Subsidie voor vakantieopvang kinderen met beperkingen

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 18 oktober 2021.
Meer info en het aanvraagformulier vind je op de webpagina Vakantieopvang voor kinderen en jongeren met beperkingen

Artikel 1

Onder vakantieopvang voor kinderen met een beperking wordt verstaan: ‘een opvanginitiatief tijdens de schoolvakanties, dat specifiek wordt georganiseerd voor kinderen met een beperking’. Wanneer een opvanginitiatief voor de eerste keer een aanvraag voor subsidie doet, beoordeelt het lokaal overleg kinderopvang of het inderdaad gaat om vakantieopvang zoals bedoeld in dit reglement, en formuleert het daarover een advies. 

Onder kinderen met een beperking wordt verstaan: ‘jongeren van 0 tot en met 21 jaar, met een ernstige mentale en/of fysieke handicap, die niet in het reguliere opvangcircuit terecht kunnen’.

Artikel 2

Met dit subsidiereglement voorziet het gemeentebestuur de financiële ondersteuning van vakantieopvang voor kinderen met een beperking. De subsidie wordt aan de organisator van de vakantieopvang verleend per deelnemend kind dat in Westerlo woont. De subsidie wordt jaarlijks toegekend na advies van het lokaal overleg kinderopvang en binnen de perken van de jaarlijkse voorziene kredieten.

Artikel 3

De aanvrager aanvaardt de controle van het gemeentebestuur en het advies van het lokaal overleg kinderopvang in verband met de toepassing van dit reglement. Indien de aanvrager zich verzet tegen controle, wordt deze uitgesloten van de toekomstige subsidiëring. Indien een subsidie werd toegekend op basis van onjuiste gegevens kan het college van burgemeester en schepenen het uitgekeerde bedrag terugvorderen. Indien de subsidie nog niet werd uitgereikt op het moment van de vaststelling van onjuiste gegevens, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen om het bedrag voor dat werkjaar niet uit te keren. 

Artikel 4

Een aanvrager kan geen subsidie ontvangen zolang deze schulden heeft ten opzichte van het gemeentebestuur.

Artikel 5

De aanvraag voor subsidie wordt ingediend via de website, telkens uiterlijk 31 december van het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6

De subsidie wordt uitgekeerd op basis van het aantal deelnemende kinderen. Ze bedraagt per kind maximaal 60 euro per dag deelname aan de vakantieopvang. Per kind worden elke jaar maximaal 20 opvangdagen gesubsidieerd.

Artikel 7

De subsidie wordt toegekend voor kinderen met een beperking die op het moment van de vakantieopvang ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Westerlo.

Artikel 8

Uitbetaling van de subsidie gebeurt na tijdige aanvraag van de organisator van de vakantieopvang. Om deelname van kinderen met een beperking uit Westerlo aan te tonen, legt de aanvrager daarbij een aanwezigheidsoverzicht voor met de betreffende namen, adressen en opvangdagen.

Artikel 9

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 oktober 2021 en treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021.

Contact

Sociale dienst
Sociaal Administratief Centrum
Verlorenkost 22/1
2260 Westerlo
België
014 53 87 87
Gesloten
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
18:30 - 20:30
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
09:00 - 12:00
Enkel na afspraak
Gesloten