Elfjuliviering van 11 tot 13 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2019 toelating gegeven aan vzw Toerisme Westerlo om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de elfjuliviering op donderdag 11 juli 2019, vrijdag 12 juli 2019 en zaterdag 13 juli 2019, telkens van 21 tot 1 uur in de voortuin van het gemeentehuis, op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq, 15 min kleiner is dan of gelijk is aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2 bis, §1,1°, 2° en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

Op 4 juli 2019 keurde de burgemeester de verkeersveiligheidsmaatregelen voor de elfjuliviering in de voortuin van het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 in Westerlo van 11 tot 13 juli 2019 goed.

 • Op donderdag 11 en vrijdag 12 juli 2019, telkens van 18 tot 24 uur en op zaterdag 13 juli 2019 van 16 tot 24 uur, wordt alle verkeer, uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A, verboden op de kasseiweg rond het voorplein van het gemeentehuis, gelegen Boerenkrijglaan 61. Ter hoogte van de toegangsweg naar de achteringang van het gemeentehuis wordt dan enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Op de kasseiweg wordt tijdens bovenvermelde tijdstippen eveneens een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd.
 • Vanaf woensdag 10 juli 2019 om 8 uur tot zondag 14 juli 2019 om 16 uur wordt een stlstaan- en parkeerverbod ingevoerd op de parkeerplaatsen aan de voorkant van het gemeentehuis.
 • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter.

De burgemeester heeft op 27 juni 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex (www.westerlo.be/artikel/politiecodex), toelating gegeven aan vzw Toerisme Westerlo voor de organisatie van een zomerwandeling met optreden op donderdag 11 juli 2019, een zomerterras met optreden op vrijdag 12 juli 2019 en een zomerterras met optreden op zaterdag 13 juli 2019 in de voortuin van het gemeentehuis in de Boerenkrijglaan 61 in Westerlo. De toelating is van toepassing voor:

 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.
 • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 7 en 22 uur) is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang kan brengen.
  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen, dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22.00 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.
 • het plaatsen van een tent in de Boerenkrijglaan (art. 98 en volgende)
  Het is verboden buiten noodzaak of zonder toelating van de burgemeester enig deel van het openbaar domein te belemmeren, door er materialen, steigers of om het even welk andere voorwerpen achter te laten. Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, die door hun val of op andere wijze kunnen schaden.
  Onverminderd de bepalingen in het bosdecreet van 13 juni 1990 en het veldwetboek van 7 oktober 1886, is het verboden opzettelijk schade aan te richten, aan planten en bomen in openbare parken, openbare plantsoenen, speel- en sportterreinen en bloembakken op het openbaar domein. Van de organisatoren wordt verwacht dat ze zorg dragen voor het openbaar domein. Het gemeentebestuur niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade aan derden die voortspruit uit de opstelling of de opstellingswijze van de tent.

 

Zie ook