Subsidie voor toelage diftar

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 5 mei 2008.
Meer info vind je op de webpagina toelage diftar.

Artikel 1

Er wordt een gemeentelijke toelage verleend in de vorm van:

  1. Het maximaal drie maal toekennen van een premie van 20 euro per jaar aan ieder gezin ingeschreven in de gemeente voor elk kind jonger dan 3 jaar in het jaar waarin de toelage wordt toegekend. 
  2. Het jaarlijks toekennen van een premie van  30 euro aan personen met een medische reden (vb. incontinentie, nierdialyse (enkel thuisdialyse), stoma,…), ingeschreven in de gemeente,  na voorlegging van een medisch attest.
  3. het jaarlijks toekennen van een premie van 40 euro aan door Kind en Gezin erkende onthaalouders ingeschreven in de gemeente en na voorlegging van een attest van Kind en Gezin en aan kinderdagverblijven gevestigd in de gemeente.
  4. Het jaarlijks toekennen van een premie van 24 euro of 60 euro ingeval van gebruik van een 1100-litercontainer, aan verenigingen gevestigd in de gemeente, die een eigen lokaal hebben binnen de gemeente en ingestapt zijn in het DIFTAR-systeem.
  5. Het jaarlijks toekennen van een premie van 0,50 euro per leerling aan scholen voor basis- en middelbaar onderwijs (dagonderwijs) gelegen in de gemeente en die ingestapt zijn in het DIFTAR-systeem.
  6. Het jaarlijks toekennen van een premie van 24 euro of 60 euro in geval van gebruik van een 1100-litercontainer, aan parochiezalen gelegen in de gemeente, die ingestapt zijn in het DIFTAR-systeem.

Artikel 2

De toelage bedoeld in artikel 1, 1°en 2° zal aan het gezinshoofd toegekend worden als uit de bevolkingsgegevens blijkt dat het gezin in het subsidiejaar in de gemeente woont en aan de gestelde voorwaarden voldoet. 

De toelage bedoeld in artikel 1, 2° zal toegekend worden op voorwaarde dat hij/zij het gevraagde attest voorlegt. 

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 4

Deze beslissing zal ter kennis worden gebracht van de gouverneur via de over-zichtslijst zoals bedoeld in artikel 252 van het gemeentedecreet betreffende het algemeen administratief toezicht op de gemeenten.

Contact

Onthaal gemeentehuis
Gemeentehuis benedenverdieping
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 54 75 75
08:30 - 12:15
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
18:15 - 20:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30
08:30 - 12:15
13:30 - 16:30