Buurtfeest Renderstraat Heultje op zaterdag 10 augustus 2019

 

De burgemeester heeft op donderdag 18 juli 2019 de verkeersveiligheidsmaatregelen voor het buurtfeest Renderstraat op zaterdag 10 augustus 2019 in de Renderstraat 40 in Heultje goedgekeurd.

 • Vanaf zaterdag 10 augustus 2019 om 12 uur tot zondag 11 augustus 2019 om 1 uur is al het verkeer verboden in de Renderstraat, in het gedeelte tussen de Heidebloemstraat en Goorheide
 • Vanaf zaterdag 10 augustus 2019 om 12 uur tot zondag 11 augustus 2019 om 1 uur is enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de volgende straten of straatgedeelten:
  Renderstraat, in het gedeelte tussen de Oude Zoerlebaan en Goorheide en in het gedeelte tussen De Hand en de Heidebloemstraat
  Goorheide, in het gedeelte tussen de Neerstraat en de Renderstraat
 • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.
 • De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  - vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
  - vrije hoogte: 4 meter
  - 13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

De burgemeester heeft op 8 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex (www.westerlo.be/artikel/politiecodex), toelating gegeven aan buurtcomité Renderstraat voor de organisatie van een buurtfeest op zaterdag 10 augustus 2019 in de Renderstraat 40. De toelating is van toepassing voor:

 • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  De vergunning is van toepassing langs openbare gemeentewegen op het grondgebied van de gemeente en op minimum 100 meter uit de as van de gewestwegen. De bewegwijzering mag ten vroegste vijftien dagen voor de datum van de manifestatie of voor het doel geplaatst worden en dient ten laatste de derde dag erna te worden verwijderd. De vergunninghouder dient de bewegwijzering zelf te plaatsen en te verwijderen rekening houdend met andere vigerende elementen. De gemeente kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade aan borden of voor de schade aan derden, die voortspruiten uit de opstelling of opstellingswijze van de borden. Bij gebreke van een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan ambtshalve de signalisatie verwijderd worden op kosten en risico van de overtreder. Langs de gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef, Olenseweg, Zoerlering en Bergveld) mag enkel een tijdelijke bewegwijzering worden neergezet mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning kan aangevraagd worden via het gemeentebestuur.
 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet  echter steeds  van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.
 • het verlengen van het sluitingsuur op 10 augustus 2019 van 13 tot 2 uur (op 11 augustus 2019) (art. 49 en volgende)
  De muziek en of zang dienen vanaf 22 uur gedempt te zijn zodat het de buren niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving van de bovenvermelde voorwaarden wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken. De uitbaters van de openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen zijn verplicht de bepalingen van dit hoofdstuk (art. 49 t.e.m. art. 59) steeds op een goed zichtbare plaats in hun openbare inrichting en/of op hun evenement uit te hangen, zodat de tekst duidelijk leesbaar is.
 • het plaatsen van een tent in de Renderstraat (art. 98 en volgende)
  Het is verboden buiten noodzaak of zonder toelating van de burgemeester enig deel van het openbaar domein te belemmeren, door er materialen, steigers of om het even welk andere voorwerpen achter te laten. Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, die door hun val of op andere wijze kunnen schaden.
  Onverminderd de bepalingen in het bosdecreet van 13 juni 1990 en het veldwetboek van 7 oktober 1886, is het verboden opzettelijk schade aan te richten, aan planten en bomen in openbare parken, openbare plantsoenen, speel- en sportterreinen en bloembakken op het openbaar domein. Van de organisatoren wordt verwacht dat ze zorg dragen voor het openbaar domein. Het gemeentebestuur niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade aan derden die voortspruit uit de opstelling of de opstellingswijze van de tent.

 

Zie ook