Festival Kaiser Fest van 19 tot 21 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 3 juni 2019 toelating gegeven aan vzw Captain Kaiser om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens het festival Kaiser Fest op vrijdag 19 juli 2019 van 17 tot 3 uur en op zaterdag 20 juli 2019 van 13 tot 3 uur in een tent op een weide langs Electro Vansant in de Nijverheidsstraat 29 in Oevel. Het geluidsniveau moet beperkt worden tot 95 dB(A) LAeq 15 min. Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De meting moet gebeuren op een representatieve meetplaats welke voor evenementen in de open lucht zich bevindt op 1/2e tot 2/3e van de afstand tussen het podium en het verste punt van de publieksruimte met een maximum van 70 meter en centraal tussen de luidsprekers. Tijdens de muziekactiviteiten mag het verschil tussen dB(C) en dB(A) maximaal 12 bedragen. De bepalingen uit artikel 5.32.2.2bis §1, 1°, 2°en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

De burgemeester heeft op 20 juni 2019 toelating gegeven aan vzw Captain Kaiser voor de organisatie van het Kaiser Fest op zaterdag 21 juli 2019 voor een rockfuif met optredens en op zondag 22 juli 2019 voor een festival met optredens en afterparty op de terreinen van NV Vansant in de Nijverheidsstraat 29 in Oevel. De toelating is van toepassing voor:

het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (politiecodex artikel 143 en volgende)
De vergunning is van toepassing langs openbare gemeentewegen op het grondgebied van de gemeente en op minimum 100 meter uit de as van de gewestwegen. De bewegwijzering mag ten vroegste vijftien dagen voor de datum van de manifestatie of voor het doel geplaatst worden en dient ten laatste de derde dag erna te worden verwijderd. De vergunninghouder dient de bewegwijzering zelf te plaatsen en te verwijderen rekening houdend met andere vigerende elementen. De gemeente kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade aan borden of voor de schade aan derden, die voortspruiten uit de opstelling of opstellingswijze van de borden. Bij gebreke van een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan ambtshalve de signalisatie verwijderd worden op kosten en risico van de overtreder. Langs de gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef, Olenseweg, Zoerlering en Bergveld) mag enkel een tijdelijke bewegwijzering worden neergezet mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning kan aangevraagd worden via het gemeentebestuur.

het organiseren van een evenement in open lucht (politiecodex artikel 24 en volgende)
Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet  echter steeds  van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

het plaatsen van luidsprekers (politiecodex artikel 30 en volgende)
Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 7 en 22 uur) is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang kan brengen. Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen, dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

het plaatsen van publiciteitsborden (politiecodex artikel 218)
De borden of panelen mogen ten vroegste vijf weken voor aanvang van de activiteit worden geplaatst en moeten ten laatste een week na de activiteit terug worden verwijderd. Door de plaatsing van de borden of panelen mag de verkeersveiligheid niet in het gedrang komen. Er mogen maximum 7 borden worden geplaatst, ten vroegste vijf weken voor de activiteiten en op minimum 100 meter van de gewestwegen. De borden mogen niet in de buurt van een verkeersbord worden geplaatst of aan een verkeersbord worden opgehangen. Deze borden dienen ten laatste een week na de activiteit te worden verwijderd. Voor de berichtgeving mag geen gebruik worden gemaakt van zwarte letters op een witte  achtergrond.  Een gepast taalgebruik dient te worden gehanteerd. Er mogen geen publiciteitsborden geplaatst worden in de Nijverheidsstraat en Bell Telephonelaan. Langs de gewestwegen en in privétuinen, gelegen langs gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef,  Olenseweg, Zoerlering en Bergveld), mag enkel reclame worden neergezet mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning kan u aanvragen via het gemeentebestuur.

het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen (politiecodex artikel 218) in Tolhuis Tongerlo vanaf de haag naast woning nr. 57 tot EP1377, in de Langstraat in Tongerlo aan de kant van de Kapellerij, het gedeelte tussen het schuilhuisje en het bosweggetje, in de Guldensporenlaan in Westerlo naast ingang scoutslokaal tussen EP2389 en EP2390, in Geneinde in Tongerlo naast ingang Dreamland tussen verlichtingspaal 1841 en het verkeersbord A1, in de Nieuwebaan-Pleintje in Voortkapel tussen bushokje en straatnaambord, in Asberg Zoerle-Parwijs naast woning nr. 39, in Oosterwijk ter hoogte van de fietsstalling aan de Vrije Sint-Lambertusschool en in Hoog Heultje recht tegenover woning nr. 69.

het verlengen van het sluitingsuur op 21 juli 2019 van 17 tot 3 uur (op 22 juli 2019), op 22 juli 2019 van 13 tot 3 uur (23 juli 2019) (politiecodex artikel 49 en volgende)
De muziek en of zang dienen vanaf 22 uur gedempt te zijn zodat het de buren niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving van de bovenvermelde voorwaarden wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken. De uitbaters van de openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen zijn verplicht de bepalingen van dit hoofdstuk (politiecodex artikel 49 tot 59) steeds op een goed zichtbare plaats in hun openbare inrichting en/of op hun evenement uit te hangen, zodat de tekst duidelijk leesbaar is.

plaatsen van een tent in de Nijverheidsstraat 29 (politiecodex artikel 98 en volgende)
Het is verboden buiten noodzaak of zonder toelating van de burgemeester enig deel van het openbaar domein te belemmeren, door er materialen, steigers of om het even welk andere voorwerpen achter te laten. Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, die door hun val of op andere wijze kunnen schaden. Onverminderd de bepalingen in het bosdecreet van 13 juni 1990 en het veldwetboek van 7 oktober 1886, is het verboden opzettelijk schade aan te richten, aan planten en bomen in openbare parken, openbare plantsoenen, speel- en sportterreinen en bloembakken op het openbaar domein. Van de organisatoren wordt verwacht dat ze zorg dragen voor het openbaar domein. Het gemeentebestuur niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade aan derden die voortspruit uit de opstelling of de opstellingswijze van de tent.

 

Zie ook

Meer info