Openbare onderzoeken

De gemeente voert een openbaar onderzoek wanneer er een Ruimtelijke UitvoeringsPlan of RUP opgemaakt wordt. De gemeente neemt zelf het initiatief om een RUP op te maken. Hierin wordt de bestemming en inrichting van een gebied vastgelegd en staan gedetailleerde voorschriften waaraan alle bouwaanvragen in dat gebied moeten voldoen. 

In de periode dat een openbaar onderzoek loopt, liggen alle plannen en stukken ter inzage bij de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis. Opmerkingen moeten schriftelijk per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs binnengebracht worden tegen een bepaalde datum.