijs), moeten een kopie van de beslissing van subsidiëring toevoegen aan het aanvraagdossier. Indien het project eigen opbrengsten genereert, moeten deze ook vermeld/geraamd worden op het aanvraagformulier.

In het dossier wordt duidelijk het rekeningnummer vermeld waarop de subsidie gestort kan worden.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

Het krediet dat beschikbaar is voor deze subsidie wordt jaarlijks vastgelegd in het budget van de gemeente.

De netto tekorten van de ingediende goedgekeurde projecten worden opgeteld. Indien het krediet voorzien in het budget toereikend is, wordt 100 procent van het netto tekort per project terugbetaald.

Als het krediet ontoereikend is, wordt de subsidie verhoudingsgewijs verminderd.

Artikel 6 Uitbetaling van de subsidie

Na advies van de wereldraad wordt een overzicht van de toegekende subsidies goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. De subsidie wordt uitbetaald op het rekeningnummer dat bij de indiening van het dossier werd meegedeeld.

Elke subsidie is terugvorderbaar indien achteraf zou blijken dat het aanvraagdossier onvolledig of niet correct was.

Artikel 7

Dit reglement gaat in, na goedkeuring door de gemeenteraad, op 1 januari 2017.

Wereld
Bib Westerlo
Kasteelpark 5
2260 Westerlo
België
014 53 92 09
Gesloten
09:00 - 17:00
Na afspraak
09:00 - 17:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
Gesloten