Subsidie voor sportclubs

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 juni 2019.

Check ook de webpagina subsidie voor sportclubs.

Artikel 1 Kredieten

Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten, kan het gemeentebestuur subsidies verlenen aan de door de gemeente erkende sportverenigingen.

Artikel 2 Erkenning

Een sportvereniging is erkend door de gemeente Westerlo, indien zij aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Indien de gemeente een sportvereniging wil erkennen, die niet aangesloten is bij een erkende Vlaamse sportfederatie, dan zal zij het advies inwinnen van de gemeentelijke sportraad. Het college van burgemeester en schepenen maakt haar beslissing nadien over aan de gemeentelijke sportraad.

Artikel 3 Subsidievoorwaarden

Een sportvereniging komt voor deze subsidie in aanmerking als ze voldoet aan alle volgende

Voorwaarden:

 • De sportvereniging is erkend door de gemeente Westerlo.
 • Het minimum aantal leden van de sportvereniging is 25.
 • De sportvereniging is niet erkend als gemeentelijke jeugd- of culturele vereniging via andere gemeentelijke erkenningsreglementen.
 • De sportvereniging dient tijdig een volledig ingevuld dossier met de nodige bijlagen in.
 • De sportvereniging is opgericht door het privé-initiatief, zonder beroepsdoeleinden of winst- of handelsoogmerk.
 • De sportvereniging voert de Nederlandse taal binnen haar werking en communicatie.
 • De sportvereniging ontplooit haar activiteiten of heeft haar maatschappelijke zetel op het grondgebied van de gemeente Westerlo.
 • De sportvereniging geniet niet van gelijkaardige subsidies in een andere gemeente.
 • De sportvereniging heeft een autonoom bestuur, dat minstens uit 3 verschillende personen bestaat.
 • De sportvereniging stemt er mee in dat er een degelijke controle van haar ingediend dossier en de bewijsstukken wordt doorgevoerd.
 • De sportvereniging behaalt minstens 100 punten op 200 punten op de werkingssubsidie.

Artikel 4 Doel van de subsidie

Het gemeentebestuur wil de werking van de sportclubs ondersteunen door aandacht te schenken aan hun jeugdwerking, hun structuur, hun communicatie, hun sportpromotie, hun externe relaties en hun aandacht voor opleiding en bijscholing.

Artikel 5 Berekening subsidie

De berekening van de subsidie is gebaseerd op een basissubsidie, een werkingssubsidie en een vormingssubsidie. De verdeling van de subsidies gebeurt op basis van het aantal behaalde punten per sportclub.

Artikel 6 Definities

 • Basissubsidie
  is gericht op kwantiteit. De puntenverdeling gebeurt op basis van het aantal leden, dat aangesloten is bij de sportvereniging.
 • Werkingssubsidie
  is gericht op kwaliteit. De kwaliteitscriteria zijn : clubstructuur, communicatie, sportpromotie en externe relaties.
 • Vormingssubsidie
  is gericht op opleiding en bijscholing. De puntenverdeling gebeurt op basis van het aantal gediplomeerde trainers en het aantal gevolgde bijscholingen.
 • Sport
  hier staat de fysieke activiteit centraal. Bij geen of beperkte fysieke activiteit wordt de Sporttakkenlijst (31 mei 2002 - aanpassingen worden mee in rekening gebracht) als referentie genomen.
 • Actieve leden
  de leden van de sportvereniging, die een actieve en structurele rol spelen binnen de werking : spelers, trainers, bestuursleden, vrijwilligers.
 • Passieve leden
  de leden of niet-leden van de sportvereniging , die een passieve rol spelen binnen de werking : ouders, sympathisanten,…
 • Jeugdsport
  sportparticipatie van kinderen en jongeren tot 18 jaar.
 • Jeugdsportbegeleider
  een sporttechnische begeleider voor jeugdsport, actief in een erkende sportvereniging. De jeugdsportbegeleider is een volledig seizoen actief in de betrokken sportvereniging en geeft minstens 1 uur per week training aan jongeren tot 18 jaar.

Artikel 7 Basissubsidie

Voor deze subsidie wordt 30% van het voorziene krediet in rekening gebracht. Een volwassen lid levert 1 punt op, een jeugdlid (- 18 jaar) levert 2 punten op.

Artikel 8 Werkingssubsidie

Voor deze subsidie wordt 40% van het voorziene krediet in rekening gebracht. Het subsidiereglement streeft er naar dat zo veel mogelijk sportverenigingen hun leden op een kwaliteitsvolle manier in kwaliteitsvolle omstandigheden kwaliteitsvolle sport aanbieden. Elke sportvereniging wordt er toe aangezet om zoveel mogelijk punten te behalen, om zodoende de kwaliteit binnen hun sportclub te optimaliseren. Het minimum aantal te behalen punten om in aanmerking te komen voor subsidiëring via dit subsidiereglement is 100 (zie artikel 3 subsidievoorwaarden). Elke activiteit kan maar één keer in rekening gebracht worden voor het behalen van de bijhorende punten.

8.1. Structuur

 • De sportclub beschikt over een organogram, dat gecommuniceerd wordt naar de leden (via website, clubblad,…). 10 punten
 • De sportclub is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 5 punten
 • De sportclub heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen voor haar leden afgesloten. 5 punten
 • De leden betalen jaarlijks lidgeld, dat minimum 50 euro bedraagt. 15 punten
 • De sportclub heeft het statuut van een vzw. en komt hiervoor tegemoet aan de vereiste verplichtingen. 15 punten

8.2. Communicatie

 • De sportclub beschikt over een eigen, actueel communicatiekanaal (website, Facebookpagina,…), dat iedereen in staat stelt om algemene clubinfo te raadplegen. 15 punten
 • De sportclub gebruikt, weloverwogen, moderne communicatiekanalen (sociale media) om intern en/of extern te communiceren over specifieke clubinfo. 10 punten
 • De sportclub informeert haar leden tenminste eenmaal per jaar tijdens een algemene ledenvergadering. 10 punten

8.3. Sportpromotie

 • De sportclub organiseert ledenvriendelijke activiteiten voor haar doelgroep, die de clubsfeer bevorderen (vb. Sinterklaasfeest, teerfeest…). 5 punten
 • De sportclub organiseert een sportkamp (voor leden en niet-leden) of een sportstage (voor leden) van minstens 3 dagen met dagelijks minstens 3 uren actieve sportbeoefening o.l.v. een gediplomeerde begeleider. 10 punten
 • De sportclub neemt initiatief om occasioneel of structureel haar werking te promoten voor kansengroepen (G-werking, sociaal tarief,…). 15 punten
 • De sportclub neemt initiatieven naar haar actieve en/of passieve leden om de aandacht op de lichamelijke en geestelijke gezondheid binnen de sportclub te vestigen. 25 punten

8.4. Externe relaties

 • De sportclub is aanwezig op de algemene vergadering van de sportraad. 20 punten
 • De sportclub neemt deel aan sportpromotionele activiteiten, opgezet door sportdienst en/of sportraad. 10 punten
 • De sportclub ondersteunt de werking van het gemeentebestuur bij manifestaties allerlei. 10 punten
 • De sportclub neemt deel aan initiatieven van overkoepelende organisaties, scholen, federaties, gemeentebestuur,… 10 punten
 • De sportclub organiseert een sportpromotionele activiteit i.s.m. één of meerdere sportclubs uit dezelfde of een andere sporttak. 10 punten

Artikel 9 Vormingssubsidie

Voor deze subsidie wordt 30% van het voorziene krediet in rekening gebracht. Hiermee wordt de sportvereniging gestimuleerd te investeren in opleiding en bijscholing van het trainerskorps.

 • De sportvereniging wordt beloond voor het aantal sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders, afhankelijk van hun niveau.
  Classificatietabel VTS
  schaal 0-3: 5 punten - schaal 4-5: 10 punten - schaal 6-8: 15 punten
 • De sportvereniging stimuleert haar sportbegeleiders om permanent bijscholingen te volgen (niet-diplomagebonden) met als doel de begeleiding van de jeugd te verbeteren.
  1 punt per gevolgde bijscholing < 3 uur
  2 punten per gevolgde bijscholing > 3 uur
 • De sportvereniging organiseert zelf een interne bijscholing/vorming voor haar jeugdsportbegeleiders.
  2 punten per georganiseerde bijscholing

Artikel 10 Aanvraagprocedure

De aanvraag tot subsidiëring wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ofwel schriftelijk op de daartoe bestemde aanvraagformulieren, ofwel digitaal via www.westerlo.be/e-loket. Elke aanvraag tot subsidiëring is voorzien van alle nodige ondertekende documenten en bijlagen. Het indienen van het subsidiedossier dient te gebeuren voor 15 september, aansluitend op het werkingsjaar. De subsidies worden toegekend op basis van de gegevens van 1 juli voorafgaand aan het jaar van indiening tot 30 juni van het jaar van indiening.

Artikel 11 Subsidiecommissie

De subsidiecommissie bestaat uit de schepen van sport, een ambtenaar van de sportdienst en minimum twee leden van de raad van beheer van de sportraad. De subsidiecommissie controleert enkel de tijdig ingediende subsidiedossiers op hun geldigheid en volledigheid. De berekening van de subsidies gebeurt door de sportdienst. De sportdienst legt een lijst van de gesubsidieerde verenigingen en de subsidiebedragen, samen met het advies van de raad van beheer van de sportraad, ter goedkeuring voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 12 Controle

Iedere sportvereniging, die een subsidie ontvangt volgens dit reglement, moet deze gebruiken voor het doel, waarvoor ze is toegekend, en moet het gebruik ervan kunnen rechtvaardigen. De sportverenigingen aanvaarden verantwoording af te leggen overeenkomstig de wet van 14 november 1983.

Het gemeentebestuur behoudt zich het recht voor de gegeven informatie en bewijsstukken te laten verifiëren. Indien blijkt dat de aangifte niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, komt desbetreffende sportvereniging niet in aanmerking voor de onder dit besluit gereglementeerde subsidies voor het betrokken en het daaropvolgende werkingsjaar.

Artikel 13 Uitbetaling

De uitbetaling van de subsidies aan sportverenigingen zal gebeuren voor 31 december van het betrokken jaar.

Artikel 14 Klachtenprocedure

Elke sportvereniging zal voor 15 november schriftelijk op de hoogte gebracht worden van het subsidiebedrag, waarop ze recht heeft. Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden bij het college van burgemeester en schepenen, Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo binnen de tien dagen na ontvangst van het schrijven van het gemeentebestuur. De klacht zal behandeld worden door de raad van beheer van de sportraad, die een grondig advies zal overmaken aan het college van burgemeester en schepenen. Voor 15 december van het betrokken dienstjaar zal desbetreffende sportvereniging op de hoogte gebracht worden van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 15 Slotbepaling

De gemeenteraadsbesluiten van 15 december 2008 over het subsidiereglement sportclubs en het subsidiereglement jeugdsportbegeleiding worden opgeheven, van zodra onderhavig reglement in voege treedt. Dit subsidiereglement treedt in werking op 1 juli 2019.

Sportdienst
Sportpark De Beeltjens
Kasteelpark 6
2260 Westerlo
België
014 53 92 10
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten