Gebruiksreglement laptopbib

Artikel 1

Met ingang van 1 december 2020 en voor een termijn eindigend op 31 december 2025, wordt een retributie geheven op de uitlening van laptops en bijbehorend materiaal.

Artikel 2

Elke inwoner van Westerlo die aan de vooropgestelde voorwaarden voldoet, kan bij het OCMW een laptop en/of digitale ondersteuning aanvragen.

Artikel 3

Gezinnen die reeds over een laptop beschikken, kunnen ook aanspraak maken op digitale ondersteuning aan huis wanneer zij voldoen aan de voorwaarden opgenomen in dit reglement.

Artikel 4

De voorwaarden om in aanmerking te komen om een laptop uit te lenen of digitale ondersteuning te verkrijgen, zijn:

  • recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg OF een gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen hebben dat lager is dan 19.957,16 euro, verhoogd met 3.694,61 euro per bijkomend gezinslid (gegevens 2020). Als ze eigenaar zijn van een woning mag het kadastraal inkomen niet hoger zijn dan 750 euro (niet-geïndexeerd).
  • gedomicilieerd zijn in Westerlo.
  • minstens één kind in het gezin die minstens 6 jaar en maximum 12 jaar oud is en/of naar school gaat in een basisschool. Per kind dat minstens 6 jaar en maximum 12 jaar oud is en/of naar school gaat in een basisschool, kan maximaal 1 laptop en toebehoren uitgeleend worden.

Voldoet een inwoner niet aan deze voorwaarden maar blijkt na een gesprek met een maatschappelijk werker van het OCMW van Westerlo dat er wel een noodzaak is om toch een laptop ter beschikking te stellen, dan kan dat na bespreking en beoordeling door de stuurgroep van de Dreef.

Artikel 5

De aanvraag tot ontlening van een laptop dient via een aanvraagformulier te gebeuren.

Artikel 6

Een laptop wordt maximaal uitgeleend van 15 augustus tot 15 juli het jaar daaropvolgend.

Artikel 7

Per uitgeleende laptop wordt een overeenkomst en een doelstellingenplan opgemaakt. In het doelstellingenplan wordt opgenomen waar de gebruiker precies nood aan heeft en wordt er samen met een medewerker van het OCMW een plan opgemaakt om die vaardigheden te verbeteren. Daarbij kan onder andere gebruik gemaakt worden van digitale ondersteuning aan huis.

Artikel 8

De laptop en bijhorende materialen verder uitlenen aan derden is ten strengste verboden.

Artikel 9

Alle materialen worden gratis uitgeleend mits het betalen van een waarborg van 50 euro. Wanneer het financieel moeilijk is om dit bedrag in één keer te betalen, mag dit in maximum 5 schijven van 10 euro per maand, in overleg met de laptopbib.

De eerste schijf van de waarborg moet betaald zijn op het moment dat de laptop wordt uitgeleend.

Artikel 10

Het is verboden zelf herstellingen aan te brengen aan de materialen. Indien het toestel defect is, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden aan de laptopbib.

Artikel 11

De gebruikte materialen dienen in oorspronkelijke staat, proper of gereinigd teruggegeven te worden. Het is verboden om stickers aan te brengen op het toestel.

Artikel 12

De laptop en bijbehorend materiaal wordt afgehaald bij de laptopbib. Deze is gevestigd in Projecthuis De Dreef, Merodedreef 161, 2260 Westerlo.

Artikel 13

Materialen die ter beschikking worden gesteld per laptop:

  • Laptop
  • Lader voor de laptop
  • Externe muis
  • Laptoptas

Artikel 14

Door de materialen in ontvangst te nemen en gebruikersovereenkomst te ondertekenen, verklaart de gebruiker zich akkoord met huidig reglement en afspraken.

Artikel 15

De materialen die uitgeleend worden, dienen jaarlijks uiterlijk op 15 juli terugbezorgd te worden aan de laptopbib voor een jaarlijks nazicht.

Artikel 16

Indien er opzettelijke beschadigingen zijn of beschadigingen die niet onder de garantie vallen, wordt een boete van 450 euro aangerekend én de waarborg wordt ingehouden.

Als de laptop niet wordt teruggebracht, wordt er eveneens een boete van 450 euro aangerekend én de waarborg wordt ingehouden.

Artikel 17

Ingeval van geschillen terzake zal de situatie voorgelegd worden aan het BCSD.

Contact

Projecthuis De Dreef
de Merodedreef 161
2260 Westerlo
België
014 53 87 81 en 014 53 87 82
Gesloten
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
18:30 - 20:30
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
09:00 - 12:00
13:30 - 16:00
09:00 - 12:00
Gesloten