Kapelse Midweekclassic op woensdag 24 juli 2019

 

Afgelast omwille van de hitte 

De burgemeester heeft op 15 juli 2019 toelating gegeven om een sportwedstrijd te organiseren op de openbare weg, dit ten behoeve van de wielerhappening Kapelse Midweek Classic in het centrum van Voortkapel op woensdag 24 juli 2019. De burgemeester machtigde ook de signaalgevers vermeld op de bijgevoegde lijst, tot het verzekeren van de veiligheid op de aangeduide plaatsen langsheen het parcours.

De burgemeester heeft op 15 juli 2019 de verkeersveiligheidsmaatregelen voor de wielerhappening Kapelse Midweek Classic op woensdag 24 juli 2019 goedgekeurd.

 • Op woensdag 24 juli 2019 tussen 15 en 22 uur wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd in de volgende straten of weggedeelten:
  Ter Voort, gedeelte tussen Strateneinde en de Zagerijstraat, verplicht te rijden in de richting van de Zagerijstraat
  Zagerijstraat, gedeelte tussen Ter Voort en de Meidoornstraat, verplicht te rijden in de richting van de Meidoornstraat
  Meidoornstraat, gedeelte tussen de Zagerijstraat en de Berkenstraat, verplicht te rijden in de richting van de Berkenstraat
  Berkenstraat, verplicht te rijden in de richting van Gelendel
  Gelendel, gedeelte tussen de Berkenstraat en Elsbroek, verplicht te rijden in de richting van Elsbroek
  Elsbroek, gedeelte tussen Gelendel en Pasbrug, verplicht te rijden in de richting van Pasbrug
  Pasbrug, gedeelte tussen Elsbroek en Strateneinde, verplicht te rijden in de richting van Strateneinde
  Strateneinde, verplicht te rijden in de richting van Ter Voort
  In bovenstaande straten of weggedeelten geldt op woensdag 24 juli 2019 tussen 14 en 22 uur een parkeer- en stationeerverbod (borden E3).
 • Op woensdag 24 juli 2019 tussen 7 en 22 uur wordt een parkeer- en stationeerverbod ingevoerd in de aankomstzone van de koers:
  Ter Voort, gedeelte tussen Stijn Streuvelsstraat en Zagerijstraat
  Pleintje tussen Ter Voort en de Nieuwebaan
 • Vanaf dinsdag 23 juli 2019 vanaf 12 uur tot woensdag 24 juli 2019 om 22 uur wordt een parkeer- en stationeerverbod ingevoerd op het Pleintje tussen Ter Voort en de Nieuwebaan, langs de kant van beide straten.
 • Op woensdag 24 juli 2019 vanaf 15 uur tot 22 uur wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de volgende straten of weggedeelten:
  Ter Voort, gedeelte tussen de Olenseweg en de Zagerijstraat
  Trapstraat
  Bochtestraat
  Nieuwebaan
  Stijn Streuvelsstraat
  Oosterwijk, gedeelte tussen Hoogveld en Ter Voort
  Kloosterstraat, gedeelte tussen de Kromstraat en Ter Voort
  Zagerijstraat, gedeelte tussen de Kromstraat en Meidoornstraat
  Gelendel, gedeelte tussen de Groenstraat en Elsbroek
 • Vanaf woensdag 24 juli 2019 om 7 uur tot donderdag 25 juli 2019 om 10 uur wordt al het verkeer verboden in de Nieuwebaan, ter hoogte van het Pleintje.
 • Vanaf woensdag 24 juli 2019 om 7 uur tot donderdag 25 juli 2019 om 10 uur wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten in de Nieuwebaan, in het gedeelte tussen de Kortestraat en het Pleintje. Er wordt een omleiding voorzien via de Kortestraat en de Bochtestraat.
 • Op woensdag 24 juli 2019 tussen 8 en 12 uur gedurende een half uur wordt Ter Voort, ter hoogte van het Pleintje, afgesloten voor al het verkeer, wegens het schilderen van de aankomstlijn en het plaatsen van de aankomstboog. Er wordt een korte omleiding voorzien via de Bochtestraat, Kortestraat, Nieuwebaan en Stijn Streuvelsstraat.
 • Op woensdag 24 juli 2019 tussen 8 en 12 uur wordt gedurende een half uur alle gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in Ter Voort, in het gedeelte tussen de Bochtestraat en het Pleintje en in het gedeelte tussen de Stijn Streuvelsstraat en het Pleintje.
 • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld.
  De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  Vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
  Vrije hoogte: 4 meter
  13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

De burgemeester heeft op 20 juni 2019 toelating gegeven aan WSC Duw Voort voor de organisatie van de Kapelse Midweekclassic, een wielerwedstrijden voor nieuwelingen en juniores die start aan 't Pleintje in Voortkapel op woensdag 24 juli 2019. De toelating is van toepassing voor:

 • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (politiecodex artikel 143 en volgende)
  De vergunning is van toepassing langs openbare gemeentewegen op het grondgebied van de gemeente en op minimum 100 meter uit de as van de gewestwegen. De bewegwijzering mag ten vroegste vijftien dagen voor de datum van de manifestatie of voor het doel geplaatst worden en dient ten laatste de derde dag erna te worden verwijderd. De vergunninghouder dient de bewegwijzering zelf te plaatsen en te verwijderen rekening houdend met andere vigerende elementen. De gemeente kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade aan borden of voor de schade aan derden, die voortspruiten uit de opstelling of opstellingswijze van de borden. Bij gebreke van een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan ambtshalve de signalisatie verwijderd worden op kosten en risico van de overtreder. Langs de gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef, Olenseweg, Zoerlering en Bergveld) mag enkel een tijdelijke bewegwijzering worden neergezet mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning kan aangevraagd worden via het gemeentebestuur.
 • het organiseren van een evenement in open lucht (politiecodex artikel 24 en volgende)
  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.
 • het plaatsen van publiciteitsborden (politiecodex artikel 218)
  De borden of panelen mogen ten vroegste vijf weken voor aanvang van de activiteit worden geplaatst en moeten ten laatste een week na de activiteit terug worden verwijderd. Door de plaatsing van de borden of panelen mag de verkeersveiligheid niet in het gedrang komen. Er mogen maximum 7 borden worden geplaatst, ten vroegste vijf weken voor de activiteiten en op minimum 100 meter van de gewestwegen. De borden mogen niet in de buurt van een verkeersbord worden geplaatst of aan een verkeersbord worden opgehangen. Deze borden dienen ten laatste een week na de activiteit te worden verwijderd. Voor de berichtgeving mag geen gebruik worden gemaakt van zwarte letters op een witte  achtergrond.  Een gepast taalgebruik dient te worden gehanteerd. Er mogen geen publiciteitsborden geplaatst worden in de Nijverheidsstraat en Bell Telephonelaan. Langs de gewestwegen en in privétuinen, gelegen langs gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef,  Olenseweg, Zoerlering en Bergveld), mag enkel reclame worden neergezet mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning kan u aanvragen via het gemeentebestuur.
 • het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen (politiecodex artikel 218) in Tolhuis Tongerlo vanaf de haag naast woning nr. 57 tot EP1377, in de Langstraat in Tongerlo aan de kant van de Kapellerij, het gedeelte tussen het schuilhuisje en het bosweggetje, in de Guldensporenlaan in Westerlo naast ingang scoutslokaal tussen EP2389 en EP2390, in Geneinde in Tongerlo naast ingang Dreamland tussen verlichtingspaal 1841 en het verkeersbord A1, in de Nieuwebaan-Pleintje in Voortkapel tussen bushokje en straatnaambord, in Asberg Zoerle-Parwijs naast woning nr. 39, in Oosterwijk ter hoogte van de fietsstalling aan de Vrije Sint-Lambertusschool en in Hoog Heultje recht tegenover woning nr. 69.
 • het verlengen van het sluitingsuur op 24 juli 2019 van 15 tot 3 uur (op 25 juli 2019) (politiecodex artikel 49 en volgende)
  De muziek en of zang dienen vanaf 22 uur gedempt te zijn zodat het de buren niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving van de bovenvermelde voorwaarden wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken. De uitbaters van de openbare inrichtingen en/of de organisatoren van evenementen zijn verplicht de bepalingen van dit hoofdstuk (politiecodex artikel 49 tot 59) steeds op een goed zichtbare plaats in hun openbare inrichting en/of op hun evenement uit te hangen, zodat de tekst duidelijk leesbaar is.
 • het hangen van een spandoek in Ter Voort (politiecodex artikel 149 en volgende)
  De spandoeken mogen pas een maand voor de activiteit worden opgehangen (minimum 100 meter verwijderd uit de gewestwegen). De spandoeken worden uiterlijk een week na de activiteit verwijderd. Niemand mag een spandoek of feestverlichting aanbrengen boven de openbare weg, zonder voorafgaandelijk, schriftelijke vergunning van de burgemeester. De minimum hoogte boven de rijbaan is 4,75 meter, op alle andere plaatsen is deze 2,50 meter. Bij het aanbrengen van spandoeken of feestverlichting op een minimum hoogte van 2,50 meter, moet deze 0,5 meter van de rijbaan verwijderd blijven. De verankeringspunten moeten voldoende stevig zijn en de veiligheid in alle omstandigheden kunnen waarborgen. De gemeente kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan spandoeken of verlichting of voor schade aan derden, die voortspruit uit het aanbrengen of de aanbrengingswijze van spandoeken of verlichting. Bij gebreke aan een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan men ambtshalve de spandoeken en of verlichting verwijderen op kosten en risico van de overtreder. Langs de gewestwegen en in privétuinen langs gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef,  Olenseweg, Zoerlering en Bergveld) mag enkel reclame worden gehangen mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning dient aangevraagd te worden via het gemeentebestuur.
 • plaatsen van een tent op 't Pleintje in Voortkapel (politiecodex artikel 98 en volgende)
  Het is verboden buiten noodzaak of zonder toelating van de burgemeester enig deel van het openbaar domein te belemmeren, door er materialen, steigers of om het even welk andere voorwerpen achter te laten. Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, die door hun val of op andere wijze kunnen schaden. Onverminderd de bepalingen in het bosdecreet van 13 juni 1990 en het veldwetboek van 7 oktober 1886, is het verboden opzettelijk schade aan te richten, aan planten en bomen in openbare parken, openbare plantsoenen, speel- en sportterreinen en bloembakken op het openbaar domein. Van de organisatoren wordt verwacht dat ze zorg dragen voor het openbaar domein. Het gemeentebestuur niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade aan derden die voortspruit uit de opstelling of de opstellingswijze van de tent.
 • het gebruik van microwagens (politiecodex artikel 30 en volgende)
  Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 7 en 22 uur) is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang kan brengen. Het is verboden zich tussen 22 en 7 uur schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord. zoals bepaald  in artikel 561,1 van het Strafwetboek. Het is verboden op het openbaar domein en op openbare plaatsen in de open lucht radio’s, televisietoestellen, geluidswagens, luidsprekers en in het algemeen alle soorten ontvang- en zendtoestellen te laten functioneren, die hoorbaar zijn op meer dan 5 meter van de geluidsbron. Overeenkomstig artikel 30, 31 van de gemeentelijke politiecodex mogen de microwagens in geen geval tussen 22 uur en 7 uur in werking worden gehouden.
 • het plaatsen van luidsprekers (politiecodex artikel 30 en volgende)
  Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 7 en 22 uur) is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang kan brengen. Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen, dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet  echter steeds  van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

 

Zie ook

Meer info

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
toelating sportwedstrijd openbare weg.pdf318.71 KB
verkeersmaatregelen.pdf506.58 KB