Subsidie voor sociaal-pedagogische ondersteuning aan gezinnen

Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn op 21 september 2020

Artikel 1 Voorwerp

Binnen de perken van de door de raad voor maatschappelijk welzijn daarvoor goedgekeurde kredieten van het meerjarenplan kan een subsidie uitgekeerd worden aan ouders die de verzorging opnemen van kinderen met een beperking.

Artikel 2 Definitie

Voor het toekennen van subsidies worden volgende voorwaarden opgelegd:

  • Het kind heeft een beperking van minimaal 4 punten in de eerste pijler van de medisch-sociale schaal of een vermindering van verdienvermogen tot een derde of minder.
  • Het kind heeft een maximum leeftijd van 25 jaar.
  • Het kind mag in het jaar waarvoor de subsidie aangevraagd wordt geen 26 jaar worden of geworden zijn.
  • Het kind en de ouder(s) of de persoon bij wie het kind inwoont en die instaat voor de verzorging van het kind moeten gedomicilieerd zijn in Westerlo.
  • De subsidie wordt berekend per kind. Meerdere kinderen met een handicap in eenzelfde gezin worden elk apart geteld.
  • De subsidie is niet cumuleerbaar met de gemeentelijke mantelzorgcheques tenzij er naast de ouders ook nog andere mantelzorgers zijn.

Artikel 3 Aanvragen

De aanvraag dient te gebeuren op een door het bestuur ter beschikking gesteld formulier. Het meest recente formulier wordt online gezet op de website www.westerlo.be vanaf 1 september in het jaar waarin de subsidie aangevraagd wordt.

De aanvraag moet ingediend zijn voor 1 november van het jaar waarop de subsidie betrekking heeft en volgens de instructies op het aanvraagformulier. 

De aanvraag dient vergezeld te worden van het attest van FOD personen met een handicap of de uitbetaler van het Groeipakket dat de handicap aantoont.

Artikel 4 Aanvragen met terugwerkende kracht

De premie kan met terugwerkende kracht worden toegekend tot maximaal 2 voorafgaande kalenderjaren op voorwaarde dat de beslissing van de toegekende punten (zie artikel 2) retroactief is gebeurd en de begindatum van de toekenning vermeld staat op de  attesten van de uitbetaler van het Groeipakket. Het indienen van de aanvraag met de nodige attesten volstaat, er is geen specifieke bijkomende aanvraag nodig.

Indien de beslissing van de toekenning van de punten in het derde kalenderjaar na de aanvraag ervan nog niet is genomen, dan kan de ouder een aanvraag indienen om alsnog een premie te ontvangen op voorwaarde dat de latere beslissing voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 en een begindatum heeft die meer dan 2 kalenderjaren eerder ligt. Deze aanvraag kan gebeuren met hetzelfde formulier voor 1 november van het derde kalenderjaar nadat het dossier voor erkenning werd aangevraagd. Blijkt achteraf dat de erkenning niet voldoet aan de voorwaarden, dan wordt deze aanvraag als niet bestaande beschouwd.

Artikel 5 Bedragen

Per kind met een handicap wordt een subsidie van 400 euro per jaar  toegekend voor kinderen die niet op een internaat verblijven.

Voor kinderen die wel op een internaat verblijven, wordt een toelage van 180 euro per jaar en per kind toegekend.

Artikel 6 Uitvoering

Het reglement treedt in voege in kalenderjaar 2020. Het vast bureau wordt belast met de uitvoering van dit reglement.