Foute Party op woensdag 17 juli 2019

 

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 8 juli 2019 toelating gegeven aan Tennisclub Voorkapel om elektronisch versterkte muziek te spelen tijdens de Foute Party X in een tent op de terreinen van TC Voortkapel, Kloosterstraat 34 in Westerlo, op woensdag 17 juli 2019 van 21.45u tot 3 uur, op voorwaarde dat het geluidsniveau in de inrichting LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2bis,§1,1°, 2° en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

De burgemeester heeft op 4 juli 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex (www.westerlo.be/artikel/politiecodex), toelating gegeven aan TC Voortkapel voor de organisatie van de Foute Party X op woensdag 17 juli 2019 bij TC Voortkapel, Kloosterstraat 34. De toelating is van toepassing voor:

  • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
    Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet  echter steeds  van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.
  • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
    Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 7 en 22 uur) is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang kan brengen.
    Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen, dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet  echter steeds  van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

 

Zie ook