Markt in Heultje op maandag 15 juli 2019

 

Op 4 juli 2019 keurde de burgemeester de verkeersveiligheidsmaatregelen voor de avondmarkt van Heultje op maandag 15 juli 2019 goed.

  • Op maandag 15 juli 2019 van 16 tot 23 uur wordt alle verkeer, uitgezonderd voertuigen van hulpdiensten, verboden in de Processieweg tussen de Industrieweg en de Gravin de Merodestraat en in de Pastorijstraat tussen de Eksterstraat en de Processieweg. In deze straatgedeelten wordt tijdens bovenvermelde periode eveneens parkeerverbod ingevoerd.
  • Op maandag 15 juli 2019 van 16 tot 23 uur wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten in het Straatje en in de Pastorijstraat tussen de Eksterstraat en de Oude Westmeerbeekseweg.
  • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden: vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend), vrije hoogte: 4 meter en 13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter.

De burgemeester heeft op 17 juni 2019 toelating gegeven aan KWB Heultje voor de organisatie van een markt in Heultjedorp, de Processieweg vanaf de Industrieweg en de Pastorijstraat tot aan de Eksterstraat op maandag 15 juli 2019 van 16 tot 22.30 uur. De toelating is van toepassing voor:

het organiseren van een evenement in open lucht (artikel 24 politiecodex en volgende)

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en prive-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet-naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.

het plaatsen van publiciteitsborden (artikel 218)

De borden of panelen mogen ten vroegste vijf weken voor aanvang van de activiteit worden geplaatst en moeten ten laatste een week na de activiteit terug worden verwijderd. Door de plaatsing van de borden of panelen mag de verkeersveiligheid niet in het gedrang komen.

Er mogen maximum 7 borden worden geplaatst, ten vroegste vijf weken voor de activiteiten en op minimum 100 meter van de gewestwegen. De borden mogen niet in de buurt van een verkeersbord worden geplaatst of aan een verkeersbord worden opgehangen. Deze borden dienen ten laatste een week na de activiteit te worden verwijderd. Voor de berichtgeving mag geen gebruik worden gemaakt van zwarte letters op een witte  achtergrond.  Een gepast taalgebruik dient te worden gehanteerd. Er mogen geen publiciteitsborden geplaatst worden in de Nijverheidsstraat en Bell Telephonelaan. Langs de gewestwegen en in priv├ętuinen, gelegen langs gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef,  Olenseweg, Zoerlering en Bergveld), mag enkel reclame worden neergezet mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning kan u aanvragen via het gemeentebestuur.

het plaatsen van publiciteitsborden langs gemeentewegen (artikel 218) in Tolhuis Tongerlo vanaf de haag naast woning nr. 57 tot EP1377, in de Langstraat in Tongerlo aan de kant van de Kapellerij, het gedeelte tussen het schuilhuisje en het bosweggetje, in de Guldensporenlaan in Westerlo naast ingang scoutslokaal tussen EP2389 en EP2390, in Geneinde Tongerlo naast ingang Dreamland tussen verlichtingspaal 1841 en het verkeersbord A1, in de Nieuwebaan-Pleintje in Voortkapel tussen het bushokje en het straatnaambord, in de Asberg in Zoerle-Parwijs naast woning nr. 39, in Oosterwijk ter hoogte van de fietsstalling aan de Vrije Sint-Lambertusschool en in Hoog Heultje recht tegenover woning nr. 69.

het hangen van een spandoek in Heultjedorp kerk (artikel 149 politiecodex en volgende)

De spandoeken mogen pas een maand voor de activiteit worden opgehangen (minimum 100 meter verwijderd van gewestwegen). De spandoeken worden uiterlijk een week na de activiteit verwijderd. Niemand mag een spandoek of feestverlichting aanbrengen boven de openbare weg, zonder voorafgaandelijk, schriftelijke vergunning van de burgemeester. De minimum hoogte boven de rijbaan is 4,75 meter, op alle andere plaatsen is deze 2,50 meter. Bij het aanbrengen van spandoeken of feestverlichting op een minimumhoogte van 2,50 meter, moet deze 0,5 meter van de rijbaan verwijderd blijven. De verankeringspunten moeten voldoende stevig zijn en de veiligheid in alle omstandigheden kunnen waarborgen. De gemeente kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade aan spandoeken of verlichting of voor schade aan derden, die voortspruit uit het aanbrengen of de aanbrengingwijze van spandoeken of verlichting. Bij gebreke aan een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan men ambtshalve de spandoeken en of verlichting verwijderen op kosten en risico van de overtreder. Langs de gewestwegen en in priv├ętuinen langs gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef,  Olenseweg, Zoerlering en Bergveld) mag enkel reclame worden gehangen mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning dient aangevraagd te worden via het gemeentebestuur.

 

Zie ook

Meer info