Subsidie voor verdeling Vlaams Noodfonds Sport, Cultuur en Jeugd

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2021 en gepubliceerd op deze website op 24 februari 2021

Met dit reglement wil de gemeente Westerlo de middelen van het Vlaams Noodfonds inzetten ter compensatie van het verlies dat de verenigingen en hun leden in 2020 hebben geleden naar aanleiding van corona en dit niet alleen financieel maar ook sociaal en moreel.

De subsidie bestaat uit een basistoelage, een compensatietoelage en een toelage voor verenigingen in nood door de covid-pandemie.

 

 

BASISTOELAGE

Artikel 1

De Vlaamse regering heeft eenmalig subsidies ter beschikking gesteld aan de lokale besturen om de verenigingen in de sectoren jeugd, sport en cultuur te ondersteunen naar aanleiding van de coronacrisis. Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget voor de basistoelage, zoals vermeld in artikel 5 wordt een toelage toegekend aan alle sport, cultuur en jeugdverenigingen die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • haar activiteiten hoofdzakelijk ontplooien op het grondgebied van de gemeente
 • erkend zijn door een gemeentelijke adviesraad of gekend zijn in de gemeente Westerlo voor 1 januari 2020
 • geleid worden door een bestuur, bestaande uit minimum 2 verantwoordelijken.
 • verenigingen komen éénmaal in aanmerking voor deze subsidie, er worden geen aparte dossiers aanvaard voor bv een culturele en een sportafdeling binnen één vereniging of een jeugdafdeling van één vereniging
 • actief deelnemen en bijdragen aan het Westelse verenigingsleven

Verenigingen die behoren tot een koepelorganisatie dienen het bewijs bij te brengen dat ze een erkende en actieve lokale afdeling zijn.

Voor verenigingen die lid zijn van de Wereldraad wordt een specifiek subsidiereglement opgesteld. Zij komen dus niet in aanmerking voor de verdeling van het Vlaams noodfonds.

Artikel 2

Alle verenigingen die een geldige aanvraag indienen, ontvangen een basistoelage die verdeeld wordt volgens een puntenwaardering volgens de criteria: 50 % op het aantal leden die op 1 januari 2020 aangesloten zijn bij de vereniging en 50 % voor de frequentie en intensiteit van de normale werking van de vereniging.

Artikel 3 Aanvraag en procedure 

Aanvraagformulieren moeten uiterlijk 15 maart 2021 ingediend zijn. Alle reeds ingediende aanvraagformulieren zijn geldig. Aanvullingen of aanpassingen binnen de voorwaarden van dit reglement zijn mogelijk tot 15 maart 2021. De aanvragen en eventuele aanvullingen/aanpassingen dienen bij voorkeur digitaal te worden ingediend. Aanvragen op papier dienen toe te komen op Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo met de duidelijke vermelding ‘corona-noodfonds jeugd-sport-cultuur’. Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of vragen om toelichting.

Artikel 4

Bij de berekening van het aantal leden wordt alleen rekening gehouden met de actieve leden.
 
Volgens ledenaantal van actieve leden worden de verenigingen onderverdeeld in volgende categorieën met bijhorende punten:

 • minder dan 50 leden:1 punt
 • 51 tot 150 leden: 2 punten
 • 151 tot 300 leden: 3 punten
 • meer dan 300 leden: 4 punten

Volgens frequentie en intensiteit van de activiteiten worden de verenigingen ingedeeld in volgende categorieën met bijhorende punten:

 • minder dan 6 activiteiten: 1 punt
 • meer dan 5 activiteiten: 3 punten
 • meer dan 50 activiteiten: 5 punten
 • meer dan 100 activiteiten: 6 punten

Artikel 5 Berekeningswijze van de subsidie

De waarde van een punt is gelijk aan het totaal subsidiebudget voor de basistoelage gedeeld door het totaal aantal toegekende punten voor alle goedgekeurde aanvragen voor deze subsidie. Het bedrag van de subsidie is gelijk aan de waarde van een punt vermenigvuldigd met het aantal punten toegekend aan de vereniging. Het totaal subsidiebudget voor de basistoelage is vastgelegd op 101.104 euro.

De eventuele restbedragen van de compensatietoelage, het hulpnoodfonds en het projectsubsidiefonds zullen verdeeld worden over alle goedgekeurde aanvragen volgens de puntenwaardering van dit reglement. 

Artikel 6 Uitbetaling

Het college van burgemeester en schepenen kent de subsidie toe op basis van het subsidiereglement en de ingediende aanvragen en bewijsstukken.

De beoordeling en uitbetaling van de basistoelage zal gebeuren na goedkeuring van de lijst met de uitbetalingen per verenigingen door het college van burgemeester en schepenen.

 

COMPENSATIETOELAGE

Met dit reglement wil de gemeente Westerlo de middelen van het Vlaams Noodfonds inzetten ter compensatie van een deel van het directe financiële verlies dat de verenigingen  in 2020 hebben geleden naar aanleiding van corona.

Artikel 1

De Vlaamse regering heeft subsidies ter beschikking gesteld aan de lokale besturen om de verenigingen in de sectoren jeugd, sport en cultuur te ondersteunen naar aanleiding van de coronacrisis. Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget, zoals vermeld in artikel 5 voor de compensatietoelage wordt een toelage aan alle sport, cultuur en jeugdverenigingen toegekend die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • haar activiteiten hoofdzakelijk ontplooien op het grondgebied van de gemeente
 • erkend zijn door een gemeentelijke adviesraad of gekend zijn in de gemeente Westerlo voor 1 januari 2020
 • geleid worden door een bestuur, bestaande uit minimum 2 verantwoordelijken.
 • verenigingen komen één maal in aanmerking voor deze subsidie, er worden geen aparte dossiers aanvaard voor bv. een culturele en een sportafdeling binnen één vereniging of een jeugdafdeling van één vereniging
 • actief deelnemen en bijdragen aan het Westelse verenigingsleven

Verenigingen die behoren tot een koepelorganisatie dienen het bewijs bij te brengen dat ze een erkende en actieve lokale afdeling.

Voor verenigingen die lid zijn van de Wereldraad wordt een specifiek subsidiereglement opgesteld. Zij komen dus niet in aanmerking voor de verdeling van het Vlaams noodfonds.

Artikel 2

Alle verenigingen die een geldige aanvraag indienen, ontvangen een compensatietoelage voor bepaalde gemaakte kosten als gevolg van de coronamaatregelen voor activiteiten die werden gepland of georganiseerd tussen 13 maart en 31 december 2020.

Artikel 3 Aanvraag en procedure 

Aanvraagformulieren moeten uiterlijk 15 maart 2021 ingediend zijn. Alle reeds ingediende aanvraagformulieren zijn geldig. Aanvullingen of aanpassingen binnen de voorwaarden van dit reglement zijn mogelijk tot 15 maart 2021. De aanvragen en eventuele aanvullingen/aanpassingen dienen bij voorkeur digitaal te worden ingediend. Aanvragen op papier dienen toe te komen op Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo met de duidelijke vermelding ‘corona-noodfonds jeugd-sport-cultuur’. Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of vragen om toelichting.

Artikel 4

De compensatietoelage wordt berekend op basis van de geldige bewijsstukken voor de gemaakte kosten: 

 1. Kosten voor coronaproof activiteiten
  Het gaat hierbij over de gemaakte kosten om de activiteiten van de vereniging corona-proof te organiseren meer bepaald aankoop extra beschermingsmateriaal, extra kosten om infrastructuur bijkomend te huren, extra kosten voor signalisatie en extra kosten om op kamp te gaan.
 2. Kosten door annulering van activiteiten
  Het gaat hierbij over gemaakte kosten voor activiteiten die omwille van de corona-maatregelen of omwille van een corona-uitbraak in de vereniging geannuleerd werden of voor gemaakte kosten voor activiteiten die niet konden doorgaan en definitief verloren zijn zoals voorschotten die niet kunnen teruggevorderd worden, door de vereniging betaald drukwerk,…

Effectieve kosten van huur, erfpacht of het geschikt maken van lokalen/terreinen die niet gebruikt zijn, kosten van onroerende voorheffing voor infrastructuur in eigendom die niet kan gebruikt worden, verzekering objectieve aansprakelijkheid, unisono (sabam-billijke vergoeding) of semu, brandverzekering en onderhoud brandblussers worden voor maximum 10 maanden in rekening gebracht.   

Structurele kosten voor renovatie of opwaardering van infrastructuur komen niet in aanmerking voor deze toelage. 

Kosten van nutsvoorzieningen; terugbetalingen aan leden; lidgelden aan overkoepelende verenigingen; geschenken aan leden; verzekeringspremies met uitzondering van deze vermeld onder art. 4.2 ; onderhoud van tapinstallaties; vervallen drank/voeding; boekhoudkosten en kosten aan een website komen niet aanmerking. 

Gederfde inkomsten door het annuleren en/of niet kunnen organiseren van activiteiten worden niet in aanmerking genomen voor het bepalen van de compensatietoelage. 

Artikel 5 Berekeningswijze van de subsidie

De compensatietoelage per vereniging wordt berekend aan de hand van de criteria in artikel 4. Het totaal subsidiebudget voor de compensatietoelage is vastgelegd op maximum 100.000 euro. Indien de voorziene middelen niet volstaan om de weerhouden kosten te voldoen, dan zal het beschikbare bedrag onder de aanvragers evenredig tot de weerhouden kosten verdeeld worden. Bij eventuele overschotten op het budget voor de compensatietoelage worden deze toegevoegd aan het subsidiebudget van de basistoelage en verdeeld volgens het desbetreffende subsidiereglement.

Artikel 6 Uitbetaling

Het college van burgemeester en schepenen kent de subsidie toe op basis van het subsidiereglement en de ingediende aanvragen en bewijsstukken. De beoordeling en uitbetaling van de basistoelage zal gebeuren na goedkeuring van de lijst met de uitbetalingen per verenigingen door het college van burgemeester en schepenen. 

 

TOELAGE VOOR VERENIGINGEN IN NOOD DOOR DE COVID-PANDEMIE

Met dit reglement wil de gemeente Westerlo de middelen van het Vlaams Noodfonds inzetten om verenigingen te ondersteunen die zich, als rechtstreeks gevolg van de covid-maatregelen, genoodzaakt zien om hun werking stop te zetten omwille van financiële problemen of in ernstige financiële moeilijkheden beland zijn. Het betreft dus een noodhulpfonds.

Artikel 1

De Vlaamse regering heeft eenmalig subsidies ter beschikking gesteld aan de lokale besturen om de verenigingen in de sectoren jeugd, sport en cultuur te ondersteunen naar aanleiding van de coronacrisis. Binnen de perken van het door de gemeenteraad goedgekeurde budget, zoals vermeld in artikel 5 voor een subsidie voor een vereniging in nood kan een aanvraag tot ondersteuning worden ingediend door elke sport, cultuur en jeugdverenigingen die voldoen aan volgende voorwaarden:

 • haar activiteiten hoofdzakelijk ontplooien op het grondgebied van de gemeente
 • erkend zijn door een gemeentelijke adviesraad of gekend zijn in de gemeente Westerlo voor 1 januari 2020
 • geleid worden door een bestuur, bestaande uit minimum 2 verantwoordelijken.
 • actief deelnemen en bijdragen aan het Westelse verenigingsleven

Verenigingen die behoren tot een koepelorganisatie dienen het bewijs bij te brengen dat ze een erkende en actieve lokale afdeling zijn.

Voor verenigingen die lid zijn van de Wereldraad wordt een specifiek subsidiereglement opgesteld. Zij komen dus niet in aanmerking voor de verdeling van het Vlaams noodfonds.

Artikel 2

Een vereniging die een aanvraag tot noodondersteuning indient, kan boekhoudkundig aantonen op basis van de inkomsten en uitgaven dat zij als vereniging ernstige financiële moeilijkheden heeft én dat deze moeilijkheden het rechtstreeks gevolg zijn van de covid-maatregelen en niet van structurele aard zijn. 

Artikel 3

Aanvragen kunnen ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen tot 30 november 2021. Deze aanvragen bevatten een financiële en inhoudelijke motivatie ter verduidelijking hoe de covid-maatregelen de financiën van de vereniging negatief heeft beïnvloed. Het hulpnoodfonds komt enkel tussen in de resultaten op basis van aangetoonde inkomsten en uitgaven binnen de reguliere werking. Investeringen worden niet meegenomen in de berekening van de toelage. Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of vragen om toelichting.

Artikel 4

Het subsidiebedrag ter ondersteuning aan een vereniging in nood wordt vastgelegd door het college van burgemeester en schepenen op basis van de aangeleverde boekhoudkundige documenten.
Een vereniging kan een maximale bedrag aan noodondersteuning ontvangen van 5000 euro. 

Artikel 5

Het totaal subsidiebedrag dat wordt vrijgemaakt voor verenigingen in financiële nood is vastgelegd op 25 000 euro.

Artikel 6

Bij eventuele overschotten op het budget van het hulpnoodfonds uiterlijk op 30 november 2021 worden deze middelen toegevoegd aan het subsidiebudget van de basistoelage en verdeeld volgens het betreffende subsidiereglement.

Contact

Cultuur
Gemeentehuis verdieping 1
Boerenkrijglaan 61
2260 Westerlo
België
014 53 92 00
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
14:00 - 16:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
09:00 - 12:00
Na afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Na afspraak
18:30 - 20:30
Na afspraak