Optreden Gary Gielen op zondag 21 juli 2019

 

De burgemeester heeft op 15 juli 2019 de verkeersveiligheidsmaatregelen voor het muziekevenement van Brassserie Marie in Bergveld 2 in Zoerle-Parwijs op zondag 21 juli 2019 goedgekeurd.

 • Op zondag 21 juli 2019 vanaf 18 uur tot 23 uur wordt al het verkeer verboden in Bergveld in het gedeelte vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 10.
 • Op zondag 21 juli 2019 tussen 18 en 23 uur is al het verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer, verboden in het gedeelte van Bergveld tussen Leeuwerikenveld en huisnummer 10.
 • Op zondag 21 juli 2019 vanaf 17 uur tot 23 uur wordt in Bergveld in het gedeelte vanaf huisnummer 2 tot en met huisnummer 10 een parkeer- en stationeerverbod ingevoerd en dit aan beide zijden van de weg.
 • De weggebruikers worden door middel van de voorgeschreven verkeerstekens van deze verkeersmaatregelen in kennis gesteld. De wegen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
  Vrije breedte: 4 meter (niet doodlopend)
  Vrije hoogte: 4 meter
  13 ton draagvermogen, I I meter binnendiameter, 15 meter buitendiameter

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 1 juli 2019 toelating gegeven aan bvba Peeters om elektronisch versterkte muziek te spelen op het terras van Brasserie Marie in Bergveld 2 in Zoerle-Parwijs op zondag 21 juli 2019 van 18 tot 22 uur, op voorwaarde dat het geluidsniveau LAeq 15 min kleiner is dan of gelijk aan 93 dB(A). Deze toelating is enkel van toepassing op het aspect geluidshinder zoals gereglementeerd in Vlarem II. Het geluidsvolume dient tijdens de hele muziekactiviteit gemeten te worden. Het gemeten volume is zichtbaar voor de persoon die het volume bedient. De bepalingen vermeld in artikel 5.32.2.2 bis §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem II zijn van toepassing.

De burgemeester heeft op 27 juni 2019, bij toepassing van de gemeentelijke politiecodex (www.westerlo.be/artikel/politiecodex), toelating gegeven aan (*) voor de organisatie van een optreden van Gary Gielen bij brasserie Marie, Bergveld 2 in Zoerle-Parwijs op zondag 21 juli 2019. De toelating is van toepassing voor:

 • het plaatsen van tijdelijke bewegwijzering (art. 143 en volgende)
  De vergunning is van toepassing langs openbare gemeentewegen op het grondgebied van de gemeente en op minimum 100 meter uit de as van de gewestwegen. De bewegwijzering mag ten vroegste vijftien dagen voor de datum van de manifestatie of voor het doel geplaatst worden en dient ten laatste de derde dag erna te worden verwijderd. De vergunninghouder dient de bewegwijzering zelf te plaatsen en te verwijderen rekening houdend met andere vigerende elementen. De gemeente kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade aan borden of voor de schade aan derden, die voortspruiten uit de opstelling of opstellingswijze van de borden. Bij gebreke van een vergunning of indien de vergunninghouder de opgelegde voorwaarden overtreedt, kan ambtshalve de signalisatie verwijderd worden op kosten en risico van de overtreder. Langs de gewestwegen (Snelwegstraat, Grote Steenweg, de Merodedreef, Olenseweg, Zoerlering en Bergveld) mag enkel een tijdelijke bewegwijzering worden neergezet mits vergunning van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze vergunning kan aangevraagd worden via het gemeentebestuur.
 • het organiseren van een evenement in open lucht (art. 24 en volgende)
  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en privé-inrichtingen dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 30, 31, 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.
 • het plaatsen van luidsprekers (art. 30 en volgende)
  Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 7 en 22 uur) is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt of wanneer het te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang kan brengen.
  Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 februari 1977, met betrekking tot de vaststelling van de geluidsnormen voor elektronisch versterkte muziek in openbare en privé-inrichtingen, dienen de geluidsnormen gerespecteerd te worden. Volgens de bepalingen vermeld in artikel 33 en volgende van de gemeentelijke politiecodex dient de muziek en of zang vanaf 22 uur gedempt zijn. Het moet echter steeds van die aard zijn dat het de geburen niet stoort of hindert. Door de bevoegde ordediensten kunnen er tijdens voornoemde avond geluidsmetingen worden gedaan. Bij niet naleving, wordt de vergunning onmiddellijk ingetrokken.
 • het plaatsen van een tent in Bergveld 2 (art. 98 en volgende)
  Het is verboden buiten noodzaak of zonder toelating van de burgemeester enig deel van het openbaar domein te belemmeren, door er materialen, steigers of om het even welk andere voorwerpen achter te laten. Het is verboden voorwerpen op het openbaar domein neer te werpen, te plaatsen of achter te laten, die door hun val of op andere wijze kunnen schaden.
  Onverminderd de bepalingen in het bosdecreet van 13 juni 1990 en het veldwetboek van 7 oktober 1886, is het verboden opzettelijk schade aan te richten, aan planten en bomen in openbare parken, openbare plantsoenen, speel- en sportterreinen en bloembakken op het openbaar domein. Van de organisatoren wordt verwacht dat ze zorg dragen voor het openbaar domein. Het gemeentebestuur niet aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade aan derden die voortspruit uit de opstelling of de opstellingswijze van de tent.

 

Zie ook

VoorbeeldweergaveBijlageGrootte
verkeersmaatregelen.pdf124.83 KB