Omgevingsvergunning renovatie pompstation en persleiding Geneinde Tongerlo

 • Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen
 • Beslissing van de gewestelijke omgevingsambtenaar van 20 november 2018
 • OMV_2018058078 en OMV/2018/0156

De gewestelijke omgevingsambtenaar heeft een vergunning afgeleverd aan Aquafin voor het vervangen van een bovengemeentelijk pompstation en bijhorende persleiding. Het betrokken perceel heeft als adres Geneinde in Tongerlo (over Jagersweg) en als kadastrale ligging 2D281L.

Je kan de beslissing nalezen op het omgevingsloket of inkijken bij de dienst omgeving ruimtelijke ordening op het gemeentehuis.

Je kan, als betrokkene, een beroep instellen tegen deze beslissing. Je maakt deel uit van het betrokken publiek als je als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg je verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:     

 • Raad voor Vergunningsbetwistingen
  p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
  Koning Albert II-laan 35 bus 81
  1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie. Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

 • de aanvrager (je vindt het adres van deze laatste in de beslissing)
 • de betrokken gewestelijke omgevingsambtenaar
  Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en projecten (GOP)
  Anna Bijnsgebouw
  Lange Kievitstraat 111-113 bus 52
  2018 Antwerpen

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

 1. je naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres
 2. de betrokken gewestelijke omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder
 3. het voorwerp van het beroep
 4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen
 5. een inventaris van de overtuigingsstukken

Je bent een rolrecht verschuldigd van

 • 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
 • 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).

Zie ook

Meer info

dienst omgeving ruimtelijke ordening gemeentehuis
bouwdienst@westerlo.be en 014 53 91 60