Prijssubsidiereglement Sportpark De Beeltjens Westerlo


Het prijssubsidiereglement bepaalt de modaliteiten voor de uitkering van subsidies door de gemeente Westerlo aan AGB Westerlo. Het prijssubsidiereglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2018 en gepubliceerd op deze website op 7 januari 2019.

Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Westerlo heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor het kalenderjaar 2019. Op basis van deze ramingen heeft het AGB Westerlo vastgesteld dat voor het kalenderjaar 2018 de inkomsten uit het verlenen van recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur minstens 501.300 euro (inclusief 6% btw) moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.

Om economisch rendabel te zijn dient het AGB Westerlo vanaf 1 januari 2019 de toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur aan te passen. Ten opzichte van de tarieven die aan het begin van de legislatuur werden afgesproken betekent dit een verhoging met 80%.

De Gemeente Westerlo erkent dat het AGB Westerlo, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (inclusief 6% btw) voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur moet verhogen met 80% om economisch rendabel te zijn.

Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur wenst de Gemeente Westerlo dat er tijdens het kalenderjaar 2019 geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers van de sportinfrastructuur. De Gemeente Westerlo wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur toegankelijk is voor iedereen. De Gemeente Westerlo verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies.

De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente Westerlo voor recht op toegang tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur bedraagt de prijs (inclusief 6% btw) die de bezoeker voor recht op toegang betaalt, verhoogd met 80%.

De gesubsidieerde toegangsgelden (inclusief 6% btw) kunnen steeds opnieuw geëvalueerd worden in het kader van een periodieke evaluatie van de totale exploitatieresultaten van AGB Westerlo. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de Gemeente Westerlo deze steeds documenteren. Het AGB Westerlo moet op de 5de werkdag van elk kwartaal de Gemeente Westerlo een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers waaraan recht op toegang is verleend tijdens het voorbije kwartaal tot de door het AGB geëxploiteerde sportinfrastructuur. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het AGB Westerlo uitreikt aan de Gemeente Westerlo. De Gemeente Westerlo dient deze debet nota te betalen aan het AGB Westerlo binnen de 5 werkdagen na ontvangst.

Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 2020 zal worden onderhandeld tussen de Gemeente Westerlo en het AGB Westerlo vóór 30 januari 2020.

 

Zie ook